Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 29 juni 2017

Hans Kamsma nieuwe voorzitter LVVP

Tijdens de algemene ledenvergadering van 21 juni jl. werd Hans Kamsma benoemd tot nieuwe voorzitter van de LVVP. Hij volgt Arnoud van Buuren op, die onlangs afscheid nam in een geslaagd minisymposium. Hans is uitstekend op de hoogte van de actuele kwesties en loopt al een tijd mee als vicevoorzitter. We hebben alle vertrouwen in hem en wensen hem veel succes!

Werken met of zonder contracten in 2018

Op 21 juni jl. vond de algemene ledenvergadering van de LVVP plaats, waarin extra aandacht werd gegeven aan het werken met en zonder contracten in 2018. Leden kunnen de presentatie inzien op Mijn LVVP. Lees ook de special over het inkoopbeleid van de diverse zorgverzekeraars! Rond medio juli verschijnt het jaarlijkse contractenoverzicht, voorzien van diverse aandachtspunten om alert op te zijn. 

Praktijkwaarneming tijdens uw vakantie

De verplichting om goede zorg te verlenen - en te zorgen voor een organisatie die goede zorg borgt - brengt met zich mee dat u als vrijgevestigd ggz-professional een regeling moet hebben voor waarneming bij afwezigheid, zoals vakantie en ziekte, of – als u parttime werkt- op uw wekelijkse vrije dag(en). De bepalingen in het kwaliteitsstatuut, de LVVP-kwaliteitscriteria en onze voorbeeldovereenkomsten voor praktijkwaarneming gelden als uitgangspunt bij de invulling van deze waarneemregeling.

Lees meer

Landelijke petitie jeugd-ggz

Een aantal (vrijgevestigde) kinder- en jeugdpsychiaters heeft onlangs het initiatief genomen om een landelijke petitie te starten met als boodschap dat de maat nu vol is voor de jeugd-ggz. Ook de LVVP blijft zich zorgen maken over de plaats van de jeugd-ggz binnen de Jeugdwet, getuige onze initiatieven, activiteiten en brieven naar politiek en bestuurlijk Nederland.  We steunen dit initiatief daarom van harte! U kunt de petitie hier tekenen.

Lees meer

LVVP doet Menzis voorstel tot mediation over terugvorderingsbeleid

Zoals we in onze nieuwsbrief van 11 mei reeds meldden, zien LVVP-leden zich geconfronteerd met hoge terugvorderingen van Menzis, ondanks het feit dat men binnen het toegewezen omzetplafond is gebleven. Dit wordt veroorzaakt doordat Menzis binnen een omzetplafond werkt met normatieve uurtarieven. De LVVP is en blijft het oneens met een dergelijk eenzijdig vastgesteld normatief uurtarief als dat van Menzis, omdat het een systeem is binnen het bekostigings- en financieringssysteem van de NZa. Het leidt met terugwerkende kracht tot grote financiële onzekerheid en is bovendien onnodig administratief belastend. Het LVVP-bestuur vecht dit beleid aan en heeft Menzis nu eerst een voorstel tot mediation gedaan.

Lees meer

Schrijver en hoogleraar Paul Verhaeghe op LVVP-congres

Hebt u zich al ingeschreven voor ons congres? We dagen u uit om op 22 september a.s. als ggz-professional de blik naar binnen te richten om te achterhalen wie u als mens in die functie zelf bent. Het congres biedt een boeiend programma, met schrijver en hoogleraar Paul Verhaeghe (foto) en onderzoeker Wilma Boevink als plenaire sprekers. Daarnaast kunt u kiezen uit 14 boeiende workshops rond het thema. En niemand minder dan cabaretier Tim Fransen sluit het congres af met een speciaal voor ons geschreven conference. Klik hier voor de congrespagina.

Dringende OPROEP: deelnemers pilot nieuw bekostigingsmodel

Zoals bekend, werkt de NZa, samen met relevante branchepartijen waaronder de LVVP, aan een nieuw bekostigingsmodel voor de ggz en de forensische zorg. Het model wordt samen met zorgaanbieders in pilots getoetst en aan de praktijksituatie aangepast. Zorgaanbieders die aan de pilot deelnemen, krijgen naast een financiële tegemoetkoming ook gratis ondersteuning bij de aansluiting van hun praktijksoftware op de benodigde ict-functionaliteiten. Zie het verhelderende filmpje over het clustermodel.

Lees meer

Zzp-modelovereenkomsten goedgekeurd door de Belastingdienst

Laat u een zelfstandige collega (zzp’er) voor u werken? Dan is dit nieuws voor u van belang. In het kader van de Wet DBA diende VvAA eerder dit jaar samen met onder meer de LVVP een modelovereenkomst voor vrijgevestigde ggz-professionals in bij de Belastingdienst, met twee varianten: voor praktijkwaarneming en voor praktijkmedewerking. Na diverse afstemmingen keurde de Belastingdienst dit model vorige week uiteindelijk goed; binnenkort volgt een publicatie op de belastingwebsite. Voor de invoering van deze wet geldt een overgangsperiode die recentelijk opnieuw werd verlengd, nu tot 1 juli 2018.

Lees meer

Stand van zaken opschorting ROM-aanlevering

Zoals u weet, adviseren wij onze leden om te blijven ROM'en, maar hun ROM-gegevens vooralsnog niet aan te leveren aan SVR / SBG. Een van de redenen van ons advies ligt in het ontbreken van een juridisch verankerd toestemmingsvereiste voor cliënten. Bovendien is het op dit moment technisch niet mogelijk om in de praktijksoftware per cliënt te differentiëren in wel of niet aanleveren. Een tweede belangrijke reden voor ons is het autonome proces van de patiënt om zijn ROM-data al dan niet door te laten sturen naar SBG (via SVR). In dit kader past het niet dat een aanbieder (financiële) belangen heeft bij het al dan niet doorleveren van ROM-data. In de contracten met de zorgverzekeraars mogen dan ook geen eisen worden gesteld aan te behalen ROM-percentages. We hebben inmiddels een reactie van VGZ, CZ en DSW over hun stellingname in deze relevante discussie.

Lees meer

LVVP stelt vraagtekens bij eindrapportage KPMG-monitor gb-ggz

Onlangs is de ‘eindrapportage monitor generalistische basis-ggz 2011-2015’ van KPMG aan de Tweede Kamer aangeboden. De gespecialiseerde ggz (g-ggz) blijft de grootste tak binnen de ggz, hoewel het aantal patiënten in dat echelon tussen 2012 en 2015 is gedaald. Het aantal patiënten in de generalistische basis-ggz (gb-ggz) en bij de praktijkondersteuner huisarts-ggz (poh-ggz) namen in dezelfde tijd toe.  Ontvingen in 2012 nog 1.1 miljoen patiënten hulp in de g-ggz, in 2015 waren dat er 900 duizend, waarvan het grootste deel nog altijd hulp krijgt binnen een instelling. In diezelfde tijd nam het aantal patiënten bij de poh-ggz toe van 88 duizend tot 334 duizend. Ook in de gb-ggz werden meer mensen geholpen: in 2012 219 duizend en in 2015 262 duizend (zie ook de marktscan). Naast de conclusies die de onderzoekers stellen naar aanleiding van hun bevindingen, zijn er volgens de LVVP enkele relevante vragen te stellen bij de geconstateerde verschuivingen en onderlinge verhoudingen.

Lees meer

Goede zorg is meer dan bewezen zorg

Evidence-based practice als basis voor goede zorg is een illusie. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) pleit in het op 19 juni verschenen advies “Zonder context geen bewijs – de illusie van evidence-based practice” om de context waarbinnen de zorg wordt verleend centraal te stellen in praktijk, beleid en financiering van de zorg. Het accent is in de zorg te veel komen te liggen op externe verantwoording, transparantie, standaardisatie en controle. Veel van wat waardevol is in de persoonlijke relatie tussen cliënt en zorgverlener is met bestaande onderzoeksmethoden en indicatoren niet te vatten. Met dit advies wil de RVS vanuit een ander perspectief de discussie aangaan over een nieuw fundament voor goede zorg. De LVVP ondersteunt dit van harte!

Lees meer

Generieke module comorbiditeit gepubliceerd

De generieke module comorbiditeit is recentelijk gepubliceerd op de website van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Deze module ondersteunt zorgverleners bij het leveren van optimale zorg aan patiënten met chronische co- of multimorbiditeit. Het gaat daarbij vooral om patiënten die met verschillende zorgverleners te maken hebben en die het moeilijk vinden om hun dagelijkse zorg goed te regelen. De LVVP heeft deze module geautoriseerd. Zoals bekend heeft de LVVP het autoriseren van zorgstandaarden en generieke modules eerder dit jaar opgeschort vanwege de kwaliteit ervan: ze zijn te lang, onvoldoende objectief, te weinig handzaam, veelal alleen op instellingen gericht, et cetera. Vanwege het uitblijven van verbetering, het gebrek aan spelregels en de groeiende controlebehoefte bij zorgverzekeraars, heeft het LVVP-bestuur besloten voorlopig af te zien van autorisatie.

Lees meer