Aanmelden

Via 'Mijn LVVP' kunt u een opleidingsplaats aanmelden en aangeven of u praktijkbegeleider, supervisor of werkbegeleider bent.

 

Zoekt u een opleidingsplek?

Via dit formulier kunt u zich inschrijven.

Opleidingsplaatsen in de vrijgevestigde praktijk

Opleidingsplaatsen in de vrijgevestigde praktijk

Het opleiden van psychologen en/of psychotherapeuten is leuk en leerzaam. Dat is de mening van menig vrijgevestigde praktijk die een opleidingsplaats organiseert en aanbiedt. Er zijn her en der in het land LVVP-leden die een of meerdere een opleidingsplaatsen aanbieden. Dat doen ze in samenwerking met collega-praktijken en instellingen in de omgeving. De LVVP streeft er naar het aantal beschikbare plaatsen zo groot mogelijk te laten zijn. We willen hiermee de kwaliteit van het aanbod waarborgen en de vrijgevestigde praktijk  promoten. Ook ontvangt de LVVP veel vragen van potentiële opleidingsdeelnemers die een opleidingsplaats in een vrijgevestigde praktijk zoeken.

De LVVP rekent het tot een van haar taken de aanbod- en vraagkant te stimuleren en te faciliteren. Dat doet zij o.a. door het verzorgen van presentaties bij RINO’s en bijeenkomsten van leden e.a. (zie de presentatie in onderstaande downloads).

 

Dat er behoefte is aan goed opgeleide psychologen en psychotherapeuten staat buiten kijf. De overheid en verschillende instanties houden zich hiermee bezig:

 • het ministerie van VWS (www.minvws.nl) stelt de jaarlijks benodigde capaciteit vast en stelt geld ter beschikking voor de opleidingskosten;
 • dat gebeurt op grond van een advies van het Capaciteitsorgaan (www.capaciteitsorgaan.nl);
 • de Stichting TOP-opleidingsplaatsen is er voor de verdeling en toewijzing van de beschikbaarheidsbijdrage (www.top-opleidingsplaatsen.nl);
 • de Nederlandse Zorgautoriteit zorgt voor de uitbetaling en het toezicht van de bijdrage (www.nza.nl);
 • de Regionale instituten voor nascholing en opleiding voor de (Rino’s, zie ook www.vlogo.nl), verzorgen opleidingen, keuren de opleidingsplaatsen al of niet goed en geven een erkenning af;
 • mede op basis van de Wet BIG (www.bigregister.nl) en de besluiten en kwaliteits- en erkenningscriteria zoals vastgesteld door het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) van de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt: www.fgzpt.nl).  

 

Een bijdrage ontvangen voor opleiden in de zorg? Dat regelt u zo!

In dit overzicht van de NZa kunt u als opleider zien hoe u in acht stappen een zogenoemde beschikbaarheidbijdrage kunt aanvragen voor een vervolgopleiding. ZIe ook de beleidsregel beschikbaarheidsbijdrage vervolgopleidingen 2019.

 

De LVVP en het opleiden

De LVVP is een groot voorstander van het opleiden door vrijgevestigde praktijken. Een deel van onze leden doet dat voornamelijk in een netwerk, als groepspraktijk, in samenwerkingsverbanden (de aanvrager is dan vooralsnog één praktijk) of op grond van een overeenkomst met een ggz-instelling (bijvoorbeeld Altrecht).

Daarnaast is de LVVP groot voorstander van het brede opleiden. Zo vinden wij dat de gz-psycholoog standaard kennis en ervaring dient op te doen in de gb-ggz, de g-ggz, een instelling en een vrijgevestigde praktijk. Dat is nu nog geenszins het geval. Mede door onze vasthoudendheid en inzet is er een quotum beschikbaarheidsbijdrage voor vrijgevestigde praktijken vastgesteld. Deze lijn houden we vast, ook in onze kritische reactie destijds op de concept-kwaliteitseisen en -erkenningskader, waarin de eisen aan praktijkopleidings-’instellingen’ staan geformuleerd van het CSGP.

Op dit moment poogt de LVVP in samenwerking met anderen het brede opleiden te verankeren in de opleidingseisen, en een centraal werkgeverschap te regelen voor opleidelingen in vrijgevestigde praktijken. Daarnaast verzorgt de LVVP informatie over opleiden in vrijgevestigde praktijken voor RINO’s.

De LVVP participeert bestuurlijk en beleidsinhoudelijk actief in de Stichting TOP-opleidingen, het Capaciteitsorgaan en de NZa.

 

Opleidingsplaatsen gz-psychologen (art. 3, Wet BiG)

Een praktijkopleidingsplaats dient aan eisen van de opleidingsinstellingen te voldoen. Zij bepalen of de praktijk erkent wordt een opleiding te verzorgen.  De opleidingsinstellingen werken op basis van de besluiten, criteria en het profiel die door het CSGP, het College, zijn opgesteld. 

Cruciaal gegeven is dat opleiden door één enkele vrijgevestigde niet mogelijk is, de praktijkopleidingsplaats dient een samenwerking met twee of meer vrijgevestigden of een instelling te zijn.

 

Profiel van de gz-psycholoog

“De gz-psycholoog is een breed opgeleide professional en werkzaam in diverse settingen waarin cliënten met verschillende vormen van problematiek zich aanmelden (zie o.a. Verbraak et al., 2011). Hij heeft een academische vooropleiding op doctoraal of masterniveau op het terrein van de psychologie, orthopedagogiek of geestelijke gezondheidskunde, en is opgenomen in het BIG-register van het ministerie van VWS.

Er zijn in Nederland meer dan 15.000 personen geregistreerd als gz-psycholoog. Ongeveer de helft van hen werkt in de geestelijke gezondheidszorg en de andere helft is werkzaam in de somatische zorg, forensische instellingen, de verslavingszorg, de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg en in instellingen buiten de gezondheidszorg. Binnen deze sectoren werkt de gz-psycholoog als zelfstandig diagnosticus en behandelaar van psychische stoornissen en psychische aspecten van lichamelijke ziekten, invaliditeit en problemen in de persoonlijke levenssfeer. Te denken valt hierbij aan emotionele en gedragsproblemen, het leren omgaan met verworven aandoeningen en het leren aanpassen aan nieuwe levensfasen. Hoewel de gz-psycholoog zeker qua diagnostiek en indicatiestelling het hele veld bestrijkt, behoren persoonlijkheidsproblematiek en meervoudige diagnoses doorgaans minder tot de behandeltaken van de gz-psycholoog. De gz-psycholoog werkt zowel intra- als interdisciplinair.

Tot het takenpakket van de gz-psycholoog behoren diagnostiek, indicatiestelling en behandeling die zich richten zich op uiteenlopende vormen van problematiek, variërend van enkelvoudig tot matig complex, en die de gehele levensloop kunnen omvatten. Het verrichten van psychologische en orthopedagogische diagnostiek met behulp van tests, observaties en interviews, beoogt de problematiek van de cliënt of het cliëntsysteem in kaart te brengen en te begrijpen, en er vervolgens een adequate aanpak voor te formuleren. Tot zijn taken behoort ook de indicatiestelling, waarbij toewijzing van de cliënt aan de meest geschikte behandeling of begeleiding het doel is. In veel gevallen is de gz-psycholoog ook degene die behandelingen en begeleiding initieert en uitvoert. Dat betreft doorgaans relatief kortdurende en klachtgerichte interventies, waarvan een aantal in protocollen en richtlijnen is beschreven. Ook het aansturen van anderen in het uitvoeren van (delen van) behandelingen behoort tot zijn taken, evenals het leidinggeven aan behandelteams. Naast de genoemde cliëntgebonden taken heeft de gz-psycholoog taken op het gebied van organisatie en beleid.” 

 

De eerstelijnspsycholoog als extra op de gz-psycholoog

Eerst waren er in de tweede helft van de twintigste eeuw psychologen die in de eerste lijn werkten, vervolgens psychologen die een eerstelijnskwalificatie hadden, toen psychologen die Gz-psycholoog en eerstelijnsgekwalificeerd waren met een herregistratie. Bovenop de wettelijk erkende registratie als gz-psycholoog is deze registratie als eerstelijnspsycholoog er nog steeds. Om eerstelijnspsycholoog te zijn, moet je in het bezit zijn van de BIG-registratie als Gz-psycholoog en eerstelijnsgekwalificeerd zijn i.c. zijn ingeschreven in het register van eerstelijnspsychologen. Dit is een onafhankelijk register dat wordt beheerd door het NIP. Het lidmaatschap van het NIP is niet vereist. De opleiding geschiedt ‘on the job’.


Profiel van de eerstelijnspsycholoog

De eerstelijnspsycholoog biedt professionele, kortdurende, generalistische psychologische hulp bij lichte tot matige ernstige klachten. De eerstelijnspsycholoog doet aan psychodiagnostiek, behandeling, crisisinterventie, consultatie en preventie. De behandeling is gericht op het opheffen van de psychische klachten dan wel het voor de cliënt beter beheersbaar maken van de problemen (‘herstel van evenwicht’). Hierin staan begrippen als klacht- en lastreductie, empowerment, remoralisatie en het vergroten van het zelfoplossend vermogen centraal. Hij of zij werkt nauw samen met de huisarts en/of andere verwijzers en (vervolg)hulpverleners, uitgaande van de ‘matched care’ gedachte. Eerstelijnspsychologische hulp kenmerkt zich verder door:

 • het centraal stellen van de cliënt, die maatgever van de hulpvraag is;
 • een persoonlijke bejegening van de cliënt, die wordt gekenmerkt door zorgzaamheid;
 • in beginsel geen wachttijd tussen aanmelding en behandeling;
 • klacht- en lastreductie i.p.v. genezing van stoornis, ziekte of aandoening;
 • een voor de cliënt transparante en laagdrempelige werkwijze;
 • aandacht voor de directe (leef)omgeving;
 • een behandelaanpak die gericht is op preventie, activering en/of herstel van evenwicht (empowerment, remoralisatie en versterking van zelfmanagement).

 

Opleidingsplaatsen psychotherapeuten (art. 3 Wet BiG)

Een praktijkopleidingsplaats dient aan eisen van de opleidingsinstellingen te voldoen. De opleidingsinstellingen werken op basis van de besluiten, criteria en het profiel die door het CSGP, het College, zijn opgesteld.

Ook voor de psychotherapeut geldt het cruciale gegeven dat opleiden door één enkele vrijgevestigde niet mogelijk is, de praktijkopleidingsplaats dient een samenwerking met twee of meer vrijgevestigden of een instelling te zijn.


Profiel van de psychotherapeut

“De psychotherapeut richt zich op de curatieve behandeling van patiënten met complexe psychische problematiek, hetgeen meestal leidt tot langer durende behandeling waarin het benutten van de therapeutische relatie een centrale rol speelt. De psychotherapeut is expert in het toepassen van psychotherapeutische methoden bij individuele patiënten, groepen en systemen, en in het hanteren van de therapeutische relatie ten behoeve van de door de patiënt gewenste verandering. In de psychotherapie ligt het accent op indicatiestelling en behandeling van complexe problematiek. Kenmerkend voor de hier aangeduide complexe problematiek is de persoonlijkheidspathologie, al dan niet gecombineerd met comorbide andere psychische of sociale problematiek. Er worden bij psychotherapie hoge eisen gesteld aan het vaak langer durend en intensief interpersoonlijk contact. De therapeutische relatie, het therapeutisch proces en de therapeutische context komen dientengevolge meer op de voorgrond te staan dan in korterdurende en meer klachtgerichte behandelingen. De psychotherapeut helpt mensen met complexe psychische problematiek met daartoe geëigende psychologische behandelmethoden, en kan daarnaast ook kortdurend en protocollair werken. De psychotherapeut kent de verschillende psychotherapeutische referentiekaders en behandelvormen en is in staat op deze behandelmogelijkheden te reflecteren.”

 

Een opleidingsovereenkomst of in loondienst

Voorop staat dat een tijdelijk loondienstverband  te prefereren is. Al enige jaren staan nieuwe wettelijke vereisten op stapel. Aangezien een nieuwe wet DBA per 1 mei 2016 zou ingaan, zijn er nieuwe overeenkomsten opgesteld, die voldoen aan de normen zoals de Belastingdienst die aangeeft onder de naam 'overeenkomst geen gezagsrelatie'. Het is niet mogelijk gebleken om nieuwe overeenkomsten voor opleidingssituaties te maken. In dat geval volstaat het vooralsnog aan te geven dat uw overeenkomst geldt in afwachting van nieuwe regelgeving. U dient de Belastingdienst bij eventuele navraag te melden dat u én de opleideling van de wijzigingen op de hoogte zijn. Leg dit vast in de overeenkomst! Voor alle zekerheid kunt u daarover ook alvast met elkaar mailen, zodat het zwart-op-wit is vastgelegd.

 

Opleidingsinstellingen
Wanneer u interesse hebt in het aanbieden van een opleidingsplaats in uw vrijgevestigde praktijk dan kunt u contact opnemen met de betreffende opleiding, zie voor een overzicht hieronder en/of www.vlogo.nl.

 


Deze module is niet beschikbaar op smartphone. Ga naar de website op een tablet of desktop computer.