Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 3 augustus 2017

Zomerrooster LVVP-bureau

Vanaf 21 augustus weer volledig bereikbaar

Zoals u weet is het LVVP-bureau telefonisch momenteel beperkt bereikbaar: van maandag tot en met donderdag tussen 9.30 en 12.30 uur. Vanaf maandag 21 augustus kunt u ons weer als vanouds bereiken van maandag tot en met donderdag tussen 9 en 17 uur (voor visitatie van 9 tot 13 uur).

Komt u ook naar het LVVP-congres op 22 september 2017?

Schrijf op tijd in!

Hebt u zich inmiddels ook ingeschreven voor ons congres? We dagen u uit om op 22 september a.s. als ggz-professional de blik naar binnen te richten om te achterhalen wie u als mens in die functie zelf bent. Het congres biedt een boeiend programma, met hoogleraar Paul Verhaeghe en onderzoeker Wilma Boevink als plenaire sprekers. Daarnaast kunt u kiezen uit 14 boeiende workshops rond het thema. Niemand minder dan cabaretier Tim Fransen sluit het congres af met een speciaal voor ons geschreven conference. Klik hier voor de congrespagina. Veel leden hebben zich al aangemeld!

Gezocht: leden voor de ontwikkeling van zorgstandaarden

Voor becommentariëren eindconcept

De LVVP zoekt deskundige, kritische leden voor het becommentariëren van het eindconcept van de volgende zorgstandaarden: de zorgstandaard diversiteit en de zorgstandaard psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen. Tevens zoeken wij een lid voor de adviesgroep van de zorgstandaard ADHD. De zorgstandaarden en generieke modules worden ontwikkeld door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ, waarin de LVVP participeert. Wij zoeken regelmatig leden die concepten willen becommentariëren.

Lees meer

E-learning nieuw ggz-bekostigingsmodel

Maak kennis met het 'clustermodel'

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt samen met brancheorganisaties en zorgaanbieders aan een nieuw bekostigingsmodel voor de ggz en forensische zorg; de LVVP is hier nauw bij betrokken. In dit nieuwe ‘clustermodel’ staan de zorgvraagzwaarte en zorgbehoefte van de cliënt centraal. Over dit model is nu een nieuwe online-leergang gemaakt, die voor iedereen toegankelijk is. In het clustermodel -ook wel het Engelse model genoemd- is de link tussen diagnose en behandeling duidelijker, zijn er verschillende tussentijdse evaluatiemomenten en is het mogelijk om in de verdere toekomst de uitkomst van de behandeling mee te wegen. Het model moet ook leiden tot minder administratieve lasten voor de aanbieders.

Lees meer

Dringende oproep: deelnemers pilot nieuw bekostigingsmodel

Doe mee aan de tweede pilotfase!

Zoals in het vorige artikel beschreven, werkt de NZa samen met relevante branchepartijen waaronder de LVVP, aan een nieuw bekostigingsmodel voor de ggz en de forensische zorg. Het model wordt samen met zorgaanbieders in pilots getoetst en aan de praktijksituatie aangepast. Zorgaanbieders die aan de pilot deelnemen, krijgen naast een financiële tegemoetkoming ook gratis ondersteuning bij de aansluiting van hun praktijksoftware op de benodigde ict-functionaliteiten. Zie het verhelderende filmpje over het clustermodel. U kunt zich aanmelden via pilotsggzfz@nza.nl.

Lees meer

Jeugd-ggz: beëindiging dbc-systematiek per 2018

Vervanging door uitvoeringsvarianten

Vanaf 2018 kopen gemeenten jeugd-ggz niet meer in met de dbc-systematiek, maar met één van de zogenoemde uitvoeringsvarianten. Dit betekent onder meer dat lopende dbc’s/behandelingen eind 2017 afgesloten en gefactureerd moeten worden; voor deze cliënten moet volgens de nieuwe afspraken een nieuwe toewijzing en product geopend worden. Uw gemeente of regio zal u informeren over de precieze gang van zaken over hoe omgegaan wordt met jeugd-ggz-cliënten die reeds zorg ontvangen en waarvan de zorg doorloopt in 2018, de 'overgangscliënten’. Lees ook de informatie in onze laatste k&j-nieuwsbrief (gemeenten laten dbc’s los: de handreiking ‘bekostiging jeugd-ggz’).

Lees meer

Nieuw informatieprotocol beleidsinformatie jeugd

Kritische kanttekeningen LVVP en NVvP

Zorgaanbieders in de jeugd-ggz zijn conform de Jeugdwet verplicht om ‘beleidsinformatie jeugd’ bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan te leveren. De gegevens die aangeleverd moeten worden, zijn opgenomen in het ‘informatieprotocol beleidsinformatie jeugd’. Op 21 juli jl. is een nieuwe versie gepubliceerd, die per 1-1-2018 ingaat. In de beleidsinformatie is een nieuw onderdeel opgenomen: het aanleveren van outcome-gegevens (hoofdstuk 4 in het protocol). Het aanleveren van outcome is reeds opgenomen in de Jeugdwet.

Lees meer

Convenant voor problemen woonplaatsbeginsel jeugdhulp

Continuïteit van zorg krijgt voorrang

De VNG heeft bekendgemaakt dat jeugdregio’s door middel van het ‘convenant woonplaatsbeginsel Jeugdwet’ de grootste administratieve problemen aanpakken die ontstaan door het zogenoemde woonplaatsbeginsel. Het woonplaatsbeginsel regelt welke gemeente verantwoordelijk is voor de financiering van jeugdhulp. Het adres van het kind is uitgangspunt; het is echter niet altijd duidelijk in welke gemeente een kind staat ingeschreven en welke gemeente dan verantwoordelijk is. Het convenant regelt dat de continuïteit van de zorg en de betaling aan de jeugdhulpaanbieder voorrang krijgen en niet de administratieve regels.

Lees meer

Landelijke petitie jeugd-ggz

Herhaald bericht

We willen graag opnieuw aandacht vragen voor de petitie van een aantal (vrijgevestigde) kinder- en jeugdpsychiaters ten behoeve van een landelijke financiering van de jeugd-ggz. Ook de LVVP blijft zich zorgen maken over de plaats van de jeugd-ggz binnen de Jeugdwet, getuige onze initiatieven, activiteiten en brieven naar politiek en bestuurlijk Nederland. We steunen dit initiatief daarom van harte! U kunt de petitie hier tekenen.

Lees meer

Onderzoek naar effect maatregelen regeldruk ggz

De 'merkbaarheidsscan'

Het ministerie van VWS nodigt u uit om deel te nemen aan een landelijk onderzoek naar administratieve lasten. Zoals u weet werkt de LVVP reeds enige tijd met andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars en VWS aan maatregelen om de regeldruk te verminderen. Een recent resultaat daarvan is de afspraak over de verwijzingen binnen de ggz. Genoemde enquête – ook wel merkbaarheidsscan genoemd -  is onderdeel van een onderzoek dat inzichtelijk wil maken wat het effect is van de genomen maatregelen op de ervaren regeldruk in de sector. Het invullen van de enquête kost u ongeveer 20 minuten.

Lees meer

Wijziging besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

IGZ: gebruik meldcode en kindcheck moet beter

Onlangs is het 'besluit tot aanpassing van de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' gepubliceerd. Beroepsgroepen dienen vervolgens een afwegingskader te maken op basis waarvan zij het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of kindermishandeling kunnen wegen. Er komt geen meldplicht, waartegen diverse partijen waaronder de LVVP eerder bezwaar maakte. De wijziging van het besluit en het gebruik van het afwegingskader gaan per 1 januari 2019 in.

Lees meer

Eigen ggz-kwaliteitsinstituut voor doorontwikkeling ROM

Regie bij professionals en patiënten

GGZ Nederland, LVVP, NVvP, NIP, MIND, P3NL, V&VN, Meer GGz en Zorgverzekeraars Nederland hebben op 3 juli jl. een akkoord gesloten over een adequate en effectieve inzet van ROM door de inrichting van een eigen kwaliteitsinstituut voor de ggz. De afgelopen jaren is veel tijd en geld geïnvesteerd in ROM en stond deze ook meer dan eens ter discussie. Zorgverleners, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars realiseren zich dat draagvlak onder professionals en patiënten een noodzakelijke voorwaarde is voor een betekenisvol gebruik van ROM. Met het akkoord leggen de partijen de regie voor de doorontwikkeling van ROM waar die thuishoort: bij professionals en patiënten.

Lees meer

Akkoord over aanpak wachttijden ggz

Onderzoek naar effect omzetplafonds vrijgevestigden nodig

Uit de media hebt u kunnen vernemen dat de wachtlijsten in de ggz sterk in de belangstelling staan vanwege soms schrijnende situaties. De minister heeft gemeend dat het belangrijk is dat betrokken partijen hierover afspraken maken. Recentelijk hebben partijen in de ggz, patiëntenorganisatie Mind, Zorgverzekeraars Nederland en VWS dan ook een akkoord gesloten om de wachttijden in de ggz aan te pakken. Uit de marktscan van de NZa kwam naar voren dat de wachttijden mede een gevolg zijn van onvoldoende samenwerking, tekortschietende organisatie, onvoldoende specifieke behandelcapaciteit en onvoldoende zorg op de juiste plek. Op aandringen van de LVVP komt er nog nader onderzoek naar de effecten van de omzetplafonds op de wachttijden bij vrijgevestigde ggz-professionals.

Lees meer