Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief - 6 april 2017

Privacy patiënten onvoldoende geborgd bij ROM-data voor SBG

Uit recente beantwoording door minister Schippers van SP-Kamervragen over ROM is gebleken dat er onvoldoende wettelijke grond is om ROM-data van patiënten aan te leveren aan SBG (via SVR). ROM-data worden door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) opgevat als persoonsgegevens; het dubbel pseudonimiseren van data, zoals dat bij SBG gebeurt, is daardoor niet voldoende voor het verwerken ervan. Feitelijk is het toestemmingsvereiste (het vragen van toestemming aan de patiënt) de enige wettelijke grondslag voor het aanleveren van ROM-data aan SBG. Dat betekent voor uw praktijkvoering onder meer dat u uw softwareleverancier erop moet wijzen dat de (automatische) aanlevering moet worden opgeschort.

Lees meer

LVVP-bestuur schort autorisatie zorgstandaarden op

Tot op heden heeft de LVVP de meeste opgeleverde zorgstandaarden van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz met de nodige reserves geautoriseerd. We hebben onze zorgen over de zorgstandaarden en generieke modules steeds kenbaar gemaakt bij de betrokken veldpartijen: ze zijn te lang, onvoldoende objectief, te weinig handzaam, veelal alleen op instellingen gericht, et cetera. Vanwege het uitblijven van verbetering, het gebrek aan spelregels en de groeiende controlebehoefte bij zorgverzekeraars, heeft het LVVP-bestuur recentelijk besloten voorlopig af te zien van autorisatie. We willen onze zorgen bespreken met het bestuur van het NKO.

Lees meer

Inschrijvingen LVVP-congres groeien gestaag

Het aantal inschrijvingen voor het LVVP-congres groeit gestaag! Onder de titel ‘Laat je niet kennen!’ dagen we u als ggz-professional uit de blik naar binnen te richten om te achterhalen wie u als mens in die functie zelf bent. Het congres biedt een boeiend programma, met hoogleraar Paul Verhaeghe en schrijver Griet Op de Beeck (foto) als plenaire sprekers. Daarnaast kunt u kiezen uit 14 boeiende workshops rond het thema. Cabaretier Tim Fransen sluit het congres af met een speciaal voor ons geschreven conference. Klik hier voor de congrespagina.

Lees meer

Dringende oproep tot deelname pilot nieuw zorgclustermodel!

We zijn met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dringend op zoek naar vrijgevestigde ggz-professionals uit de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz, die belangstelling hebben om als koploper deel te nemen aan de pilot over het nieuwe bekostigingsmodel in de ggz (lees hier de informatieve factsheet). U kunt zich hiervoor deze bijeenkomst aanmelden via pilotsggzfz@nza.nl. Verdere toetsing van het model in de dagelijkse zorgpraktijk is essentieel, ook voor uw praktijk! U maakt daarbij gebruik van de speciale webapplicatie die door de NZa is gebouwd. Na een oproep hebben we softwareleveranciers van de praktijkprogramma’s Evry, Epos, Praktijkdata, Medicore en VCD bereid gevonden deze applicatie te koppelen aan hun praktijksoftware.

Lees meer

Zorginstituut duidt behandeling middelenverslaving DSM-5

Waar in de DSM-IV-TR nog een onderscheid wordt gemaakt tussen de classificaties ‘misbruik van een middel’ en ‘afhankelijkheid van een middel’ is dit in de DSM-5 gevangen in één classificatie: de ‘stoornissen in het gebruik van een middel’. Zorginstituut Nederland neemt hierbij het standpunt in dat deze –met uitzondering van de ‘stoornis in het gebruik van tabak’- per 1 januari 2017 aanspraak bieden op geneeskundige ggz. Echter, diagnostiek en het bepalen van de behandelintensiteit zonder voorafgaande triage met een gestandaardiseerd screeningsinstrument zoals de MATE of EuropASI is niet overeenkomstig de geldende richtlijnen en voldoet daarmee niet aan de stand van de wetenschap en de praktijk, aldus het Zorginstituut. Hoewel LVVP en NVvP het niet eens zijn met dit besluit, is het desondanks een voldongen feit.

Lees meer

Weet u nog...

dat u als LVVP-lid automatisch bent aangesloten op onze klachten- en geschillenregeling in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz)? En dat de LVVP haar leden eenmalig tot € 500 tegemoetkomt in de kosten van een klachtafhandeling door een van de klachtenfunctionarissen? Dat geldt voor alle leden, of zij nu onder sectie II of onder sectie III van het kwaliteitsstatuut vallen.

Lees meer

Nieuw: de generieke module acute psychiatrie

De generieke module acute psychiatrie beschrijft de inhoud van zorg die de patiënt ontvangt in de keten van de acute psychiatrie, en de organisatie van zorg die daarbij past. In de module is duidelijk gemaakt wat in de keten de verantwoordelijkheden per hulpverlener zijn. Daarnaast is een aantal kernafspraken voor de hulpverlening gemaakt waar deze module op ingaat. De LVVP heeft deze module geautoriseerd.

Lees meer

Al meer dan 100 LVVP-leden mailen veilig met ZIVVER

Vorig jaar bent u door ons geïnformeerd over de mogelijkheid om veilig te mailen, chatten en het uitwisselen van bestanden via ZIVVER. Hiermee beschermt u uw vertrouwensrelatie met uw cliënten en voldoet u aan wetgeving en richtlijnen. Inmiddels mailen ruim 100 ggz-praktijken veilig met ZIVVER. LVVP-leden ontvangen een speciaal kortingsaanbod.

Lees meer

NZa: zorgverzekeraars controleren nota's steeds beter

Uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat zorgverzekeraars in toenemende mate gebruikmaken van automatische controles en data-analyses. Zorgaanbieders hebben de verantwoordelijkheid om de zorg correct in rekening te brengen, benadrukt de NZa, maar zorgverzekeraars hebben de wettelijke taak om fouten op te sporen en te laten herstellen door de aanbieders. De zorgautoriteit constateert dat de zorgverzekeraars dit actief doen.

Lees meer