Lid worden

De voordelen van het lidmaatschap van de LVVP

"Heel regelmatig, telkens weer als ik de nieuwsbrieven lees, wil ik jullie bedanken voor de grote inzet en volhardendheid die jullie aan de dag leggen. Laat ik het vandaag dan ook maar eens doen. Ik ben erg blij met het geluid dat jullie steeds weer zo duidelijk en goed onderbouwd laten horen en dat ook nog eens tot resulaten leidt!" (een LVVP-lid in een e-mailbericht)

 

"Ik wil jullie enorm bedanken voor jullie grote inzet om het voor ons als kleine vrijgevestigde weer meer behapbaar te maken zodat we ons weer kunnen richten op de cliënt. Geweldig!!" (een LVVP-lid in een e-mailbericht)

 

De LVVP is in oktober 2014 opgericht en de rechtsopvolger van de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE, 1997) en de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (NVVP, 1990).

 

De LVVP staat voor:

het op landelijk niveau behartigen van de belangen van vrijgevestigde eerstelijns/gezondheidszorg-psychologen, klinisch (neuro)psychologen en psychotherapeuten bij politiek, overheid en financiers; het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en praktijkvoering; het bevorderen van samenwerking en overleg met andere hulpverleners en het zorgdragen voor bekendheid bij publiek en (potentiële) patiënten van haar leden en hun hulpverleningsaanbod.

 

De LVVP heeft ruim 2400 leden. Deze zijn actief in de basiszorg, generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz. De LVVP is dé vereniging van en voor de vrijgevestigde ggz-professional in Nederland.
 

De LVVP werkt aan:

 • een stevige (pro)actieve belangenbehartiging bij politiek, overheid en financiers, met als doel het handhaven, verbeteren en versterken van de positie van de leden in het zorgstelsel;
 • het bevorderen van een aanbod van kwalitatief hoogwaardige zorg door vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten;
 • het bevorderen en onderhouden van een vakbekwame beroepsuitoefening en praktijkvoering, met aandacht voor verantwoord en duurzaam praktijkhouderschap;
 • het behoud en de erkenning van het beroep eerstelijns/gezondheidszorg psycholoog, klinisch (neuro)psycholoog en psychotherapeut;
 • het faciliteren van opleidingsplaatsen;
 • een adequate samenwerking en afstemming op alle niveaus met relevante andere (collega-) veldpartijen in de ggz;
 • een adequaat functionerende interne vereniging, die ervaren wordt als een baken en ondersteuning bij de praktijkvoering;
 • een doelmatige en doeltreffende service aan haar leden, inclusief de interne en externe communicatie.

 

Uw voordelen:

De LVVP is actief op vele onderwerpen die van belang zijn voor uw praktijk. Een greep uit de activiteiten en service:
 

 • Helpdesk: medewerkers van de LVVP staan van maandag t/m donderdag van 09.00 - 17.00 uur voor u klaar om uw vragen per telefoon of per email te beantwoorden: 030 2364338 of bureau@lvvp.info
 • Juridisch advies: het LVVP-bureau heeft weliswaar geen jurist in dienst, maar is wel op de hoogte van de voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten relevante wet- en regelgeving. Waar nodig kan het bureau terugvallen op juristen van de VvAA, gespecialiseerd in gezondheidsrecht. Hoge kosten worden op deze manier bespaard terwijl u adequaat advies krijgt.
 • Eiswijzer.nl: leden kunnen gratis gebruikmaken van een speciale website waarop u direct kunt zien welke verzekeraar wat vergoedt indien u geen contract hebt afgesloten. Er zijn zeer veel verschillende opties. Een handige tool voor u en uw cliënten! Klik hier.
 • Vertaling relevante wet- en regelgeving: de LVVP heeft de belangrijkste wet- en regelgeving voor de vrijgevestigde ggz-praktijk vertaald naar handzame handreikingen en richtlijnen. Daarnaast zijn er voorbeeldbrieven en formulieren ontwikkeld die u direct kunt toepassen bij uw behandelingen.
 • Tweewekelijkse nieuwsbrief en tussentijdse nieuwsflitsen: leden van de LVVP worden op de hoogte gehouden van de recente ontwikkelingen via de uitgebreide tweewekelijkse nieuwsbrieven en tussentijdse nieuwsflitsen, die per email worden toegezonden en op de website worden geplaatst. U blijft op de hoogte van alle relevante informatie!
 • Magazine: leden van de LVVP ontvangen elk halfjaar het LVVP-magazine, waarin diverse vakmensen aan het woord komen over wisselende thema's die relevant zijn voor de vrijgevestigde ggz-praktijkhouder.
 • Website: de LVVP heeft een zeer informatieve website, met een publiek deel en een besloten ledendeel (Mijn LVVP). Op de website wordt de actualiteit bijgehouden en worden achtergronden, (beleids)documenten, informatie over zorgverzekeraars (contractering, vergoedingen), folders, hulpmiddelen en andere informatie geplaatst. Als service kunnen leden in diverse rubrieken gratis een annonce plaatsen.
 • Bijeenkomsten, congressen en cursussen: de LVVP organiseert een tweejaarlijks congres, bijeenkomsten en cursussen over onderwerpen die van belang zijn voor uw praktijk en/of de beroepsuitoefening.
 • Workshop ‘Het starten van een eigen praktijk’: voor de opzet van een eigen praktijk biedt de LVVP een speciale workshop aan. Deelnemers kunnen daarmee het eerste jaar gratis instromen als lid van de LVVP.
 • E-mental health: de LVVP heeft een aantal e-health-platforms onderzocht op hun meerwaarde voor de vrijgevestigde ggz-praktijk. Het overzicht staat op Mijn LVVP. 
 • Servicepakket: de vereniging biedt leden een uitstekend servicepakket met veel voordelen en kortingen, handig voor de praktijk en privégebruik.
 • Korting op uw premie zorgverzekering VvAA: LVVP-leden die deelnemen aan de collectiviteit van de VvAA-zorgverzekering bij ONVZ ontvangen een collectiviteitskorting van 8% op de basisverzekering en 10% op de aanvullende verzekeringen. Het betreft een zuivere restitutiepolis.
 • Checklist privacybeveiliging in de praktijk: in samenwerking met experts op het gebied van digitale-informatiebeveiliging heeft de LVVP een vragenlijst ontwikkeld voor de vrijgevestigde ggz-praktijk, aan de hand waarvan leden tegen een aantrekkelijke korting een online check kunnen uitvoeren op de veiligheid van hun digitale praktijkvoering. Met het uitvoeren van de aanbevelingen in de checklist, voldoet u aan de wettelijke norm, zoals vastgelegd in de NEN7510.
 • AVG-handreiking voor vrijgevestigde ggz-professionals: een voor LVVP-leden gratis stappenplan, voorzien van een handleiding en invulformats, waarmee u als zorgaanbieder praktisch aan de slag kunt om uw praktijkvoering af te stemmen op de vereisten vanuit de Europese privacywet.
 • Klachtenregeling: LVVP-leden zijn automatisch aangesloten op de nieuwe klachten- en geschillenregeling in het kader van de Wkkgz. Cliënten van leden kunnen een appèl doen op de professionele klachtenfunctionarissen en zich wenden tot de Geschillencommissie voor vrijgevestigde ggz-praktijken. De werkzaamheden van de klachtenfunctionarissen worden eenmalig door de LVVP vergoed tot een maximum van € 500. De LVVP vergoedt tevens de aansluit- en onderhoudskosten van De Geschillencommissie.
 • Zoekmachine: met het gewone lidmaatschap van de LVVP kan men worden vermeld in de database van de LVVP-site, waar cliënten en verwijzers kunnen zoeken naar een vrijgevestigde eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch (neuro)psycholoog in hun omgeving. Daarnaast verwijst ook het LVVP-bureau potentiële cliënten telefonisch door naar haar leden.
 • Annonces: leden kunnen gratis een annonce plaatsen in de diverse rubrieken op de LVVP-website.


Zie ook onderstaande folder over de LVVP met uitgebreide informatie over het lidmaatschap.

Contributie

"Eerst vond ik het contributiebedrag nogal hoog. Tot ik zag wat de LVVP ervoor doet. Nu vind ik het relatief goedkoop." (een LVVP-lid)

 

Lidmaatschap LVVP

De LVVP telt ruim 2400 leden.

Iedere psycholoog / psychotherapeut die is ingeschreven in het BIG-register als gz-psycholoog (inclusief eerstelijnspsychologen) psychotherapeut en/of klinisch (neuro)psycholoog, of bezig is met een opleiding die leidt tot inschrijving in een van deze registers, kan lid worden van de LVVP.

De LVVP onderhoudt contact met de leden via het landelijke bureau (e-mail, telefoon), de veertiendaagse digitale nieuwsbrief, het maandelijkse interview met de voorzitter en de vicevoorzitter, actuele berichtgeving op de website, via nieuwsflitsen en Twitter, het onlinemagazine, ledenvergaderingen en enquêtes.

 

Inschrijving als LVVP-lid

Inschrijving tot lid vindt plaats door invulling van het inschrijfformulier op deze website. Nieuwe leden betalen € 20 inschrijfgeld.

 

De contributie, inclusief visitatie en de korting voor de automatische incasso, bedraagt in 2018:

 • € 530,= voor gewone leden (BIG-geregistreerd als gz-psycholoog, klinisch (neuro)psycholoog of psychotherapeut en werkzaam in een vrijgevestigde praktijk)
 • € 265, = voor belangstellende leden (BIG-geregistreerd, maar niet praktiserend)
 • € 135,= voor aspirant-leden (nog niet BIG-geregistreerd en in opleiding tot gz-psycholoog of psychotherapeut).

 

Leden die geen machtiging tot automatische incasso hebben verstrekt, betalen € 20,= extra op de voor hen geldende bovengenoemde bedragen.

 

Machtiging voor automatische incasso
U kunt de LVVP machtigen om jaarlijks automatisch de contributie af te schrijven van uw rekening (zie de download onderaan deze pagina). U krijgt daarmee € 20 reductie op de contributie. Hebt u al eerder een machtiging ingestuurd dan hoeft u dat niet nogmaals te doen.

Machtigingen die vóór 1 februari van het nieuwe jaar door de LVVP zijn ontvangen kunnen nog worden verwerkt voor de contributie van hdat jaar. Hebben wij op 1 februari geen machtiging ontvangen dan krijgt u via ons administratiebureau Walstreet een contributiefactuur toegezonden voor het gehele contributiebedrag.

We verzoeken u uw lidmaatschapsnummer, gegevens en rekeninginformatie goed leesbaar in te vullen. Uw lidmaatschapsnummer vindt u hier.

 

Visitatietraject

Leden van de LVVP nemen eens per vijf jaar verplicht deel aan het visitatietraject van de LVVP. Die visitatie is een garantie voor de kwaliteit van de praktijkvoering en is gebaseerd op de kwaliteitscriteria van de LVVP. De kosten zijn vervat in de contributie.

Opzegging en mutatie

Opzegging en mutatie van het lidmaatschap dienen schriftelijk (s.wammes@lvvp.info) te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar en worden van kracht per eerstvolgend kalenderjaar.

Let op: het bureau stuurt u een bevestiging van uw opzegging. Als u deze bevestiging niet binnen twee weken hebt ontvangen, dan raden wij u aan hierover contact met ons op te nemen. Het kan namelijk zijn dat uw opzegging niet is aangekomen.