Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 23 februari 2017

Wist u dat….

het kwijtraken van patiëntgegevens als gevolg van een brand of vanwege het overzetten van uw digitale cliëntdossier wordt beschouwd als een datalek? En dat u dat in het kader van de meldplicht datalekken dus moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)?

Lees meer

ROM als instrument in de behandeling, niet om kwaliteit te vergelijken en te ranken

De LVVP is al jaren actief in het stimuleren van haar leden om te ROM'en en te benchmarken. NVVP en LVE waren daarin als voorlopers van de LVVP beide actief: de NVVP onderhield al sinds 2011 een ROM-portaal voor haar leden; in 2014 overgenomen door de LVVP; de LVE-leden, actief in de eerstelijns ggz -de huidige generalistische basis-ggz, vulden met hun gegevens het codeboek. Vicevoorzitter Hans Kamsma beschrijft in zijn recente interview onze visie op ROM en benchmark en de reden waarom de LVVP de petitie ‘Stop ROM als benchmark in de ggz’ ondersteunt. Let wel: de LVVP blijft wel achter de aanlevering van spiegelinformatie (via SVR) aan SBG staan!

Lees meer

Nieuwe productstructuur maakt extra kwaliteitsindicatoren overbodig

Binnen het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling (NKO) is er in het kader van de te ontwikkelen zorgstandaarden een project ingericht om een vaste set van kwaliteitsindicatoren vast te stellen die van toepassing moeten zijn op alle zorgstandaarden. Daarnaast is er een project op- en afschalen dat destijds bedacht is in de toekomstagenda voor de ggz in het kader van gepast gebruik. Het bestuur van de LVVP heeft besloten om zijn inzet in de werkgroep kwaliteitsindicatoren en alle subwerkgroepen die hieronder vallen te beëindigen. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de LVVP met de doorontwikkeling van het clustermodel in de ggz geen meerwaarde meer ziet in de ontwikkeling van weer een aparte set kwaliteitsindicatoren.

Lees meer

Informatiebijeenkomst over pilot nieuwe productstructuur

Op 13 maart vindt van 15 tot 17 uur in Utrecht een bijeenkomst plaats voor  zorgaanbieders die belangstelling hebben voor deelname aan de pilot over het nieuwe bekostigingsmodel in de ggz. U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven via pilotsggzfz@nza.nl. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is namelijk op zoek naar koplopers voor het testen van de tweede versie. Verdere toetsing van het model in de dagelijkse zorgpraktijk is essentieel. De behandelaar maakt daarbij gebruik van de speciale webapplicatie die door de NZa is gebouwd; na een oproep hebben we softwareleveranciers van de praktijkprogramma’s Evry, Epos, Praktijkdata en Medicore bereidgevonden deze applicatie te koppelen aan hun praktijksoftware.

Lees meer

Wat SVR verwacht omtrent uw SBG-aanlevering

Omdat u vanaf 1 januari 2017 ROM-gegevens aanlevert aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG) dient u naast uw registratie bij SVR ook maandelijks uw gegevens (de minimale dataset) in uw SVR-account te controleren. U hebt nog de mogelijkheid om gegevens aan te vullen en er zorg voor te dragen dat uw metingen compleet zijn, zodat u dit jaar bij minimaal 15% van al uw afgesloten behandelingen zowel een geldige voor- en nameting hebt. Dit verplichte ROM-responspercentage zal jaarlijks stijgen, tot 50% vanaf 2020.

Lees meer

Nieuwe bekostigingssystematiek voor jeugd-ggz in 2018

Omdat partijen in de jeugd-ggz in 2015 hebben afgesproken dat gemeenten tot januari 2018 de dbc-systematiek volgen, komen er vanaf die datum nieuwe producten en prestaties voor in de plaats. VNG, GGZ Nederland en het programma i-Sociaal Domein waarin ook vrijgevestigden zijn vertegenwoordigd, adviseren gemeenten met klem om bij de inkoop van jeugd-ggz één van de drie uitvoeringsvarianten te kiezen: inspanningsgericht, outputgericht of taakgericht (zie de eerdere toelichting op Mijn LVVP). Als het aan de LVVP ligt, kiest men gezamenlijk één variant.

Lees meer

Reikwijdte ZorgDomein Lokaal uitgebreid naar straal van 30 kilometer

ZorgDomein is een informatie- en communicatieplatform voor de zorg, dat al jaren wordt gebruikt door ruim 90% van de huisartsen in Nederland. Sinds kort is ZorgDomein uitgebreid met ZorgDomein Lokaal, een nieuw product, gebouwd op jarenlange ervaring door ZorgDomein bij ziekenhuizen, ggz-instellingen, huisartsenlaboratoria et cetera. In samenwerking met een aantal vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten is ZorgDomein aangepast aan de wensen van deze nieuwe doelgroep. Zo is de reikwijdte uitgebreid naar 30 kilometer rondom de huisartsenpraktijk. Er is een speciaal aanbod voor LVVP-leden.

Lees meer

Gezocht: leden voor het lezen van concept-zorgstandaarden

De zorgstandaarden en generieke modules worden ontwikkeld door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ waarin de LVVP participeert. Wij zoeken regelmatig leden die concepten willen becommentariëren. Mocht u als LVVP-lid belangstelling hebben voor een van de genoemde onderwerpen, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met Tineke Ruijl, via t.ruijl@lvvp.info. Sinds 1-1-2017 kan onder voorwaarden een vergoeding worden betaald vanuit de LVVP.

Lees meer

LPGGz is nu: MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid

Het Landelijk Platform GGz (LPGGz) heet voortaan MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. De naam komt voort uit de beweging MIND die het LPGGz enige tijd geleden samen met het Fonds Psychische Gezondheid en Korrelatie is gestart. MIND wil de psychische gezondheid in Nederland bevorderen en als beweging de spreekbuis zijn van mensen met psychische problemen en hun naasten. MIND zet zich in voor effectieve en mensgerichte behandeling van psychische problemen en strijdt ervoor dat mensen met psychische kwetsbaarheid hun kwaliteiten en talenten kunnen ontplooien en meedoen in onze samenleving.

Lees meer