Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 5 oktober 2017

PERSBERICHT: zorgverzekeraars staan adequate ggz in de weg

Over patiëntenstops in tijden van budgetonderschrijding

De LVVP heeft voor haar leden een overzicht opgesteld van de ggz-contracten voor 2018, waarin de meest opvallende eisen van zorgverzekeraars aan vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten in kaart zijn gebracht. We constateren dat zorgverzekeraars adequate zorg in de weg staan. Uit de contracten voor 2018 komt een beeld naar voren van verzekeraars die in toenemende mate op de stoel van de hulpverlener gaan zitten, die de administratieve lasten verder opdrijven en die hun bedrijfsrisico afwentelen op de hulpverlener. Deze handelwijze dupeert uiteindelijk de patiënt. Deze boodschap is op 2 oktober jl. aan de media en aan de leden van de Tweede Kamer gezonden. Patiëntenvereniging MIND heeft inmiddels haar steun betuigd. Lees ook het artikel in Zorgvisie.

Lees meer

NZa moet ingrijpen om patiëntenstops te voorkomen

Reactie patientenplatform MIND op LVVP-persbericht

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet ingrijpen om ervoor te zorgen dat mensen met psychische problemen op tijd de juiste zorg krijgen. Dat zegt MIND in een reactie op het onderzoek van de LVVP naar de zorginkoop en contractering bij vrijgevestigde behandelaars (zie bovenstaand persbericht). Uit dit onderzoek blijkt dat behandelaars te maken krijgen met omzetplafonds en afspraken over gemiddelde prijzen die ervoor zorgen dat vooral korte behandelingen lonend zijn. De effecten hiervan hebben we gezien: lange wachttijden voor mensen met ernstige, ingewikkelde problematiek en patiëntenstops aan het einde van het jaar. Een schrijnende situatie als je weet dat jaarlijks 280 miljoen euro binnen de ggz op de plank blijft liggen. De inzet van behandelcapaciteit van goede, vrijgevestigde behandelaars kan een oplossing zijn, maar wordt nu ten onrechte niet benut.

Lees meer

Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz presenteert kwaliteitsstandaarden

LVVP-bestuur handhaaft opschorting autorisatie zorgstandaarden

De afgelopen vier jaar werkten zorgprofessionals, patiënten en naasten samen aan de ontwikkeling van ggz-brede zorgstandaarden en bijbehorende generieke modules. Op 30 november a.s. maken bezoekers van het ‘festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling ggz’ als eersten kennis met deze kwaliteitsstandaarden. Alle betrokkenen bij het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) en andere geïnteresseerden kunnen zich kosteloos voor het festival aanmelden. Ondanks deze presentatie blijft het LVVP-bestuur vooralsnog afzien van het autoriseren van zorgstandaarden en generieke modules, vanwege het uitblijven van verbetering, het gebrek aan spelregels en de groeiende controlebehoefte bij zorgverzekeraars.

Lees meer

22 jaar NVVP + 3 jaar LVVP = 25 jaar Jeanne!

Van eenmansbureau naar toonaangevende brancheorganisatie

Onze college Jeanne Janssen was 1 oktober jl. 25 jaar in dienst van de LVVP en haar voorganger de NVVP. Op het bureau hebben we hier feestelijk bij stilgestaan. Vele leden kennen Jeanne van de concrete adviezen die zij geregeld geeft over allerhande zaken die de praktijk betreffen. De adviezen die Jeanne geeft, raken een breed spectrum van hoe te handelen bij materiële controle door de verzekeraar, bij een klacht, bij een suïcide, tot aan adviezen over e-health, privacy en bescherming van gegevens. Zij is door de jaren heen van alle markten thuisgeraakt. Naast haar concrete advieswerk zorgde Jeanne als (eind)redacteur voor onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, persberichten. Ook onze congressen ontsnapten niet aan Jeanne’s inzet. Wat haar het meest kenmerkt is dat zij daarbij altijd streng in de vrijgevestigde leer was, is en blijft. Deze mores heeft zij afgelopen jaren overgedragen aan alle nieuwe collega’s.

Lees meer

Oproep tot deelname aan regionale taskforce aanpak wachttijden

Casussen en mogelijke oplossingen welkom

Recentelijk zijn afspraken gemaakt om de behandelingen in de ggz per 1 juli 2018  weer zoveel mogelijk binnen de Treeknormen voor aanvaardbare wachttijden te brengen. Deze gezamenlijke aanpak is nu gestart met het lanceren van regionale taskforces en verdiepend onderzoek om knelpunten in de wachttijden op te lossen. U kunt daar als vrijgevestigd ggz-professional een bijdrage aan leveren door casussen aan te leveren en mogelijke oplossingen te bieden. Bij de afspraken met VWS zijn naast GGZ Nederland, MIND en ZN als trekkers een aantal andere organisaties betrokken, waaronder de LVVP. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft van VWS de opdracht gekregen om de voortgang op de gemaakte afspraken te monitoren.

Lees meer

Oproep deelname pilot: opleiden in samenwerkingsverband

Aanmelden kan tot 20 oktober a.s.

Op haar recente jaarlijkse veldpartijenbijeenkomst constateert TOP Opleidingsplaatsen:

1) dat voor de opleidingen klinisch (neuro)psycholoog en psychotherapeut niet alle beschikbare plaatsen zijn ingevuld, waardoor in de toekomst tekorten kunnen gaan ontstaan; 2) dat de gz-psycholoog nog onvoldoende wordt opgeleid als generalist, omdat het opleiden in samenwerkingsverbanden c.q. meerdere werksoorten niet wordt gestimuleerd; 3) dat veel kleine instellingen en praktijken aanlopen tegen complexe regelgeving en moeite hebben het werkgeverschap goed vorm te geven. TOP Opleidingsplaatsen wil daarom een pilot starten om opleiden in een samenwerkingsverband te stimuleren en het werkgeverschap gezamenlijk vorm te geven door middel van een SBOH-achtige constructie[1]. De pilot richt zich in eerste instantie op de opleiding tot gz-psycholoog en zal worden uitgevoerd door TOP Opleidingsplaatsen, samen met de NZa en de SBOH. De LVVP heeft zitting in de stuurgroep. Doet u mee?

Lees meer

LVVP-conferentie: hoe wordt de jeugd-ggz beter?

21 november 2017 in Utrecht (gratis voor leden)

Wat heeft de Jeugdwet opgeleverd? Wat gaat er goed en wat niet? Wat zijn de ervaringen van de vrijgevestigden? Wilt u als vrijgevestigde ook een bijdrage leveren aan de evaluatie van de Jeugdwet? Wilt u meedenken over hoe u zo goed mogelijk kunt functioneren binnen de Jeugdwet? Kom dan naar de LVVP-conferentie jeugd-ggz op 21 november a.s. in Utrecht. Meldt u vóór 1 november a.s. aan bij Tineke Ruijl via t.ruijl@lvvp.info. LVVP-leden hebben gratis toegang; niet-leden betalen € 95.

Lees meer

LVVP-congres zeer geslaagd!

Evaluatie resulteert in 4-sterrenwaardering

Uit de evaluatie onder de circa 300 deelnemers aan ons congres op 22 september jl. komt een score van maar liefst 4 van de maximaal 5 sterren! We kunnen dan ook met recht terugkijken op een geslaagde congresdag, waar zo'n 300 leden aan deelnamen. De sfeer was ontspannen in de prettige omgeving van de Rijtuigenloods, sprekers Paul Verhaeghe en Wilma Boevink waren meer dan inspirerend, de workshops leerzaam, Tim Fransen op zijn best en ter afsluiting brachten Vinne & friends hun fijne muziek. Op naar het volgende tweejaarlijkse congres!

Nieuw op mijn lvvp: informatie over btw

Beschikbaar bij overige handreikingen op Mijn LVVP

Wanneer moet u btw in rekening brengen en wanneer hoeft dat niet? Met een nieuwe handreiking wil de LVVP voor haar leden op hoofdlijnen duidelijkheid geven over de btw-vrijstelling voor vrijgevestigde BIG-geregistreerde psychologen en psychotherapeuten. Daarvoor laten we eerst zien wat er in de wet geregeld is en vervolgens omschrijven we voorbeelden uit de praktijk zodat de gevolgen van de wetgeving beter zichtbaar zijn. De handreiking is als download te vinden op Mijn LVVP, naast de vele andere handzame richtlijnen en handreikingen van de LVVP.

Per 1 oktober 2017: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Fusie Inspectie Jeugdzorg en Inspectie voor de Gezondheidszorg

Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn de inspecties voor jeugd en gezondheidszorg samen verantwoordelijk voor het toezicht op de jeugdhulp. De al bestaande samenwerking is daardoor geïntensiveerd. Het was dan ook een logische vervolgstap om als één organisatie verder te gaan. De nieuwe Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kan effectief toezicht houden op het brede veld van professionals en organisaties in de gezondheidszorg en de jeugdhulp.

Lees meer