Stand van zaken opschorting ROM-aanlevering

Zoals u weet, adviseren wij onze leden om te blijven ROM'en, maar hun ROM-gegevens vooralsnog niet aan te leveren aan SVR / SBG. Een van de redenen van ons advies ligt in het ontbreken van een juridisch verankerd toestemmingsvereiste voor cliënten. Bovendien is het op dit moment technisch niet mogelijk om in de praktijksoftware per cliënt te differentiëren in wel of niet aanleveren. Een tweede belangrijke reden voor ons is het autonome proces van de patiënt om zijn ROM-data al dan niet door te laten sturen naar SBG (via SVR). In dit kader past het niet dat een aanbieder (financiële) belangen heeft bij het al dan niet doorleveren van ROM-data. In de contracten met de zorgverzekeraars mogen dan ook geen eisen worden gesteld aan te behalen ROM-percentages. We hebben inmiddels een reactie van VGZ, CZ en DSW over hun stellingname in deze relevante discussie.

 

  • CZ

CZ laat ons desgevraagd weten dat de discussie rondom ROM/SBG is verschoven naar de landelijke overlegtafel en dat CZ derhalve niet in de positie is om ons te voorzien van een formele reactie. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zal met een reactie komen, aldus CZ.
In informele zin spreekt CZ de wens uit het benchmarken tot een succes te maken. “Hieraan draagt bij dat aanbieders ROM-gegevens in ieder geval verzamelen, maar ook aanleveren aan SBG, door toestemming te vragen bij de cliënt”, aldus CZ.
Echter, zoals we in dit artikel nader uitleggen, is deze wens van CZ tot aanlevering van uw ROM-data nu niet haalbaar.
 

  • VGZ

“We zijn op de hoogte van de ontwikkelingen en de ontstane onduidelijkheid ten aanzien van het aanleveren van ROM-gegevens aan SBG of aan de tussenportaal SVR (Stichting Vrijgevestigden ROMmen). VGZ zal daarom geen gevolgen verbinden aan het niet-aanleveren van gegevens aan SBG of aan SVR, zolang deze onduidelijkheid blijft bestaan.”
VGZ gaat ervan uit dat wanneer er landelijk een oplossing wordt gevonden, zorgaanbieders achteraf alsnog de gedane metingen zullen aanleveren wanneer deze aan de vereisten voldoen. Verder zegt VGZ het erg belangrijk te vinden dat zorgaanbieders ROM als ondersteunend instrument in de behandelingen onverminderd inzet binnen de ggz-behandelingen. “Wij vinden het dan ook belangrijk dat ROM wordt geïntegreerd in de behandelrelatie en dat deze wordt besproken met de cliënt.”
 

  • DSW

“Naar aanleiding van de huidige situatie met betrekking tot de aanlevering van ROM-data aan Stichting Benchmark GGZ (SBG) ontvangen wij veel berichten van praktijken die aangeven tijdelijk te stoppen met het aanleveren van deze data. Op dit moment is aanleveren wettelijk enkel mogelijk met een toestemmingsverklaring van de patiënt. Wij begrijpen dat praktijken er om deze reden voor kiezen de aanlevering tijdelijk te staken. DSW zal -zolang er geen landelijke oplossing is gevonden- geen (financiële) consequenties verbinden aan het niet aanleveren van data. Wij gaan er wel vanuit dat ROM ondanks deze discussie onderdeel blijft van de behandelingen binnen de praktijk en dat de gemeten effecten worden besproken met de patiënt. Wanneer er een oplossing wordt gevonden waardoor aanleveren weer mogelijk wordt verwachten wij dat de ROM-data weer worden aangeleverd bij SBG.”

 

Veiligheid van ‘switch’ bij SVR onduidelijk
De onlangs door de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) aangedragen ‘switch’ roept bij ons vragen op over de veiligheid van die buffer. Want, mag u de persoonsgegevens die u zonder wettelijke grondslag hebt verkregen bij een ander stallen? Daar willen we graag duidelijkheid over. We zijn er op dit moment namelijk niet zeker van of aanlevering aan de zogenaamde switch de privacytoets kan doorstaan. Om die reden raden wij ook aanlevering aan SVR af.
 

Wettelijke verankering van het toestemmingsvereiste
De LVVP is van mening dat aanlevering van dit soort privacygevoelige informatie naast het toestemmingsvereiste een wettelijke grondslag behoeft. Een ordentelijk parlementair proces is aangewezen. Dit traject zal echter een langere adem nodig hebben. Ggz-partijen zijn hierover met VWS in gesprek.
 

Autonome keuze van patiënt moet worden gegarandeerd
Daarnaast verhoudt de vrije keuze van de patiënt zich op geen enkele wijze tot opgelegde ROM-percentages voor zorgaanbieders. Er mag op geen enkele wijze druk op de zorgaanbieder worden gelegd om een hoger percentage toestemmingen te krijgen. Immers, druk bij de zorgaanbieder betekent dat de patiënt mogelijk wordt beïnvloed. Dit verhoudt zich niet tot de eis van een autonome keuze door de patiënt over wat er met zijn ROM-gegevens wordt gedaan.
Het belonen met een hoger tarief bij een hoger ROM-percentage moet daarom te allen tijde worden verboden. De LVVP is van mening dat de contracten van de verzekeraars hier per direct op aangepast dienen te worden.
 

Wel blijven ROM’en
In de tussentijd adviseert de LVVP u om wél te blijven ROM'en: ROM is immers waardevol om inzicht te krijgen in de voortgang en het welslagen van de behandeling, zowel ten behoeve van de hulpverlener als de patiënt. Ook het spiegelen van individuele behandelresultaten aan die van collega’s om daar lering uit te trekken en daarmee kwaliteitsverbetering na te streven, is uiterst zinvol.
Echter, ROM als instrument om te ranken of voor gebruik bij de zorginkoop vinden wij voor vrijgevestigden onhaalbaar. De data kunnen immers te zwaar worden vertekend door afwijkende resultaten. Bovendien zijn de huidige ROM-gegevens een onvoldoende maat voor kwaliteit; hiervoor is verdere doorontwikkeling noodzakelijk.

 

Zoals we eerder berichtten onderzoekt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) momenteel of de Stichting Benchmark GGZ (SBG) voldoet aan de wetgeving rondom de verwerking van privégegevens.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Vooralsnog blijft ons advies tot opschorting van aanlevering van uw ROM-gegevens aan zowel SVR als SBG onveranderd!