Veldpartijen in overleg over rechterlijke uitspraak ROM-aanlevering

De voorzieningenrechter deed onlangs uitspraak in een kort geding om vast te stellen of de Stichting Benchmark GGZ (SBG) bij de registratie van ROM-gegevens dient te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De rechter oordeelt dat in deze zaak niet vastgesteld kan worden dat de gegevens onder de WBP vallen. De rechter stelt ook dat voor een definitief oordeel diepgaander onderzoek nodig is. Zoals afgesproken en aangekondigd, buigen alle betrokken veldpartijen, waaronder de LVVP zich binnenkort gezamenlijk over de precieze betekenis van de rechterlijke uitspraak en de gevolgen voor de werkwijze, randvoorwaarden en doorontwikkeling van ROM.


Handhaving advies: opschorting aanlevering ROM-data
Vooralsnog handhaven wij ons advies om de aanlevering van uw ROM-gegevens aan SVR / SBG op te schorten. In de tussentijd adviseren we u om wél te blijven ROM'en: ROM is immers waardevol om inzicht te krijgen in de voortgang en het welslagen van de behandeling, zowel ten behoeve van de hulpverlener als de patiënt. Ook het spiegelen van individuele behandelresultaten aan die van collega's om daar lering uit te trekken en daarmee kwaliteitsverbetering na te streven, is uiterst zinvol.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Kwaliteitsinstituut
Voor een optimale doorontwikkeling van ROM is besloten tot de inrichting van een kwaliteitsinstituut van en voor de ggz. Hierbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar goede voorbeelden uit de ziekenhuiszorg, waarbij onder regie van professionals en patiënt transparantie wordt geboden over de kwaliteit van zorg. Ook bij de inrichting van het nieuwe kwaliteitsinstituut in de ggz krijgen behandelaren en patiënten de regie. Alle partijen in de ggz committeren zich aan de afspraak dat een dergelijk kwaliteitsinstituut op 1 januari 2019 operationeel is.