Wel ROM’en, niet aanleveren aan SBG (via SVR)

Zoals u weet via onze eerdere berichtgeving, adviseert de LVVP u om de aanlevering aan SBG (via SVR) op te schorten. Inmiddels is namelijk gebleken dat er geen wettelijke grondslag is voor aanlevering van ROM-data; daarmee is toestemming van de patiënt de enige grondslag. Dit toestemmingsvereiste dient nog nader uitgewerkt te worden. Dit is - in tegenstelling tot wat sommige partijen beweren - niet simpelweg op te lossen door de patiënt toestemming te vragen en dit in het dossier te noteren. De eigen soevereine keuze van de patiënt is cruciaal en dient op alle niveaus gewaarborgd te worden. Dit vraagt bijvoorbeeld om goede, neutrale informatievoorziening. De LVVP ziet hierin ook een rol voor de overheid. 

 

Daarnaast verhoudt de vrije keuze van de patiënt zich op geen enkele wijze tot opgelegde ROM-percentages voor zorgaanbieders, omdat de aanbieder dan toch geneigd zal zijn te sturen in het besluitvormingsproces van de patiënt. Het belonen met een hoger tarief bij een hoger ROM-percentage is ronduit compromitterend en moet te allen tijde worden verboden. De LVVP is van mening dat de contracten van de verzekeraars hier per direct op aangepast dienen te worden.  

Tot slot is de LVVP van mening dat aanlevering van dit soort privacygevoelige informatie naast het toestemmingsvereiste ook een wettelijke grondslag behoeft. Een ordentelijk parlementair proces is aangewezen. Dit traject zal echter een langere adem nodig hebben. Ggz-partijen zijn over al deze onderwerpen met VWS in gesprek. In de tussentijd adviseert de LVVP u om wél te blijven ROM'en: ROM is immers waardevol om inzicht te krijgen in de voortgang en het welslagen van de behandeling, zowel ten behoeve van de hulpverlener als de patiënt. Ook het spiegelen van individuele behandelresultaten aan die van collega’s om daar lering uit te trekken en daarmee kwaliteitsverbetering na te streven, is uiterst zinvol.

Echter, ROM als instrument om te ranken of voor gebruik bij de zorginkoop vinden wij voor vrijgevestigden onhaalbaar. De data kunnen immers te zwaar worden vertekend door afwijkende resultaten. Bovendien zijn de huidige ROM-gegevens een onvoldoende maat voor kwaliteit; hiervoor is verdere doorontwikkeling noodzakelijk.

 

Staatssecretaris Van Rijn beantwoordde recentelijk Kamervragen over deze kwestie op een bagatelliserende manier. 
De LVVP houdt echter standvastig koers en blijft in overleg met andere branchepartijen en zorgverzekeraars om tot een duurzame oplossing te komen. 

 

Zilveren Kruis

Zorgverzekeraars Zilveren Kruis heeft haar contractanten laten weten tijdelijk geen consequenties te verbinden aan het feit dat zij geen ROM-data aanleveren: °Wij begrijpen dat u er in de huidige dynamiek voor kiest om geen data bij SBG aan te leveren. Zolang er geen oplossing is, houden wij u vanaf 23 maart 2017 niet aan de inkoopvoorwaarde betreffende aanlevering SBG. Wij blijven u stimuleren om ROM te meten en te gebruiken in het contact met de individuele patiënt. Ondanks dat u de data niet aanlevert, stimuleren wij wel het gebruik van de ROM-meting. ​Het is belangrijk voor onze klanten dat de ggz-aanbieders hun uitkomsten van zorg meten en inzichtelijk maken tijdens de behandeling. Voor verbetering van deze uitkomsten blijft de ROM-meting de basis. Wij hopen dat er op korte termijn landelijk een oplossing wordt gevonden. Zodra er een oplossing wordt gevonden, informeren wij u hierover”, aldus Zilveren Kruis.

De LVVP waardeert deze stellingname van Zilveren Kruis, die ons de enige logische optie in deze impasse lijkt.