De LVVP-visitatie in vogelvlucht

 

De LVVP hecht veel waarde aan transparantie en toetsbaarheid van de kwaliteit en spant zich hier samen met haar leden voor in. Visitatie is daar een goed instrument voor. 

 

Doel van de visitatie

Kwaliteitscriteria

Visiteurs

Voorbereiding

Visitatieverslag en -certificaat

Verlenging en coaching

Visitatiecommissie

Accreditatie

Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd

Meer weten?

Onderdelen LVVP-kwaliteitscriteria

 

Doel van de visitatie

Visitatie is verplicht voor leden van de LVVP. Elk lid wordt eens in de 5 jaar gevisiteerd. Dit is in de statuten opgenomen. De LVVP-visitatie is 5 jaar geldig en is niet inwisselbaar voor visitaties van andere verenigingen, behalve de visitatie van de NVvP (Nederlandse Vereniging van Psychiatrie).

Visitatie betekent letterlijk: bij collega’s op bezoek gaan. Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering verhogen en waar nodig aan te scherpen. naar boven

 

Kwaliteitscriteria

De kwaliteitscriteria van de LVVP vormen de basis van de visitatie. Deze zijn gebaseerd op relevante wet- en regelgeving zoals de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo), Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet, Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), etc. Ook sluiten ze aan op de beroepscodes van psychologen en psychotherapeuten. De kwaliteits-criteria zijn opgenomen in het document ‘het kwaliteitsbeleid van de LVVP’. Dit document is voor zorginkopers/beleidsmedewerkers van zorgverzekeraars en gemeenten op te vragen bij het LVVP-bureau. Een overzicht van de onderdelen van de LVVP-kwaliteitscriteria vindt u onderaan deze pagina. naar boven

 

Visiteurs

Elk lid wordt individueel gevisiteerd. De visitatie wordt groepsgewijs georganiseerd. Een visitatiegroep bestaat uit 6 tot 8 deelnemers. De visitatie wordt begeleid door een koppel van 2 visiteurs.

Een visiteur is een collega die zelf is gevisiteerd, is getraind tot visiteur en voldoet aan de gestelde voorwaarden. De visiteurs mogen niet werkzaam zijn in dezelfde regio als de te visiteren praktijk of daar op enigerlei wijze bij betrokken zijn. Zij mogen ook geen deel uitmaken van het LVVP-bestuur, een regionaal afdelingsbestuur of een commissie/werkgroep van de LVVP. naar boven

 

Voorbereiding

Als voorbereiding moeten alle leden vragenlijsten invullen op het online visitatieplatform van de LVVP. Op dit platform kunnen de gevisiteerden, de visiteurs en de visitatiecommissie de benodigde documenten invullen, inzien of becommentariëren. Een visitatie bestaat uit één tot twee voorbereidende avondbijeenkomsten en één visitatiedag. naar boven

 

Visitatieverslag en -certificaat

Het visitatieverslag is het bewijs dat visitatie heeft plaatsgevonden en dat de praktijk in voldoende mate aan de gestelde criteria voldoet. Ook worden sterke kanten en mogelijke verbeterpunten benoemd. Elk verslag wordt voorgelegd aan de LVVP-visitatiecommissie, die beoordeelt of de gevisiteerden voldoen aan de LVVP-kwaliteitscriteria. Indien het verslag wordt geaccordeerd, ontvangt de gevisiteerde een certificaat en logo dat hij op de website of in de mail kan plaatsen. naar boven

 

Verlenging en coaching

In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat een praktijk onvoldoende aan de gestelde criteria voldoet. De visitatie wordt dan verlengd, zodat de gevisiteerde de gelegenheid heeft om documenten na te sturen. Hij kan ook verplicht worden zich binnen een half jaar opnieuw te laten visiteren. Hierbij kan coaching worden geadviseerd of verplicht worden gesteld.

Leden die zich na herhaalde oproep niet laten visiteren, worden voor royement voorgedragen aan het bestuur. naar boven

 

Visitatiecommissie

De visitatiecommissie bestaat uit 3-4 leden en 2 medewerkers van het LVVP-bureau. De commissie beoordeelt de visitatieverslagen en houdt zich bezig met het beleid rond de LVVP-visitatie. De visitatiecommissie functioneert inhoudelijk zelfstandig en rapporteert aan de LVVP-directie en -bestuur over de voortgang. naar boven

 

Accreditatie

De LVVP-visitatie is geaccrediteerd door de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) voor de herregistratie van klinisch psychologen, en geaccrediteerd door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) voor de herregistratie Eerstelijnspsychologie NIP. Sommige verzekeraars beschouwen de LVVP-visitatie als kwaliteitskeurmerk, dat zij honoreren met een tariefsverhoging bovenop het basistarief van het contract. naar boven

 

Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) heeft het LVVP-visitatietraject positief beoordeeld. De IGJ biedt disfunctionerende professionals een verbetertraject aan (al dan niet lid), uitmondend in een visitatietraject. De opzet hiervan is behandelaren ‘fit to practise’ te krijgen. Ook steeds meer gemeenten zien de meerwaarde van de LVVP-visitatie als basis voor kwaliteit van zorgaanbieders in de jeugd-ggz. naar boven

 

Meer weten?

Mocht u vragen hebben over de LVVP-visitatie of -kwaliteitsbeleid dan kunt u contact opnemen met beleidsmedewerkers Suzanne Stomp (s.stomp@lvvp.info). LVVP-leden kunnen meer informatie vinden over de visitatie op het besloten ledendeel Mijn LVVP of kunnen zich met praktische vragen wenden tot Mariska Koperdraad (m.koperdraad@lvvp.nl). naar boven

 

Onderdelen LVVP-kwaliteitscriteria

 • BIG-registratie
 • Bij- & nascholing
 • Intervisie
 • Indicatiestelling & behandelplan, inclusief aantal indicatiestellingen bespreken met collega’s
 • Professioneel netwerk
 • Vaste procedure aanmelding en intake
 • Informatie aan patient
 • Correcte dossiervorming, die zo nodig overdraagbar zijn
 • (tussentijdse) rapportages/brieven aan verwijzer, met toestemming van de patient
 • Voortgang behandeling, eventueel ROM en cliënttevredenheid
 • Klachtenregeling
 • Veilig incidenten melding
 • Samen beslissen
 • Informatiebeveiliging
 • Stappenplan sturen op functioneren
 • Protocol (kinder) mishandeling en geweld
 • Praktijktestament & waarneming (in avond, nacht, weekend)
 • Kwaliteitscyclus

naar boven