Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 26 januari 2017

Save the date: 22 september 2017 LVVP-congres

Op vrijdag 22 september 2017 vindt in De Rijtuigenloods in Amersfoort het tweede LVVP-congres plaats, waarbij de ggz-professional als persoon centraal staat. Onder de titel 'Laat je niet kennen!' dagen wij u uit de blik naar binnen te richten om te achterhalen wie u als behandelaar zelf bent. Het congres wil u prikkelen om in de spiegel te kijken en u kenbaar te maken. Diverse lezingen, workshops en activiteiten banen daartoe het pad. We hebben schrijfster Griet Op de Beeck en hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse Paul Verhaeghe bereid gevonden een plenaire lezing te geven. Eind februari is de website gereed en kunt u zich inschrijven. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Noteer de datum alvast in uw agenda!

Kwaliteitsbeleid LVVP

Na maandenlange arbeid zijn de kwaliteitscriteria van de LVVP nu volledig en grondig geüpdatet. Dat heeft geresulteerd in een brochure waarin het LVVP-kwaliteitsbeleid is beschreven voor de vrijgevestigde ggz-professional, met de kwaliteitscriteria voor de praktijkvoering als bijlage. Tevens is het stappenplan ‘sturen op functioneren’ bijgevoegd, omdat dat een belangrijke tool is om -indien nodig- weer fit to practice te worden als zorgaanbieder. Alle leden hebben de brochure inmiddels per post ontvangen.

Lees meer

De stoornis nao wordt ‘ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis'

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief berichtten, moet u vanaf 2017 zowel de dbc’s als de prestaties in de generalistische basis-ggz registreren volgens de DSM-5. We willen daar nog aan toevoegen dat u elke stoornis nao in dat kader als 'andere gespecificeerde stoornis’ moet vastleggen. Zo wordt bijvoorbeeld de persoonlijkheidsstoornis nao als 'andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis (301.89)' vastgelegd.

Lees meer

LVVP in gesprek over zorgcontracten 2018

De LVVP spreekt de komende weken alle zorgverzekeraars over de contracten voor 2018. De LVVP zet daarbij met name in op vermindering van de contracteisen, maar ook op een reëel vergoedingspercentage van het NZa-tarief, reële omzetplafonds en een reëel ROM-percentage, oftewel een ROM-percentage conform de landelijke afspraken. De LVVP is van mening dat professionals zelf de kwaliteit van het vak dienen te bepalen; dat is niet aan de zorgverzekeraar. Het kwaliteitsstatuut speelt daarin een belangrijke rol.

Lees meer

LVVP-leden automatisch aangesloten op nieuwe klachten- en geschillenregeling

Het blijkt nog niet bij iedereen bekend dat LVVP-leden automatisch zijn aangesloten op onze nieuwe klachten- en geschillenregeling in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). U hoeft zich dus nergens apart aan te melden! Dat geldt voor alle leden, of zij nu onder sectie II of onder sectie III van het kwaliteitsstatuut vallen. De aansluiting geldt niet voor andere regiebehandelaren in dezelfde praktijk of in loondienstverband die geen lid zijn van de LVVP.

Lees meer

Hoog percentage ggz-kwaliteitsstatuten aangeleverd

Zorgaanbieders in de curatieve ggz hebben zich in het laatste kwartaal van 2016 in groten getale aangemeld voor het kwaliteitsstatuut. Van de 5.000 geregistreerde zorgaanbieders heeft inmiddels meer dan 90% een kwaliteitsstatuut ingediend. Op 1 januari 2017 hadden 4.041 vrijgevestigden en 306 instellingen een goedgekeurd kwaliteitsstatuut; een mooi resultaat waar door veel zorgaanbieders hard aan is gewerkt. Het openbare databastand staat sinds kort op de website Zorginzicht.nl. Zorgaanbieders in de curatieve ggz onder de Zorgverzekeringswet zijn per 1 januari 2017 verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Meer informatie over de achtergronden van het statuut vindt u hier.

Lees meer

Dringend koplopers gevraagd voor praktijktest nieuw bekostigingsmodel

Sinds 2015 werken partijen in de ggz en de forensische zorg(fz) samen aan een nieuw bekostigingsmodel, voor zowel de generalistische basis-ggz als de gespecialiseerde ggz. Het nieuwe model is gebaseerd op het in Engeland gebruikte model van zorgclusters (klik hier voor een verhelderend filmpje), dat wordt aangepast aan de specifieke wensen en behoeften van de dagelijkse zorgpraktijk in Nederland. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doet dit samen met zorgprofessionals uit de ggz en fz en is nu op zoek naar koplopers voor het testen van de tweede versie. Verdere toetsing van het model in de dagelijkse zorgpraktijk is essentieel. Uw bijdrage als vrijgevestigd zorgaanbieder is van groot belang. Wij roepen u dan ook dringend op hieraan deel te nemen!

Lees meer

Nog niet alle tarieven zorgpolissen 2017 bekend

Zoals bekend, kunnen LVVP-leden gratis gebruikmaken van de Eiswijzer, waar de tarieven en eisen voor niet-gecontracteerde ggz beschikbaar zijn van alle zorgverzekeraars. Eiswijzer liet ons weten dat nog niet alle zorgverzekeraars hun restitutietarieven voor 2017 hebben bekendgemaakt. We zijn met Eiswijzer van mening dat dit onrechtmatig is. Immers, burgers hebben voor 31-12-2016 een zorgpolis afgesloten, terwijl zij niet weten wat zij vergoed krijgen in geval van niet-gecontracteerde zorg!

Lees meer

Inzage dossier zonder toestemming patiënt in strijd met mensenrechten

De LVVP heeft de leden van de Eerste Kamer eind oktober 2016 reeds laten weten dat wij ons aansluiten bij het standpunt van de VvAA over het wetsvoorstel inzake de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). We delen de zorgen van de VvAA dat inzage in het medisch dossier zonder toestemming van de patiënt in strijd is met het mensenrecht op privacy. Met dit wetsvoorstel nemen de bevoegdheden van zorgverzekeraars wederom toe. De privacy van de patiënt is meer en meer in het geding; een verontrustende ontwikkeling. De LVVP gaat de Senaat hier nogmaals op wijzen.

Lees meer

Generieke module psychische klachten in de huisartsenpraktijk gepubliceerd

De generieke module ‘psychische klachten in de huisartsenpraktijk’ is onlangs verschenen. Deze biedt de huisarts en de poh-ggz handvatten voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met psychische klachten en hun naasten. Het LVVP-bestuur heeft de module bestudeerd en geautoriseerd. De volledige versie van de generieke module vindt u op de website van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz onder Standaarden. Lees ook het interview waarin Mariëlle van Avendonk (NHG) de module toelicht.

Lees meer

Gezocht: leden voor het lezen van concept-zorgstandaarden

De LVVP zoekt deskundige, kritische leden voor het becommentariëren van het eindconcept van de volgende zorgstandaarden en generieke modulen: de generieke module bijwerkingen door geneesmiddelen voor psychiatrische aandoeningen; zorgstandaard eetstoornissen, zorgstandaard conversiestoornis,
de zorgstandaard persoonlijkheidsstoornissen, de generieke module vaktherapieën, de generieke module psychische klachten in de kindertijd, de generieke module organisatie kind en jeugdige, de zorgstandaard somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (solk) en de generieke module psychische stoornissen en zb/lvb.

Lees meer

Zinnige zorg: gepast aanbod en gepast gebruik

Hoe kunnen we de geestelijke gezondheidszorg verder verbeteren? Deze vraag stond centraal bij de startconferentie ‘Zinnige Zorg ggz’. Op initiatief van Zorginstituut Nederland (ZiNL) kwamen patiëntenvertegenwoordigers, bestuurders, professionals en beleidsmakers betrokken bij de ggz op 19 januari jl. bijeen, met als doel om met elkaar gepast gebruik in de ggz te stimuleren.

Lees meer