Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief - 11 mei 2017

LVVP-special zorginkoop 2018

Hij is weer klaar: de jaarlijkse special voor LVVP-leden over het zorginkoopbeleid van de diverse zorgverzekeraars voor de vrijgevestigde ggz-professional. We hebben het inkoopbeleid van 2018 grondig bestudeerd en voorzien van de nodige kritische noten. Leden hebben het document reeds ontvangen. Het is gepubliceerd op Mijn LVVP.

Wel ROM’en, niet aanleveren aan SBG (via SVR)

Zoals u weet via onze eerdere berichtgeving, adviseert de LVVP u om de aanlevering aan SBG (via SVR) op te schorten. Inmiddels is namelijk gebleken dat er geen wettelijke grondslag is voor aanlevering van ROM-data; daarmee is toestemming van de patiënt de enige grondslag. Dit toestemmingsvereiste dient nog nader uitgewerkt te worden. Dit is - in tegenstelling tot wat sommige partijen beweren - niet simpelweg op te lossen door de patiënt toestemming te vragen en dit in het dossier te noteren. De eigen soevereine keuze van de patiënt is cruciaal en dient op alle niveaus gewaarborgd te worden. Dit vraagt bijvoorbeeld om goede, neutrale informatievoorziening. De LVVP ziet hierin ook een rol voor de overheid. 

Lees meer

LVVP vecht terugvorderingsbeleid Menzis aan

De afgelopen weken zagen LVVP-leden zich geconfronteerd met hoge terugvorderingen van Menzis, ondanks het feit dat men binnen het toegewezen omzetplafond was gebleven. Dit wordt veroorzaakt doordat Menzis binnen een omzetplafond werkt met normatieve uurtarieven. De LVVP is en blijft het oneens met een dergelijk eenzijdig vastgesteld normatief uurtarief als dat van Menzis, omdat het een systeem is binnen het bekostigings- en financieringssysteem van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het leidt met terugwerkende kracht tot grote financiële onzekerheid en is bovendien onnodig administratief belastend. Het LVVP-bestuur heeft daarom besloten het beleid aan te vechten.

Lees meer

Bent u er ook bij?

Zoals u weet, vindt op woensdag 14 juni 2017 van 19 tot circa 22 uur in de Rode Hoed in Amsterdam een minisymposium plaats ter gelegenheid van het afscheid van Arnoud van Buuren als voorzitter van de LVVP. Arnoud heeft het programma zelf samengesteld. LVVP-leden en een genodigden zijn daarbij van harte welkom. Als u erbij wilt zijn, meld u dan snel aan via s.wammes@lvvp.info

Nieuw op Mijn LVVP: de checklist praktijkbeëindiging

We krijgen op het LVVP-bureau nogal eens de vraag voorgelegd of we aan kunnen geven waaraan men als vrijgevestigde ggz-professional moet denken bij het beëindigen van de praktijk. We hebben daar nu een uitgebreide checklist voor opgesteld die u kunt vinden op Mijn LVVP

Steeds meer ICT-leveranciers klaar voor pilot nieuw bekostigingsmodel

Zoals bekend werkt de NZa -samen met relevante branchepartijen waaronder de LVVP- aan een nieuw bekostigingsmodel voor de ggz en de forensische zorg. Het model wordt samen met zorgaanbieders uitgebreid in pilots getoetst en aan de praktijksituatie aangepast. Zorgaanbieders kunnen echter alleen aan de pilot meedoen als hun praktijksoftware daarvoor is aangepast. Steeds meer softwareleveranciers wachten daarom niet tot de invoering van het nieuwe model in 2020, maar ondersteunen hun klanten nu al tijdens de pilotfase.

Lees meer

Eerste resultaten vermindering administratieve lasten in de ggz

In het kader van de vermindering van administratieve lasten is in 2016 een agenda met verbeterpunten voor de ggz opgesteld. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, VWS en belangenverenigingen zoals de LVVP maakten al afspraken die het verwijzen naar en binnen de ggz eenvoudiger maken. Daar zijn nu afspraken bijgekomen om regels duidelijker te maken en om de administratieve lasten rond kwaliteitsinformatie en ict te verminderen. De eerste resultaten op een rij.

Lees meer

Website ggzkwaliteitsstatuut.nl vernieuwd

Onlangs is de vernieuwde website ggzkwaliteitsstatuut.nl live gegaan. Als u al over een goedgekeurd statuut beschikt, verandert er niets: u kunt de alleenlezen-versie nog steeds ophalen op de site. De wijzigingen zijn vooral van toepassing op nieuwe zorgaanbieders en aanbieders met een afgekeurd statuut. Nog niet alle zorgaanbieders blijken een kwaliteitsstatuut te hebben. Zonder kwaliteitsstatuut kan men als ggz-professional echter niet declareren.

Lees meer

Tarieven niet-gecontracteerde zorg eindelijk bekend

Sinds een aantal weken staan alle tarieven voor niet-gecontracteerde zorg in de Eiswijzer, een service waar LVVP-leden gratis gebruik van kunnen maken. Pas in de laatste week van maart werden de laatste tarieven bekend. Eiswijzer is al sinds november bezig om de eisen in kaart te brengen waaraan niet-gecontracteerde zorgaanbieders moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een vergoeding en hoe hoog de vergoedingen bij de verschillende polissen zijn. LVVP en Eiswijzer hebben eerder Kamervragen gesteld over de rechtmatigheid van de tarieven en het verzuim van zorgverzekeraars om hier transparant over te zijn.

Lees meer

Gratis training: samen beslissen met behulp van ROM en kwaliteitsstandaarden

Samen beslissen, gedeelde of gezamenlijke besluitvorming, shared decision making, het zijn allemaal termen die gaan over verbetering van de communicatie tussen u en uw patiënt. Onderzoek toont aan dat samen beslissen in de ggz bijdraagt aan beter geïnformeerde patiënten wat betreft hun ziekte en behandelopties, de patiënt meer regie geeft en stimuleert om actief betrokken te zijn bij besluiten over de behandelopties en een positieve invloed heeft op patiënttevredenheid en therapietrouw.

Lees meer

Significante toename aantal opleidingsplaatsen in 2018

In deze TOP-nieuwsbrief over de opleidingsplaatsen in de ggz treft u informatie aan over onder meer het toewijzingsprotocol 2018 en de beschikbare opleidingsplaatsen in 2017 en 2018. TOP-opleidingsplaatsen heeft het definitief toewijzingsprotocol voor de opleiding tot gz-psycholoog en dat voor de opleiding tot klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist ggz voor het toewijzingsjaar 2018 op de website geplaatst. De protocollen zijn ter goedkeuring voorgelegd aan VWS en geaccordeerd.

Lees meer

NIVEL zoekt deelnemers voor onderzoek naar inzage patiëntdossier

Onderzoeksbureau NIVEL gaat kennis bundelen over de mogelijkheden die patiënten hebben om inzage te krijgen in hun patiëntdossier en de kwaliteit van de informatie die in dat dossier staat. In dit kader zoekt NIVEL zorgverleners, archief/ict-medewerkers en patiënten die ervaring hebben met het inzien en opvragen van patiëntdossiers; NIVEL wil graag hun ervaring weten en horen en wat er verbeterd kan worden. Conform de WGBO hebben patiënten recht op inzage in hun zorgdossier.

Lees meer

Gepubliceerd: de LESA Kindermishandeling

Onlangs is de landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraak (LESA) Kindermishandeling totstandgekomen. Betrokken organisaties zijn het NHG, AJN, V&VN, NVK en Veilig Thuis. De werkgroep heeft alle commentaren –waaronder dat van de LVVP- uitgebreid besproken en zo goed mogelijk verwerkt. De LESA Kindermishandeling is als bijlage verschenen in de septemberuitgave van het NHG-tijdschrift Huisarts en Wetenschap. De webversie van deze LESA werd reeds gepubliceerd op de NHG-site.

Lees meer

Gepubliceerd: de generieke module ‘arbeid als medicijn’

De generieke module ‘arbeid als medicijn’, die de LVVP mede heeft geautoriseerd, wil behandelaars helpen om werk in te zetten bij behandeling en herstel van psychische klachten. De module is gepubliceerd op de website van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling (NKO) onder Standaarden en is gebaseerd op een aantal belangrijke inzichten over de rol van arbeid in de ggz:

Lees meer