Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 19 oktober 2017

29 november 2017: algemene ledenvergadering LVVP

Informatie over thema en agenda volgt

Op woensdag 29 november a.s. vindt van 19.00 tot 21.30 uur onze najaarsledenvergadering plaats in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. Drie weken voor de vergadering ontvangen leden de agenda met bijlagen. Noteer de datum alvast in uw agenda!

Lever nog geen ROM-gegevens aan bij SBG en SVR, blijf wel ROM’en

LVVP vindt risico voor vrijgevestigde ggz-professional te groot

Zoals bekend deed de voorzieningenrechter eerder uitspraak in een kort geding om vast te stellen of de Stichting Benchmark GGZ (SBG) bij de registratie van ROM-gegevens dient te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De rechter oordeelde dat in deze zaak niet vastgesteld kan worden dat de gegevens onder de WBP vallen en dat voor een definitief oordeel diepgaander onderzoek nodig was. Vervolgens hebben alle betrokken veldpartijen zich in een juridische werkgroep gebogen over de precieze betekenis van deze rechterlijke uitspraak en de gevolgen voor de werkwijze, randvoorwaarden en doorontwikkeling van ROM. Op basis van de resultaten van dit onderzoek pleit de LVVP voor gerichte in plaats van veronderstelde toestemming van cliënten bij het doorsluizen van ROM-data naar SVR en SBG.

Lees meer

Normatief uurtarief Menzis leidt tot forse toekomstige terugvorderingen

LVVP start gerechtelijke procedure

Zoals we eerder berichtten, hanteert Menzis in zijn contracten al sinds 2014 een normatief uurtarief. Aangezien afrekening door zorgverzekeraars in de ggz pas ruim twee jaar na sluiting van het kalenderjaar kan plaatsvinden, werden veel vrijgevestigde ggz-praktijken pas in 2017 geconfronteerd met een hoge eindafrekening; ook als men binnen het omzetplafond was gebleven. Ook in het contract voor 2018 heeft Menzis het normatieve uurtarief weer opgenomen onder de benaming 'gemiddeld uurtarief'. Na mislukte pogingen om tot een vergelijk te komen, gaat de LVVP een gerechtelijke procedure tegen Menzis starten.

Lees meer

De contractuele tariefstelling als administratieve last

Reactie Zorgautoriteit stelt wederom teleur

Niet alleen de tariefstelling van Menzis leidt tot extra zorgen en administratieve belasting. Zo hanteert Zorg en Zekerheid in zijn contract voor 2018 een oude tariefbeschikking van de NZa, waar de zorgaanbieder vervolgens een indexatie over moet berekenen. Van dat tarief mag men dan weer 86% in rekening brengen (gespecialiseerde ggz). Ook voor de generalistische basis-ggz wordt een oude tariefbeschikking gehanteerd. Dit betekent dat vrijgevestigde ggz-professionals oude tariefbeschikkingen moeten gaan opzoeken, daarover een berekening moeten uitvoeren en deze vervolgens handmatig moeten intikken in hun praktijksoftware. Dit gaat ongetwijfeld leiden tot fouten en over twee jaar tot navorderingen. We hebben de Zorgautoriteit dan ook verzocht om hiertegen op te treden.

Lees meer

Zilveren Kruis honoreert LVVP-visitatie

Aanpassing informatie in inkoopportaal

Zilveren Kruis heeft onlangs besloten om de LVVP-visitatie in 2018 gelijk te stellen aan het bezit van het keurmerk KiBG. LVVP-leden die in 2017 beschikten over een geldig visitatiecertificaat dat tevens geldig is voor 2018, komen in aanmerking voor 100% vergoeding. Voor 2019 zal Zilveren Kruis opnieuw beoordelen hoe hij hiermee wil omgaan.

Lees meer

Vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten verlaten jeugd-ggz

LVVP slaat alarm in persbericht

Veel vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten hebben de jeugd-ggz verlaten of gaan deze binnenkort verlaten. De sector verliest hiermee definitief veel goed opgeleide, ervaren psychologen en psychotherapeuten. Dit blijkt uit onderzoek van de LVVP. Deze kaalslag is dramatisch voor alle kinderen en jeugdigen én voor hun ouders die hulp zoeken bij de jeugd-ggz. De psycholoog en/of psychotherapeut die laagdrempelige, persoonlijke hulp in de buurt biedt, verdwijnt uit beeld. Dit beperkt niet alleen het aanbod, maar ook de keuzevrijheid. Lees ook onze toelichting en het artikel in Trouw, in Zorgvisie en in de Nationale Zorggids naar aanleiding van ons persbericht.

Lees meer

LVVP-conferentie: hoe wordt de jeugd-ggz beter?

21 november 2017 in Utrecht (gratis voor leden)

Wat heeft de Jeugdwet opgeleverd? Wat gaat er goed en wat niet? Wat zijn de ervaringen van de vrijgevestigden? Wilt u als vrijgevestigde ook een bijdrage leveren aan de evaluatie van de Jeugdwet? Wilt u meedenken over hoe u zo goed mogelijk kunt functioneren binnen de Jeugdwet? Kom dan naar de LVVP-conferentie jeugd-ggz op 21 november a.s. in Utrecht. Meldt u vóór 1 november a.s. aan bij Tineke Ruijl via t.ruijl@lvvp.info. LVVP-leden hebben gratis toegang; niet-leden betalen € 95.

Lees meer

Regeerakkoord: opnieuw uitgavenplafond voor de ggz

Maatregelen bieden weinig vertrouwen in de toekomst

Het regeerakkoord 2017-2021 laat zien dat de nieuwe coalitie het huidige beleid voortzet om de zorguitgaven te beteugelen. Zo krijgt de ggz opnieuw te maken met een uitgavenplafond en een bezuiniging van maar liefst € 100 miljoen. Als de uitgaven onverwacht hoger uitvallen, dan wordt het macrobeheersingsinstrument (mbi) ingezet: een maatregel waarmee overschrijdingen generiek worden teruggevorderd. Dat baart de LVVP grote zorgen. We zullen de ontwikkelingen dan ook kritisch en op de voet volgen.

Lees meer

Oproep tot deelname aan regionale taskforce aanpak wachttijden

Casussen en mogelijke oplossingen welkom

Recentelijk zijn afspraken gemaakt om de behandelingen in de ggz per 1 juli 2018 weer zoveel mogelijk binnen de Treeknormen voor aanvaardbare wachttijden te brengen. Deze gezamenlijke aanpak is nu gestart met het lanceren van regionale taskforces en verdiepend onderzoek om knelpunten in de wachttijden op te lossen. U kunt daar als vrijgevestigd ggz-professional een bijdrage aan leveren door casussen aan te leveren en mogelijke oplossingen te bieden.

Lees meer

Vacature-onderzoek in vrijgevestigde ggz-groepspraktijken

Oproep tot deelname

Voor de ggz is het van groot belang dat er voldoende ggz-professionals beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Daarom roept de LVVP u op om deel te nemen aan een vacature-onderzoek dat binnenkort van start gaat. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het Capaciteitsorgaan, dat advies uitbrengt aan VWS en het zorgveld over het aantal instroomplaatsen in de opleidingen voor de ggz-aanbieders. Doel van dit advies is om evenwicht te bereiken op de arbeidsmarkt. Prismant voert het onderzoek uit.

Lees meer

Meeste ggz-aanbieders publiceren kwaliteitsstatuut op website

Geprinte versie in praktijk ook toegestaan

Vrijwel alle ggz-aanbieders hebben een kwaliteitsstatuut opgesteld waarin staat welke zorg zij aanbieden en hoe die georganiseerd is. Zij hebben dat ook op hun website gepubliceerd, zodat mensen kunnen zien voor welke zorg zij bij de aanbieder terecht kunnen. Dat blijkt na een gezamenlijke controle van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland. Zorgaanbieders in de ggz moeten sinds januari 2017 een kwaliteitsstatuut hebben en dat óf op hun website plaatsen, óf geprint in hun praktijk hebben liggen. Inmiddels hebben 374 ggz-instellingen en 4536 vrijgevestigde psychiaters, psychotherapeuten en psychologen een kwaliteitsstatuut.

Lees meer