Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 23 november 2017

29 november 2017: algemene ledenvergadering LVVP

Thema: transparantie in de vrijgevestigde praktijk: waarom en hoe?

Op woensdag 29 november a.s. vindt van 19.00 tot 21.00 uur de najaarsledenvergadering van de LVVP plaats in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. U wordt niet alleen bijgepraat over recente ontwikkelingen, we besteden dit keer ook aandacht aan een thema dat momenteel volop in de belangstelling staat: transparantie. Vergeet u zich niet aan te melden bij Sacha Wammes? Dat kan via s.wammes@lvvp.info.

Lees meer

Geslaagde LVVP-werkconferentie jeugd-ggz

Eén beleid voor alle gemeenten is de grootste wens van vrijgevestigden

Op 21 november jl. organiseerde de LVVP een conferentie voor circa 40 leden die kinderen en jongeren behandelen. Er waren interessante bijdragen van sprekers Attie Bruins (directie Jeugd VWS), Suzanne Verdoold (gemeente Utrecht) en Annemarie van der Meer (VNG/Significant). Ook werd er stevig gediscussieerd over knelpunten en oplossingen, met name om de positie van de vrijgevestigden te verbeteren. Tot slot werden de leden van de LVVP-werkgroep k&j bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren. De LVVP gaat mede door het stoppen van twee van de drie leden op zoek naar een nieuwe werkvorm in 2017. Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname aan deze werkgroep/klankbordgroep nieuwe stijl, dan kunt u zich melden bij Tineke Ruijl (t.ruijl@lvvp.info).

Lees meer

Kassa: decentralisatie zorgt voor problemen en lange wachtlijsten jeugd-ggz

Onderzoek mede gebaseerd op uitkomsten LVVP-enquête

Onderzoeksprogramma Kassa sprak tientallen ouders over de gevolgen van de decentralisatie van de jeugd-ggz: "Wij hebben sinds 2015 slechte ervaringen, vooral wat betreft behandeltijd van een aanvraag, de kwaliteit van het onderzoek, de integriteit van betrokken medewerkers van gemeente en sociaal team en de veel te korte duur van geboden hulp." Kassa verwijst hierbij onder meer naar ons persbericht over deze slepende en voor veel leden slopende kwestie.

Lees meer

Oproep tot deelname aan onderzoek onder vrijgevestigde groepspraktijken

Raming tekorten en overschotten op arbeidsmarkt van belang

Voor de geestelijke gezondheidszorg is het van groot belang dat er voldoende ggz-professionals beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Daarom roept de LVVP u op om deel te nemen aan een onderzoek dat kortgeleden is gestart. Voor dit onderzoek zijn alle vrijgevestigde groepspraktijken in de ggz via e-mail uitgenodigd om deel te nemen. Om te komen tot betrouwbare resultaten en een goede raming van het aantal op te leiden ggz-behandelaren is een goede respons vanuit alle subbranches waar ggz-beroepsbeoefenaren werken essentieel. Op dit moment is de respons nog niet voldoende om een goed beeld te kunnen schetsen voor de vrijgevestigden.

Lees meer

ADF-stichting zoekt meer vrijgevestigde ggz-aanbieders

Veel vraag naar behandeling van angst- en dwangstoornissen en depressie

Patiëntenorganisatie Angst, Dwang en Fobie-stichting bestaat volgend jaar 50 jaar. In de afgelopen jaren is een samenwerkingsverband ontstaan tussen de ADF-stichting en vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten. Omdat het ledenaantal groeit, wil de ADF-stichting haar therapeutenaanbod uitbreiden met meer vrijgevestigde ggz-professionals. Van de vele vragen die de stichting jaarlijks ontvangt, gaan verreweg de meeste over een behandeling van angst- en dwangstoornissen en depressie. Belangstellende ggz-professionals kunnen zich bij de vereniging melden via info@adfstichting.nl.

Lees meer

Nieuw op Mijn LVVP: alles over het zorgclustermodel

Alle informatie overzichtelijk op een rij

Wat is het zorgclustermodel? Hoe werkt het precies? Wat zijn de voordelen ervan? Hoever is men met de ontwikkeling? En wie moeten ermee gaan werken? Deze en meer vragen worden beantwoord in de vernieuwde tekst over het zorgclustermodel op Mijn LVVP. Hier vindt u ook een verkorte videoregistratie van de workshop over het zorgclustermodel die Alexandra Sillen en Hans Kamsma tijdens het LVVP-congres van 22 september jl. gaven.

Lees meer

Neem deel aan de pilot voor het nieuwe zorgclustermodel

Benut deze kans om klaar te zijn voor de toekomst

Voordat het nieuwe zorgclustermodel wordt ingevoerd, wordt het in een pilot uitgebreid in de praktijk getest. Meedoen kan nog: tot 1 januari 2018 kunt u zich nog aanmelden. Om het nieuwe model voor vrijgevestigden goed werkbaar te maken, is uw invloed in de pilot onmisbaar! U krijgt een financiële tegemoetkoming, gratis ict-ondersteuning en de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een gecertificeerde HoNOS+-training.

Lees meer

Zorgsector start zelf met radicaal schrappen van regels

Teken het manifest ‘minder regelgekte, meer zorg’

Tijdens de eerste schrapconferentie ‘(Ont)Regel de Zorg – schrap én verbeter’ nam de zorgsector onlangs het heft in eigen hand om overbodige regels en administratie te schrappen. Ook minister Bruins (Medische zorg en Sport) en alle relevante partijen in de zorgsector waren bij de schrapconferentie aanwezig. Onderzoek naar administratiedruk binnen de zorg laat zien dat gemiddeld 40 procent van de tijd wordt besteed aan administratie. Ook voor LVVP-leden is dit de dagelijkse realiteit. Dit onderwerp staat dan ook al geruime tijd bovenaan op onze agenda.

Lees meer

LVVP-bewerkersovereenkomst voorjaar 2018 AVG-proof

Tijdige aanpassing voor gebruik door leden

We horen van leden dat sommige softwareleveranciers al pro-actief bezig zijn met het aanpassen van hun bewerkersovereenkomst op de Europese privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel AVG), die op 25 mei 2018 in werking treedt. Dat is op dit moment echter een onmogelijke ambitie, omdat de wet nog niet is uitgekristalliseerd. De LVVP zal haar voorbeeld-bewerkersovereenkomst in het voorjaar van 2018 aanpassen aan de AVG. Leden kunnen die vervolgens vergelijken met die van hun softwareleverancier, zodat zij op de genoemde invoeringsdatum aan de vereisten voldoen.

Herziene versie ‘toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw’ gepubliceerd

Zorgautoriteit wil problemen met zorgplicht voorkomen

In de beleidsregel Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zorgverzekeringswet (Zvw) staan verplichtingen en normen waar zorgverzekeraars in Nederland aan moeten voldoen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de beleidsregel redactioneel aangepast: de tekst is korter en bondiger geworden. Maar de NZa geeft ook aan dat haar toezichtstijl verandert.

Lees meer

Vektis brengt zorgthermometer ‘inzicht in de ggz’ uit

Meer patiënten behandeld in gb-ggz en door poh-ggz

Onlangs bracht Vektis Intelligence de zorgthermometer ‘inzicht in de geestelijke gezondheidszorg’ uit. De cijfers geven een beeld van de stand van de ggz in Nederland. De LVVP maakt zich zorgen over de gevolgen van de verschuiving naar de poh- en de gb-ggz, terwijl de wachtlijsten in de gespecialiseerde ggz juist toenemen.

Lees meer