De vereniging

Missie en doelstelling

De LVVP

 • is een snelgroeiende vereniging van vrijgevestigde eerstelijns/gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen
 • voorziet in een adequate en strijdvaardige belangenbehartiging in een dynamische tijdgeest
 • heeft een zeer actieve en krachtige lobby richting overheid, politiek en zorgverzekeraars
 • hanteert korte lijnen en biedt snelle service
 • onderhoudt een door de inspectie erkend kwaliteitssysteem
 • biedt handzame instructies voor de invulling van het kwaliteitsstatuut
 • heeft een traject ontwikkeld waarbij leden elkaar op een veilige manier kunnen 'sturen op functioneren'

 • heeft een visitatiesysteem op basis van up-to-date regelgeving
 • vertaalt wet- en regelgeving naar handreikingen voor direct gebruik in de eigen praktijk
 • heeft een uitgebreide zoekmachine voor cliënten en verwijzers
 • biedt een klachten- en geschillenregeling conform de vereisten vanuit de Wkkgz
 • heeft een workshop voor startende praktijkhouders.

 

Belangenbehartiging

De LVVP vertegenwoordigt vrijgevestigde eerstelijns/gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen en behartigt hun belangen, zowel in overleg met branchepartijen als bij zorgverzekeraars en de overheid. De vergoeding van behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg is opgenomen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Leden van de LVVP zijn werkzaam in de generalistische basis-ggz en in de gespecialiseerde ggz.
De laatste jaren groeit de relevantie van overleg met de zorgverzekeraars, om de belangen van vrijgevestigde ggz-aanbieders veilig te stellen in een tijd van toenemende bezuinigingen en controle op de (geestelijke) gezondheidszorg. De LVVP voert die taak met zorg en aandacht uit. De LVVP ijvert daarnaast voor vermindering van de overdaad aan administratieve lasten.


Naast belangenbehartiging houdt de LVVP zich onder meer bezig met:

 • kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering, waaronder de doorontwikkeling van de kwaliteitscriteria en het visitatietraject
 • de (door)ontwikkeling van de bekostigingssystematiek in de ggz
 • de doorontwikkeling van het ggz-kwaliteitsstatuut
 • de ontwikkeling van een kwaliteitsinstituut voor de ggz
 • de doorontwikkeling van een aanbod van e-mental health voor blended behandelingen
 • ondersteuning bij het opzetten van een eigen praktijk door middel van workshops
 • realisering en facilitering van opleidingsplaatsen in vrijgevestigde ggz-praktijken.

 

Lidmaatschap LVVP

De LVVP telt ruim 2400 leden. Iedere psycholoog/psychotherapeut die is ingeschreven in het BIG-register als gz-psycholoog, psychotherapeut en/of klinisch (neuro)psycholoog, of bezig is met een opleiding die leidt tot inschrijving in een van deze registers, kan lid worden van de LVVP.

De LVVP onderhoudt contact met de leden via het landelijke bureau (e-mail, telefoon), de veertiendaagse digitale nieuwsbrief, het maandelijkse interview met de voorzitter en de vicevoorzitter, actuele berichtgeving op de website, via nieuwsflitsen en Twitter, ledenvergaderingen en enquêtes.

 

Voordelen van het lidmaatschap van de LVVP

De LVVP behartigt de belangen van de vrijgevestigde eerstelijns/gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen op terreinen die hierboven zijn aangegeven. Door het ruime ledenaantal kan de LVVP gewicht in de schaal leggen in de landelijke overleggen. De belangrijkste voordelen op een rijtje:
 

 • Helpdesk
  Medewerkers van de LVVP staan van maandag t/m donderdag van 09.00 - 17.00 uur voor u klaar om uw vragen per telefoon of e-mail te beantwoorden: 030 2364338 of bureau@lvvp.info. Zie de contactpagina op deze site voor gerichte e-mails aan de bureaumedewerkers.
 • Juridisch advies
  Het LVVP-bureau heeft weliswaar geen jurist in dienst, maar is wel op de hoogte van de voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten relevante wet- en regelgeving. Waar nodig kan het bureau terugvallen op juristen van de VvAA, gespecialiseerd in gezondheidsrecht, met wie we een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten.
 • Vertaling relevante wet- en regelgeving
  De LVVP heeft de belangrijkste wet- en regelgeving voor de vrijgevestigde ggz-praktijk vertaald naar handzame handreikingen en richtlijnen. Daarnaast zijn er voorbeeldbrieven en formulieren ontwikkeld die u direct kunt toepassen in uw praktijk.
 • Hulp bij het invullen van uw kwaliteitsstatuut
  De LVVP heeft instructies ontwikkeld die de vrijgevestigde ggz-professional helpen bij het invullen van zijn/haar kwaliteitsstatuut.
 • Tweewekelijkse nieuwsbrief en tussentijdse nieuwsflitsen
  Leden van de LVVP worden op de hoogte gehouden van de recente ontwikkelingen via de uitgebreide tweewekelijkse nieuwsbrieven en tussentijdse nieuwsflitsen, die per e-mail worden toegezonden en op de website worden geplaatst. U blijft op de hoogte van alle relevante informatie.
 • Website
  De LVVP-site biedt zeer veel sectorspecifieke informatie, met een publiek deel en een besloten ledendeel (Mijn LVVP). Op de website wordt de actualiteit bijgehouden en worden achtergronden, (beleids-)documenten, informatie over zorgverzekeraars (contractering, vergoedingen), folders, hulpmiddelen en andere informatie geplaatst. Als service kunnen leden in diverse rubrieken gratis een annonce plaatsen.
 • Bijeenkomsten, congressen en cursussen
  De LVVP organiseert tweejaarlijks een congres, bijeenkomsten en cursussen over onderwerpen die van belang zijn voor uw praktijk en/of uw beroepsuitoefening.
 • Workshop ‘Het starten van een eigen praktijk’
  Voor de opzet van een eigen praktijk biedt de LVVP een speciale workshop aan. Deelnemers kunnen daarmee het eerste jaar gratis instromen als lid van de LVVP.
 • Visitatie en registraties
  Het lidmaatschap van de LVVP staat garant voor kwaliteit. Het kwaliteitsbeleid kent een intercollegiaal visitatietraject als centraal anker. Daarnaast ligt de focus op de kwaliteit van bestaande BIG-registraties en de (onafhankelijke) registratie als eerstelijnspsycholoog.
  Alle leden van de LVVP doorlopen het vijfjaarlijkse visitatietraject, dat tot doel heeft de kwaliteit van de praktijkvoering aan te scherpen op basis van de door de LVVP ontwikkelde kwaliteitscriteria. Die criteria zijn gebaseerd op relevante wet- en regelgeving voor de vrijgevestigde ggz-praktijk.
 • E-mental health
  De LVVP faciliteert haar leden bij de toepassing van e-mental health in de ggz-praktijk. De resultaten van onderzoek in voorgaande jaren zijn ondergebracht in een vergelijkend overzicht van e-health-producten en -platforms.
 • Servicepakket
  De vereniging biedt leden een uitstekend servicepakket met veel voordelen en kortingen, handig voor de praktijk en privégebruik.
 • Checklist privacybeveiliging in de praktijk
  In samenwerking met experts op het gebied van digitale informatiebeveiliging heeft de LVVP een vragenlijst ontwikkeld voor de vrijgevestigde ggz-praktijk. Leden kunnen aan de hand daarvan tegen een aantrekkelijke korting een onlinecheck uitvoeren op de veiligheid van hun digitale praktijkvoering. Met het uitvoeren van de aanbevelingen in de checklist, voldoet u aan de wettelijke norm, zoals vastgelegd in de NEN7510.
 • Eiswijzer
  Leden kunnen gratis gebruikmaken van de informatie op www.eiswijzer.nl, waar men in één oogopslag kan zien wat de diverse verzekeraars vergoeden in geval van niet-contracteerde zorg. Er zijn maar liefst zo'n 15.000 verschillende opties.
 • Klachten- en geschillenregeling
  Elke BIG-geregistreerde zorgverlener is verplicht een klachtenregeling te hebben conform de Wkkgz. Leden van de LVVP zijn automatisch aangesloten op de LVVP-klachten- en geschillenregeling en hebben recht op een eenmalige tegemoetkoming vanuit de LVVP tot maximaal € 500 bij de afhandeling van een klacht door een professionele klachtenfunctionaris.
 • Zoekmachine
  Met het gewone lidmaatschap van de LVVP kan men worden vermeld in de database van de LVVP-site, waar cliënten en verwijzers kunnen zoeken naar een vrijgevestigde eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch (neuro)psycholoog in hun omgeving.
 • Annonces
  Leden kunnen gratis een annonce plaatsen in de diverse rubrieken op de LVVP-website.
 • En tot slot: leden kunnen zich binnen de LVVP op diverse manieren actief inzetten voor de belangenbehartiging van de vrijgevestigde ggz-praktijk. Meer informatie hierover is te krijgen via het LVVP-bureau.

 

Inschrijving

Inschrijving tot lid vindt plaats door invulling van een inschrijfformulier en door betaling van € 20 inschrijfgeld (C&E-bank NL15FVLB0699149460 t.n.v. LVVP te Utrecht).

De hoogte van de contributie is gedifferentieerd naar soort lidmaatschap en is inclusief de kosten van de verplichte vijfjaarlijkse visitatie:

 • € 530,= voor gewone leden (BIG-geregistreerd als gz-psycholoog, klinisch (neuro)psycholoog of psychotherapeut en werkzaam in een vrijgevestigde praktijk)
 • € 265, = voor belangstellende leden (BIG-geregistreerd, maar niet praktiserend)
 • € 135,= voor aspirant-leden (nog niet BIG-geregistreerd en in opleiding tot gz-psycholoog of psychotherapeut).

Leden die geen machtiging tot automatische incasso hebben verstrekt, betalen € 20,= extra op de voor hen geldende bovengenoemde bedragen.

 

Opzegging

Opzegging of mutatie van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar en wordt van kracht per eerstvolgend kalenderjaar. De opzegging is pas van kracht zodra u een bevestiging hebt ontvangen.

 

Samenstelling LVVP-bureau

Het LVVP-bureau voert het landelijk vastgestelde beleid uit en bestaat uit een directeur, plaatsvervangend directeur, twee beleidsmedewerkers, een bedrijfskundig specialist, twee beleidsondersteuners, een redacteur, een medewerker voor de ledenadministratie en een medewerker voor de visitatieadministatie. De LVVP laat zich waar nodig bijstaan door gespecialiseerde adviseurs, onder meer vanuit de VvAA.

Het bureau is telefonisch bereikbaar voor vragen en overleg op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 tot 17.00 uur.

 

Doelstelling LVVP

De LVVP is een belangenorganisatie van en voor vrijgevestigde eerstelijns/gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen. De vereniging stelt zich ten doel:

 • het op landelijk niveau behartigen van materiële en immateriële belangen van vrijgevestigde, BIG-geregistreerde psychologen en psychotherapeuten;
 • het bevorderen van het aanbod van persoonlijke, professionele, kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke hulpverlening door haar leden;
 • het ondersteunen van haar leden in hun beroepsuitoefening en praktijkvoering. 

 

Geschiedenis

De LVVP is opgericht op 21 oktober 2014, en is een fusie van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten en de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen.

 

Overlegvormen

Er vindt regelmatig overleg plaats met verwante brancheorganisaties: NVvP, NVP, NIP, MIND en GGZ Nederland.

Daarnaast wordt regulier overlegd met landelijke partijen zoals het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland. Waar nodig vindt overleg plaats met Kamerleden.

 

Interne commissies

 • De LVVP heeft -conform de Wkkgz- een klachten- en geschillenregeling en aansluiting op professionele, onafhankelijke klachtenfunctionarissen.
 • De visitatiecommissie is belast met de uitvoering van het visitatietraject.
 • De congrescommissie houdt zich bezig met de voorbereiding van het tweejaarlijkse congres van de LVVP, dat in het teken staat van de vrijgevestigde zorgaanbieder en diens ondernemerschap.

 

Publicaties

 • Folder over de LVVP
 • Folder voor cliënten van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten
 • Folder over ROM
 • Brochure Kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk, waarin de wet- en regelgeving m.b.t. de praktijkvoering op een rij is gezet en permanent actueel wordt gehouden

 

LVVP

Maliebaan 87

3581 CG  Utrecht

[t] 030-2364338

[e] bureau@lvvp.info           

[w] lvvp.info

[r] NL33 FVLB 0699 1448 68

Bestuur en bureau

Het bestuur van de LVVP is als volgt samengesteld:                                        

Hans Kamsma, voorzitter (foto)

Alexandra Sillen, vice-voorzitter (foto)

 • Peter Dekker, penningmeester
 • Ria Mous
 • Andree Booltink
 • Tim Ruitenga

 

Het LVVP-bureau bestaat uit:

 

Judith Veenendaal

Directeur

     
Dick Nieuwpoort  

Dick Nieuwpoort

Plaatsvervangend directeur

Zorgcontractering
Jeugd-ggz

Opleidingen

     
 

Michiel Schiffers

Beleidsmedewerker & bedrijfskundig specialist

ROM

Administratieve lasten

     
 

Suzanne Stomp

Beleidsmedewerker

Visitatiecommissie

Kwaliteit

Jeugd-ggz

     
 

Jeanne Janssen (t/m 5 juli 2018)

Redacteur nieuwsbrief/website en projectmedewerker

Wet- & regelgeving

Nieuwsvoorziening

Klachtenregeling

 

     
 

Tineke Ruijl

Beleidsondersteunend medewerker

Jeugd-ggz

Wet- en regelgeving

Klachtenregeling

Congres

     
 

Ruth Bakker (volgt Jeanne Janssen op)

Beleidsondersteuner en redacteur

Nieuwsvoorziening

Wet- en regelgeving

Klachtenregeling

Congres

     
 

Sacha Wammes

Secretariaat & ledenadministratie

Workshop

Aanvraag folders

     
   

Mariska Koperdraad

Secretariaat & visitatie

 

Commissies

 • De Visitatiecommissie houdt zich bezig met de uitvoerende kant van het visitatietraject van de LVVP en is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en herijking ervan. De commissie bestaat uit LVVP-leden Lisette Hinderink (voorzitter), Ymkje van Wieren, Pim van Dun en Joop Kersten. Beleidsmedewerker Suzanne Stomp is voorzitter en contactpersoon (s.stomp@lvvp.info).

 • De Congrescommissie richt zich op de voorbereidingen voor het LVVP-congres dat staat gepland voor september 2017.
  De commissie bestaat uit LVVP-leden Tim Ruitenga (voorzitter), Harmanne Menkveld en Jolanda van Melick en LVVP-bureaumedewerkers Tineke Ruijl (contactpersoon: t.ruijl@lvvp.info) en Ruth Bakker.
 • De Commissie Netwerken/Zorggroepen bestaat uit de LVVP-leden Frits Bosch/Anne Riemke van der Meer (duoplek), Joop Kersten en Eugène Oostveen, LVVP-medewerkers DIck Nieuwpoort en Tineke Ruijl (contact via: t.ruijl@lvvp.info).

Samenwerkingsrelaties

 • Er vindt regelmatig overleg plaats met GGZ Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de andere partijen die betrokken zijn bij de agenda voor 'gepast gebruik en transparantie' (V&VN, Ineen, LHV).
 • Directie en bestuur overleggen regelmatig met landelijke partijen zoals het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland.
 • De LVVP neemt deel aan diverse technische overleggen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, in bestuurlijke overleggen op het ministerie van VWS en diverse landelijke overleggen en gremia. Indien nodig vindt overleg plaats met Kamerleden.