Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 21 december 2017

Eerdere nieuwsbrieven niet verzonden door technische storing

Daarom meer artikelen dan gebruikelijk

Eerder deze maand waren we in de veronderstelling dat onze nieuwsbrieven naar u onderweg waren. Er bleek echter sprake te zijn van een technische storing, die inmiddels is verholpen. Deze nieuwsbrief is om die reden langer dan gebruikelijk. Onze excuses voor dit ongemak!

Fijne feestdagen gewenst!

LVVP-bureau gesloten van 22 december t/m 2 januari.

Na weer een jaar van hard werken zijn we net als u toe aan een korte break. Het LVVP-bureau is dicht van 22 december tot en met 2 januari. Vanaf 3 januari 2018 staan we weer voor u klaar. We wensen u fijne feestdagen toe!

Wachttijden in de ggz: wat moet u doen?

Meld uw wachttijden en patiëntenstops maandelijks bij Vektis

Zoals u weet hebben ggz-partijen, patiëntenorganisatie Mind, Zorgverzekeraars Nederland en VWS medio dit jaar een akkoord gesloten om de wachttijden in de ggz vóór 1 juli 2018 binnen de Treeknormen te krijgen. Hieronder vindt u een overzicht van de ontwikkelingen en van uw taak hierin als ggz-professional: u moet uw wachttijden maandelijks -en voor de eerste keer vóór 10 januari 2018- aanleveren bij Vektis! Ook als u geen patiënten aanneemt -en dus een patiëntenstop hanteert- moet u dat bij Vektis melden.

Lees meer

Reminder: doe mee met de ledenenquête

Invullen kan nog tot 10 januari 2018

De LVVP houdt momenteel een korte ledenenquête over patiëntenstops en behandelcapaciteit in 2017, wachttijden in 2017 en de contractering voor 2018. De vragenlijst is bedoeld voor leden die volwassenen behandelen binnen de Zorgverzekeringswet. Meedoen kost slechts drie minuten. Onderzoeksbureau 2Gather verwerkt de enquêtes voor de LVVP. We gebruiken de verzamelde informatie om de belangen van onze leden nóg beter te kunnen behartigen. Wilt u de enquête vóór 10 januari 2018 invullen? U vindt de link naar de enquête in de nieuwsflits wij u eerder stuurden. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Hebt u voorbeelden van onveilige situaties van cliënten?

Gevraagd: casuïstiek kindermishandeling en huiselijk geweld

Zoals u misschien weet, is de zorgsector -waaronder de LVVP- bezig met het maken van een afwegingskader. Hiermee kunnen professionals beoordelen of er sprake is van (een vermoeden van) ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling en een melding bij Veilig thuis is aangewezen. Het afwegingskader wordt per 1 januari 2019 van kracht. We zijn in dat kader op zoek naar geanonimiseerde voorbeelden van situaties met cliënten (kinderen, maar zeker ook volwassenen en ouderen), waarin u zich ernstige zorgen maakt over de veiligheid van de betreffende cliënten. We vragen u de casuïstiek waar de onveiligheid uit bestaat zo concreet mogelijk in maximaal 10 regels te beschrijven. Wilt u die vervolgens voor woensdag 10 januari 2018 mailen naar j.janssen@lvvp.info? Dank alvast voor uw medewerking!

Lees meer

Cliëntenfolder 2018

Met extra informatie over de opbouw van de factuur

De LVVP-folder voor cliënten van vrijgevestigde ggz-praktijken is geüpdatet. Leden kunnen de folder bestellen via s.wammes@lvvp.info of downloaden op de LVVP-site. Omdat gebleken is dat cliënten soms niet begrijpen uit welke onderdelen een factuur bestaat, hebben we die informatie toegevoegd. Er is met name onbekendheid met de berekening van de indirect bestede tijd. Ook hebben we uitgelegd wat het verschil is tussen een naturapolis en een restitutiepolis.

Nieuwe regelgeving 2018

De belangrijkste wijzigingen op een rij

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de ggz-beleidsregels voor 2018 gepubliceerd op haar website. Er is een aantal wijzigingen aangebracht, waaronder de indexering van de tarieven. Een andere belangrijke wijziging is dat er een parallelle dbc voor dezelfde stoornis voor farmacotherapie is toegestaan.

Lees meer

Ondersteunende beroepen kunnen per 2018 tijdschrijven in dbc

NZa heft onderscheid tussen ondersteunende en tijdschrijvende beroepen op

Ondersteunende beroepen in de ggz kunnen met ingang van 2018 uren schrijven in dbc’s. Dit moet in eerste instantie informatie opleveren over de inzet en kosten van bijvoorbeeld psychodiagnostisch werkenden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat deze informatie meenemen in een nieuwe bekostigingsstructuur voor de ggz (het zorgclustermodel), schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Jeugd-ggz: overstap van dbc’s naar uitvoeringsvarianten

Over het webinar, een terugvalscenario en bevoorschotting

Op 1 januari 2018 gaat het nieuwe bekostigingssysteem voor de jeugd-ggz in. Er wordt dan overgestapt van diagnosebehandelingcombinaties (dbc’s) naar uitvoeringsvarianten voor de Jeugdwet. Wat moeten gemeenten en aanbieders doen tot 1 januari 2018 en vanaf die datum, om klaar te zijn voor het nieuwe bekostigingssysteem? Dat was onderwerp van een webinar dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onlangs organiseerde.

Lees meer

Langdurige psychoanalytische psychotherapie wordt vergoed

OHRA en CZ hanteren wel toestemmingsvereiste

Onlangs zijn er Kamervragen gesteld over de vergoeding van de langdurige psychoanalytische psychotherapie. OHRA en CZ blijken namelijk een toestemmingsvereiste voor deze vorm van behandeling te hanteren, die is opgenomen in de polisvoorwaarden van 2017 én 2018. Dat wil zeggen dat een verzekerde vooraf schriftelijk toestemming moet vragen als hij van deze therapievorm gebruik wil maken. Het is daarbij niet relevant of u al dan niet een contract heeft met de zorgverzekeraar. Het gaat om psychoanalytische psychotherapie die langer dan één jaar duurt met één tot twee zittingen per week.

Lees meer

Wat u moet weten over de nieuwe Europese privacywet, de AVG

Stappenplan voor leden volgt voorjaar 2018

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Deze nieuwe privacywet is van toepassing op alle organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren. Deze Europese wet geldt straks dus ook voor u als zorgaanbieder. Per 25 mei 2018 moet u zich aan de regels in deze nieuwe verordening gaan houden. De LVVP zal tegen die tijd een praktisch stappenplan opstellen voor de vrijgevestigde ggz-professional. Op Mijn LVVP is een groeidossier aangemaakt waarin de nu reeds beschikbare informatie over de AVG is gepubliceerd.

Lees meer

Nieuwe database ggzstandaarden.nl

LVVP handhaaft opschorting autorisatie wegens ontbreken van spelregels

Onlangs lanceerde het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling (NKO) de nieuwe database www.ggzstandaarden.nl. In deze database vindt u alle geautoriseerde zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen voor de ggz bij elkaar. De database fungeert als een online-encyclopedie, waarin u het geheel van kwaliteitsstandaarden integraal en eenvoudig kunt doorzoeken. De LVVP autoriseert niet totdat er heldere spelregels zijn opgesteld.

Lees meer

Zorgautoriteit past transparantieregels zorginkoop aan

Minimaal 4 weken voor bestudering van het contract

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt regels voor het verloop van de zorginkoop, waaronder de contractering. Zorgverzekeraars zijn bijvoorbeeld verplicht om uiterlijk op 1 april de criteria voor de zorginkoop voor het komende jaar bekend te maken. De NZa voert per 2018 drie wijzigingen door in deze transparantieregels.

Lees meer

Meer patiënten met lage inkomens in gespecialiseerde ggz

Cijfers van het CBS uit 2014

Nederlanders die in 2014 werden behandeld in de gespecialiseerde ggz behoorden relatief vaak tot huishoudens uit de lagere-inkomensgroepen. Dat was zowel bij volwassenen als bij de jeugd tot 18 jaar het geval. Dit blijkt uit registratie van dbc’s in de ggz, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lees meer

Marcus Huibers wint Wim Trijsburgprijs voor Psychotherapie

Voor gedegen en innovatieve onderzoeken

Vrijdag 15 december ontving prof. dr. Marcus Huibers de Wim Trijsburgprijs voor psychotherapie. De prijs voor wetenschappers werd tijdens de Dag van de Psychotherapie uitgereikt door juryvoorzitter Rien Van. Huibers wint de prijs voor zijn gedegen en innovatieve onderzoeken waarin hij verbinding legt tussen praktijk, theorie en wetenschap. Zijn hoofddoel is om interventies voor (depressieve) patiënten te optimaliseren en deze kennis over te dragen naar de klinische praktijk.

Lees meer

54 miljoen voor vernieuwing jeugdhulp

Samenwerking voor integrale zorg dicht bij het kind

De vernieuwing van de jeugdhulp is sinds de decentralisatie in 2015 onvoldoende van de grond gekomen. Daarom richt het nieuwe kabinet zich op de transformatie, de inhoudelijke vernieuwing, van deze zorg. Hiervoor is 54 miljoen euro vrijgemaakt. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van VWS in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer