Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2019
2018
2017
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 6 september 2018

Na aandringen LVVP schort VGZ aanleverplicht CQi- en ROM-data op

Tekst contracten niet aangepast, wel rechtsgeldige toelichting op site VGZ

Vorige week berichtten wij u dat VGZ in de contracten voor 2019 zorgaanbieders verplicht zowel CQi- als ROM-data aan te leveren voor de landelijke benchmark. Op aandringen van de LVVP heeft VGZ de aanleverplicht opgeschort. VGZ zal vrijgevestigde aanbieders van ggz niet verzoeken om gegevens aan te leveren en zal geen gevolgen verbinden aan het niet aanleveren van gegevens zolang er geen nadere afspraken zijn gemaakt.

Lees meer

Contractenoverzicht 2019 in de maak

Tabbladen CZ, VGZ en DSW/a.s.r. gereed

Zoals elk jaar maken we voor de leden een overzicht van de contracten van alle zorgverzekeraars. Daar waar dat aan de orde is, zullen de contractonderdelen worden voorzien van alerts. Begin volgende week verwachten wij de contracten van de meeste verzekeraars te hebben bestudeerd en becommentarieerd. Wij sturen u een melding zodra het overzicht op de website is gepubliceerd.

Lees meer

LVVP zoekt leden die visiteur willen worden

Nieuwe visiteurs worden opgeleid en krijgen betaald

De LVVP is op zoek naar leden die opgeleid willen worden tot LVVP-visiteur. Vanwege natuurlijk verloop en het grote aantal visitaties is de bestaande groep van 32 visiteurs aan uitbreiding toe. Een visiteur is een collega die zelf is gevisiteerd, vervolgens is getraind tot visiteur en die voldoet aan de gestelde voorwaarden. Elk visitatietraject van de LVVP wordt begeleid door een koppel van twee visiteurs.

Lees meer

Arbitragezaken tegen CZ en Menzis dienen dit najaar

LVVP: doorlooptijden en kosten NAI vallen tegen

Zoals u weet heeft de LVVP twee arbitragezaken aangespannen tegen de zorgverzekeraars CZ en Menzis. Beide zaken dienen dit najaar. De LVVP vindt dat de procedures veel meer tijd en geld kosten dan bij het opzetten van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) werd beoogd.

Lees meer

Eenduidigheid nodig over opeenvolgende producten generalistische basis-ggz

Wirwar aan regels leidt tot onrust en onzekerheid bij patiënt en zorgaanbieder

Zorgverzekeraars passen de beleidsregels voor opeenvolgende producten in de generalistische basis-ggz (gb-ggz) op heel verschillende manieren toe. De LVVP zette de eisen van zorgverzekeraars op een rij en concludeert dat er sprake is van willekeur. Voor vrijgevestigde ggz-aanbieders zijn de gevolgen groot. Bovendien worden verzekerden door sommige verzekeraars in hun aanspraak op verzekerde zorg beperkt.

Lees meer

‘Situatie in de jeugd-ggz zorgwekkend’

LVVP maakt statement in brief aan minister De Jonge

Op 5 september jl. vond een sessie plaats van de breed samengestelde, landelijke werkgroep jeugd-ggz met minister Hugo de Jonge. De LVVP was hierbij aanwezig. Op de agenda stond ‘hulp zo dicht mogelijk bij de cliënt/patiënt’, de rol en positie van de professionals en de ggz als integraal onderdeel van de (jeugd)hulp, met de Jeugdwet als vertrekpunt. Het spreekt voor zich dat de LVVP hieraan een bijdrage wil leveren, maar ze is wel kritisch ten aanzien van de Jeugdwet en de uitvoering die daaraan wordt gegeven. Met een brief aan minister De Jonge (downloads) heeft de LVVP hierover een statement gemaakt.

Lees meer

Wetsvoorstel om cliëntenraad te verplichten vanaf 10 zorgverleners

Eerstelijnsorganisaties -waaronder LVVP- waarschuwen voor verhoging regeldruk

In de week van 10 september 2018 debatteert de Tweede Kamer met minister Bruins (VWS) over het wetsvoorstel Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (Wmcz). Met deze wet wil de minister de zeggenschap van patiënten formaliseren door zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners (inclusief ondersteunend personeel) te verplichten een cliëntenraad in het leven te roepen. De eerstelijnsorganisaties, waaronder de LVVP, vinden wij dit een zeer ongewenste ontwikkeling en pleiten voor een uitzonderingspositie voor kleinschalige zorgaanbieders.

Lees meer

Nederlandse Zorgautoriteit gaat kostprijsonderzoek ggz uitvoeren

Ook u kunt benaderd worden voor deelname

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat dit najaar een kostprijsonderzoek in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) uitvoeren. Een vooraankondiging hiervan is gepubliceerd op de website van de NZa. Met de uitkomsten wil de NZa de tarieven van de ggz per 2020 herijken. De LVVP is voorstander van een dergelijk onderzoek.  Ook u kunt benaderd worden voor deelname.

Lees meer

Nog geen juridische basis voor aanlevering ROM-data aan SBG

Advies LVVP: wel ROM’men, niet aanleveren bij SVR/SBG

De LVVP blijft het belang benadrukken van ROM voor het monitoren van de behandeling en het onderling vergelijken van de behandelresultaten met andere zorgaanbieders (spiegelinformatie). Hiervoor bestaan geen juridische obstakels. ROM’men is bovendien een verplichting in het kwaliteitsstatuut. Het aanleveren van ROM-data aan SVR/SBG raden wij echter nog steeds af.

Lees meer

Privacy app jeugd vernieuwd

Nu ook informatie voor medewerkers in de jeugd-ggz

De Privacy App Jeugd voor jongeren en professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming is volledig vernieuwd. De informatie is aangepast aan de AVG en er is informatie toegevoegd voor nieuwe categorieën professionals. De Privacy App jeugd is te vinden op www.jeugdconnect.nl/privacy.

Lees meer

Pilot psychologische zorg voor (ex-)kankerpatiënten

Meedoen als behandelaar kan, onder een aantal voorwaarden

10 tot 20 procent van de (ex-)kankerpatiënten heeft aanpassingsproblemen. Deze groep wordt nu vaak niet optimaal behandeld. Tijdelijke vergoeding moet uitwijzen of gespecialiseerde zorg terug kan in het basispakket. Daarvoor startte het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) per 1 maart 2018 een pilot. Meedoen als behandelaar? Dan moet u aan een aantal eisen voldoen.

Lees meer