Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 2 november 2017

29 november 2017: algemene ledenvergadering LVVP

Thema: transparantie in de vrijgevestigde praktijk: waarom en hoe?

Op woensdag 29 november a.s. vindt van 19.00 tot 21.30 uur de najaarsledenvergadering van de LVVP plaats in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. U wordt niet alleen bijgepraat over recente ontwikkelingen, we besteden dit keer ook aandacht aan een thema dat momenteel volop in de belangstelling staat: transparantie.

Lees meer

Geslaagd werkbezoek vrijgevestigde jeugd-ggzpraktijk

Met directie Jeugd VWS, VNG, bureau Kinderombudsman en LVVP

Onlangs bracht de directie Jeugd van het ministerie van VWS een werkbezoek aan de vrijgevestigde jeugd-ggzpraktijk van LVVP-lid Joanne Meyers in Katwijk. Bij het werkbezoek waren naast VWS ook medewerkers aanwezig van bureau Kinderombudsman, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de LVVP-werkgroep kind & jeugd en het LVVP-bureau.

Lees meer

Nieuw op Mijn LVVP: dossier informatiebeveiliging

Alle informatie overzichtelijk op een rijtje

Wist u dat u niet met uw Gmail-account naar cliënten mag mailen? En dat WhatsApp en Dropbox niet zijn toegestaan om patiëntgegevens uit te wisselen of op te slaan? En dat onbeveiligde verzending van persoonsgegevens door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wordt gezien als datalek? Zo’n datalek moet bij de AP gemeld worden; denk bijvoorbeeld aan de online aanmelding van nieuwe cliënten via een onbeveiligde website.

Lees meer

Stappenplan bij suïcide van een van uw cliënten

Handreiking voor een ingrijpende gebeurtenis

Een aantal van u is het al overkomen: de suïcide van één van uw cliënten. Een ingrijpende gebeurtenis, ook voor u als vrijgevestigd behandelaar. Wat is in zo’n situatie uw juridische positie? Moet u de suïcide melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)? Wat vertelt u de nabestaanden? Hebben zij recht op inzage in het dossier? En zo ja, in hoeverre?

Lees meer

Privacyverklaring nu ook bij VGZ geldig voor vervolg-dbc’s

Een onnodige administratieve handeling de praktijk uit

Op verzoek van de LVVP en in lijn met de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geldt de privacyverklaring voor een initiële dbc bij VGZ voortaan ook voor vervolg-dbc’s. “Na intern beraad zijn we overeengekomen dat de privacyverklaring bij vervolg-dbc’s dezelfde verklaring mag zijn als bij de initiële dbc”, aldus een woordvoerder van VGZ. Bij de andere zorgverzekeraars was deze regel al van toepassing.

Lees meer

Vacature-onderzoek in vrijgevestigde ggz-groepspraktijken

Oproep tot deelname

Voor de ggz is het van groot belang dat er voldoende ggz-professionals beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Daarom roept de LVVP u op om deel te nemen aan een vacature-onderzoek dat op 23 oktober jl. van start is gegaan. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het Capaciteitsorgaan, dat advies uitbrengt aan VWS en het zorgveld over het aantal instroomplaatsen in de opleidingen voor de ggz-aanbieders. Doel van dit advies is om evenwicht te bereiken op de arbeidsmarkt. Prismant voert het onderzoek uit.

Lees meer

Nieuwe themapagina voor vrijgevestigde aanbieders jeugd-ggz

Intermediair voor de vrijgevestigde jeugdggz-professional

Vrijgevestigde ggz-aanbieders maken een belangrijk deel uit van het totale aanbod in de jeugd-ggz. Er is sinds kort een handzame informatiepagina beschikbaar op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor gemeenten en vrijgevestigden. Bijvoorbeeld over de intermediair voor de vrijgevestigde jeugd-ggz-professional, tips & tricks en veel gestelde vragen.

Lees meer

LVVP start gerechtelijke procedure tegen Menzis

Normatief uurtarief wederom opgenomen in contract 2018

Zoals we eerder berichtten, hanteert Menzis in zijn contracten al sinds 2014 een normatief uurtarief. Aangezien afrekening door zorgverzekeraars in de ggz pas ruim twee jaar na sluiting van het kalenderjaar kan plaatsvinden, werden veel vrijgevestigde ggz-praktijken pas in 2017 geconfronteerd met een hoge eindafrekening; ook als men binnen het omzetplafond was gebleven. Ook in het contract voor 2018 heeft Menzis het normatieve uurtarief weer opgenomen onder de benaming 'gemiddeld uurtarief'. Na mislukte pogingen om tot een vergelijk te komen, is de LVVP een gerechtelijke procedure tegen Menzis gestart bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI).

Lees meer

LVVP spant juridische procedure aan tegen CZ

Sluitingsdatum CZ-contract verlengd tot en met 7 november

De LVVP heeft zorgverzekeraar CZ via juridische weg verzocht om, net als in 2017, het LVVP-alternatief voor het Keurmerk Basis GGZ van de Stichting KiBG gelijk te waarderen in zijn contract voor 2018. CZ geeft in zijn contract weliswaar aan dat een alternatief voor het keurmerk mogelijk is, maar de afgelopen weken hebben leden tijdens de contractering bemerkt dat dit in de praktijk helemaal niet mogelijk blijkt. Het alternatief bestaat uit een LVVP-visitatiecertificaat, een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, aangevuld met e-health en een transparante cliënttevredenheidsmeting. Aan de laatste norm van KiBG, de spiegelinformatie, kan momenteel door niemand  worden voldaan. Grondig onderzoek door de LVVP van de normen van het keurmerk KiBG wijzen uit dat als aan al deze voorwaarden wordt voldaan, dit een gelijkwaardig alternatief zou moeten zijn.

Lees meer

Brancheorganisaties uiten kritiek op regeling zorginkoop NZa

Suggesties tijdens consultatiefase lijken te worden genegeerd

Eind oktober verwacht de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de nieuwe regeling zorginkoop te presenteren. Acht brancheorganisaties (LVVP, NVOS, KNMP, P3NL, NIP, LHV, InEen en VPH) vrezen dat de regeling net zo globaal blijft als hij nu is. Met de suggesties die zij hebben gegeven tijdens de consultatieperiode lijkt de NZa niets te doen. Ook gaat de NZa niet in op hun verzoek een plenaire sessie te beleggen om de reacties te bespreken. De nieuwe regeling gaat op 1 januari 2018 in. Genoemde organisaties hebben daarom juridische steun gezocht om de positie van de eerstelijns zorgaanbieders in het zorginkoopproces te verbeteren.

Lees meer

Deelname aan pilot nieuwe productstructuur niet verplicht voor vrijgevestigden

… maar wel een kans om klaar te zijn voor de toekomst!

Er nemen al heel wat vrijgevestigde ggz-professionals deel aan de pilot voor het nieuwe ggz-bekostigingssyteem (het zorgclustermodel). Daarom heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) besloten dat deelname voor vrijgevestigden niet verplicht is. De verplichte deelname geldt wel voor ggz-professionals die in instellingen werkzaam zijn. Uit die hoek hebben zich nog te weinig deelnemers aan de pilot gemeld. Alle extra deelnemers zijn echter nog steeds welkom; uw invloed in de pilot is onmisbaar. U krijgt daarvoor een financiële tegemoetkoming en gratis ict-ondersteuning. En u krijgt de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een gecertificeerde HoNOS+-training.

Lees meer

Hoe te handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld?

LVVP werkt mee aan afwegingskader meldcode

Zoals we in augustus berichtten, gaat de zorgsector, waaronder de LVVP, een afwegingskader maken op basis waarvan zorgaanbieders het risico op en de aard en ernst van huiselijk geweld of kindermishandeling kunnen wegen. Er komt geen meldplicht, waartegen diverse partijen waaronder de LVVP eerder bezwaar maakten. Het afwegingskader wordt per 1 januari 2019 van kracht.

Lees meer

Campagne ‘weg van de wachtlijst’

LVVP nog steeds benieuwd naar effect van omzetplafonds

Branche- en beroepsorganisaties in de ggz vinden het onwenselijk dat mensen te lang moeten wachten op hulp en bundelen daarom de krachten; voorlichting speelt daarin een belangrijke rol. In het kader van de campagne ‘weg van de wachtlijst’ zijn nu voor de wachtkamer materialen ontwikkeld om patiënten te informeren over wat zij zelf kunnen doen als zij op een wachtlijst komen te staan.

Lees meer

Call for abstracts wereldcongres ‘psychotherapy , stronger through diversity’

Deadline is januari 2018

Het wereldcongres psychotherapie, dat van 7 t/m 9 juni 2018 plaatsvindt in de Beurs van Berlage te Amsterdam, beoogt een overzicht te geven van de huidige stand van de wetenschap en praktijk: klinische en wetenschappelijke ontwikkelingen op het brede terrein van de psychotherapie worden belicht en discussie gestimuleerd. Het Scientific Committee draagt er zorg voor dat alle theoretische perspectieven en psychotherapeutische stromingen in het programma vertegenwoordigd zullen zijn. Klik hier voor een call for abstracts.

Lees meer