Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 24 augustus 2017

Mis het niet: LVVP-congres op 22 september 2017

Over de ins & outs van uw professionele grenzen

In hoeverre laat u tijdens uw behandelingen zien wie u bent? Waar ligt daarin de professionele grens? En hoe bepaalt u die? Wat is wenselijk voor uw cliënten? Als plenaire sprekers gaan onderzoeker Wilma Boevink en hoogleraar Paul Verhaeghe in op het actuele thema van ‘disclosure' in de ggz. In hoeverre moet en kan worden afgeweken van de aloude professionele distantie? Niemand minder dan Tim Fransen (*****) sluit ons congres af. Schrijf in nu het nog kan!

Lees meer

Grijp uw kans en neem een voorsprong op de toekomst

Met financiële tegemoetkoming en praktische ondersteuning

Wilt u als vrijgevestigd ggz-professional over twee jaar klaar zijn om met het nieuwe ggz-bekostigingssyteem (het zorgclustermodel) te gaan werken? U kunt zich daar nu al op voorbereiden in een belangrijke pilot, waarin uw invloed onmisbaar is. U krijgt daarvoor een financiële tegemoetkoming en gratis ict-ondersteuning. En u krijgt de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een gecertificeerde HoNOS+training.

Lees meer

Veldpartijen in overleg over rechterlijke uitspraak ROM-aanlevering

Advies opschorting ROM-aanlevering ongewijzigd van kracht

De voorzieningenrechter deed onlangs uitspraak in een kort geding om vast te stellen of de Stichting Benchmark GGZ (SBG) bij de registratie van ROM-gegevens dient te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De rechter oordeelt dat in deze zaak niet vastgesteld kan worden dat de gegevens onder de WBP vallen. De rechter stelt ook dat voor een definitief oordeel diepgaander onderzoek nodig is. Zoals afgesproken en aangekondigd, buigen alle betrokken veldpartijen, waaronder de LVVP zich binnenkort gezamenlijk over de precieze betekenis van de rechterlijke uitspraak en de gevolgen voor de werkwijze, randvoorwaarden en doorontwikkeling van ROM.

Lees meer

Vindt u de vermindering van administratieve lasten merkbaar?

Reminder: onderzoek naar effect maatregelen regeldruk ggz

Het ministerie van VWS nodigt u uit om deel te nemen aan een landelijk onderzoek naar administratieve lasten. Zoals u weet, werkt de LVVP reeds enige tijd met andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars en VWS aan maatregelen om de regeldruk te verminderen. Een recent resultaat daarvan is de afspraak over de verwijzingen binnen de ggz. Genoemde enquête – ook wel merkbaarheidsscan genoemd -  is onderdeel van een onderzoek dat inzichtelijk wil maken wat het effect is van de genomen maatregelen op de ervaren regeldruk in de sector. Het invullen van de enquête kost u (helaas) ongeveer 20 minuten.

Lees meer

Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten

Nieuwe transparantieregeling van de Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft regels opgesteld over de transparantie van ziektekostenverzekeraars, over de gegevens en inlichtingen die zij moeten verstrekken aan consumenten en over de eenvormigheid van de gebruikte procedures. Bijvoorbeeld over: nagenoeg gelijke polissen, niet-gecontracteerde zorg, omzetplafonds en het marktconforme tarief. Caresq is een nieuwe speler op de zorgverzekeringsmarkt en verzorgt vanaf 2018 de zorginkoop voor de ruim 230.000 verzekerden van Promovendum, National Academic en Besured. Lees ook onze special over de zorginkoop voor 2018 op Mijn LVVP. In de loop van september kunt u het contractenoverzicht 2018 van de LVVP tegemoetzien, voorzien van de nodige alerts.

Lees meer

Voorkom een boete en beveilig uw website

Clientgegevens verdienen extra bescherming

In onze nieuwsbrief van maart 2017 wezen we reeds op de onveiligheid van online aanmeldingen via de praktijkwebsite. Nu blijkt uit onderzoek van de Open State Foundation dat twee van de drie zorgaanbieders in (onder meer) de ggz een onbeveiligde website heeft. Een beveiligde verbinding is te herkennen aan een slotje in de browser. De Autoriteit Persoonsgegevens dreigt inmiddels met boetes, want het is in Nederland verboden om persoonsgegevens onbeveiligd te verzenden. Dat geldt overigens ook voor uw mailverkeer met uw cliënten via een onbeveiligde mailroute zoals hotmail of gmail. Onbeveiligde verzending van persoonsgegevens wordt aangemerkt als datalek.

Lees meer

Tientallen mensen melden wachttijden ggz bij NZa

LVVP wacht onderzoek naar effect omzetplafonds af

Sinds een oproep in het tv-programma Kassa in april jl. zijn bij het meldpunt van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 94 meldingen binnengekomen van mensen met klachten over lange wachttijden in de ggz. Met name mensen met complexe problemen die een behandeling in de gespecialiseerde ggz nodig hebben, moeten soms veel te lang wachten. De LVVP wijt dit ook aan de nijpende omzetplafonds in de zorgcontracten van vrijgevestigde ggz-aanbieders en kijkt uit naar het beloofde onderzoek daarnaar.

Lees meer