Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 12 januari 2017

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De aantallen zijn inclusief de ggz-aanbieders die vóór 1 januari 2017 een statuut hebben ingediend. De aanbieders die na 15 december (en voor 31 december) 2016 een statuut hebben aangeboden, ontvangen hierover nog bericht. Nieuwe zorgaanbieders kunnen het hele jaar op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl terecht om hun kwaliteitsstatuut in te dienen.

Lees meer

Menzis: mogelijke aanpassing voorlopige eindafrekening 2014

Een aantal leden van de LVVP ontving najaar 2016 een brief van Menzis waarin de voorlopige eindafrekening over 2014 werd bepaald. Deze eindafrekening betreft een overschrijding op het normatieve uurtarief en van het omzetplafond. In het contract van Menzis is sinds 2014 een clausule opgenomen over het normatieve uurtarief, waarmee Menzis doelt op een door hen vastgesteld uurtarief voor een behandeling in de generalistische basis-ggz en/of de gespecialiseerde ggz. De LVVP ontving veel reacties van leden die zich niet herkennen in het bedrag dat Menzis als overschrijding definieert. 

Lees meer

LVVP-leden automatisch aangesloten op nieuwe klachten- en geschillenregeling

Zoals u weet is de nieuwe klachten- en geschillenregeling per 1 januari 2017 van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Alleen LVVP-leden – zowel degenen onder sectie II als onder sectie III van het kwaliteitsstatuut - zijn automatisch aangesloten op de regeling die de LVVP voor hen heeft getroffen (dus niet ook andere regiebehandelaren in dezelfde praktijk of in loondienstverband die geen lid zijn van de LVVP). Er is een klachtenregeling opgesteld, er zijn vier klachtenfunctionarissen voor klachtafhandeling en bemiddeling en er is een speciale portal geopend bij de Geschillencommissie Den Haag onder de naam: Geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken

Lees meer

Weer nieuwe tariefbeschikking gespecialiseerde ggz 2017

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onvoorzien op de valreep een nieuwe tariefbeschikking voor 2017 vastgesteld voor de gespecialiseerde ggz, met daarin lagere tarieven dan in de tariefbeschikking van oktober 2016. De behandeltarieven van de dbc’s worden verlaagd met 0,5 procent als gevolg van een aanpassing in de productiviteitsberekening. De exacte onderbouwing is nog niet bekend. We gaan ervan uit dat de NZa de softwareleveranciers van deze aanpassing op de hoogte heeft gesteld.

Lees meer

Reductie van administratieve lasten

Eerder informeerden wij u al over het feit dat de LVVP nauw betrokken is bij het terugdringen van de administratieve lasten, een project onder leiding van VWS. De LVVP participeert in alle relevante (sub)werkgroepen: declareren ongecontracteerde zorg, verbeteren ict, retourinformatie, verwijzing en kwaliteitsuitvraag. De LVVP is trekker in de subwerkgroepen ‘verbeteren ict’ en ‘kwaliteitsuitvraag’. In de werkgroep ‘declareren ongecontracteerde zorg’ participeert naast de LVVP ook een LVVP-lid van de stichting Zorg voor Kwaliteit, een groep vrijgevestigden die contractvrij werkt. 

Lees meer

Opleiden in de vrijgevestigde praktijk

In de loop der jaren zijn er steeds meer vrijgevestigde praktijken gekomen die erkende opleidingsplaatsen bieden. Zij doen dat in samenwerking met elkaar en/of instellingen in de regio. De LVVP is daar een groot voorstander van. Eind vorig jaar constateerden we dat er een concept kwaliteits- en erkenningskader circuleerde voor de erkenning van praktijk(opleidings)instellingen t.b.v. de vervolgopleidingen tot gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Het concept lag in december 2016 ter vaststelling voor aan het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP). Ondanks geruststellende woorden in de inleiding van het concept, bevatte het echter zeer ongunstige passages voor het opleiden in de vrijgevestigde praktijk. De LVVP heeft toen de noodklok geluid en per ommegaande contact opgenomen met de secretaris van het CSGP. Het College heeft onder andere op basis van onze argumentatie besloten het conceptdocument niet vast te stellen. Hier zijn wij de CSGP erkentelijk voor.

Lees meer

Geen vervolg-dbc’s in 2017 – wel nieuw zorgtraject en initiële dbc met zorgtype 150

Zoals we eerder berichtten, wordt de DSM-5 vanaf 1 januari 2017 gebruikt voor de afbakening van de verzekerde ggz-aanspraken en de klinische praktijk. Op advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt de classificatie plaats conform de DSM-5, maar wordt geregistreerd conform de DSM-IV. Daarvoor worden de DSM-5-classificaties via een conversietabel ‘vertaald’ in DSM-IV-classificaties. Let op: u kunt in 2017 geen reguliere vervolg-dbc openen, wel een nieuw zorgtraject en initiële dbc met zorgtype 150.

Lees meer

Koplopers gevraagd voor praktijktest nieuw bekostigingsmodel

Sinds 2015 werken partijen in de ggz en de forensische zorg(fz) samen aan een nieuw bekostigingsmodel, voor zowel de generalistische basis-ggz als de gespecialiseerde ggz. Het nieuwe model is gebaseerd op het in Engeland gebruikte model van zorgclusters (klik hier voor een verhelderend filmpje), dat wordt aangepast aan de specifieke wensen en behoeften van de dagelijkse zorgpraktijk in Nederland. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doet dit samen met zorgprofessionals uit de ggz en fz en is nu op zoek naar koplopers voor het testen van de tweede versie. Verdere toetsing van het model in de dagelijkse zorgpraktijk is essentieel. Uw bijdrage als vrijgevestigd zorgaanbieder is van groot belang! Doet u mee?

Lees meer

Herhaalde aankondiging: trainingsavonden 'snel succes met ROM' in 2017

Reflectum organiseert nogmaals een aantal trainingsavonden in januari en februari 2017. Deze trainingsavonden bestaan uit twee onderdelen. De avond start met een korte toelichting over de functionaliteiten van de nieuwste versie van de LVVP ROM-portal, waarbij u gelegenheid krijgt om vragen te stellen aan de aanwezige teamleden. Tijdens het tweede gedeelte van de trainingsavond bieden zij u een inhoudelijk trainingsprogramma aan, in samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau Mark Bench.

Lees meer

Gezocht: leden voor het lezen van concept-zorgstandaarden

De LVVP zoekt deskundige, kritische leden voor het becommentariëren van het eindconcept van de volgende zorgstandaarden en generieke modulen:

Generieke Module Bijwerkingen door geneesmiddelen voor psychiatrische aandoeningen

Zorgstandaard Conversiestoornis
Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen
Generieke Module Vaktherapieën

Generieke Module Psychische Klachten in de Kindertijd
Generieke Module Organisatie kind en jeugdige
Zorgstandaard Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)
Generieke module Psychische stoornissen en ZB/LVB.

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ ontwikkelt van 2015 tot 2017 in totaal 18 kwaliteitsstandaarden. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren, die bij elke zorgstandaard wettelijk verplicht worden aangeleverd bij Zorginstituut Nederland. Op initiatief van het Netwerk zijn de indicatoren voor de zorgstandaarden in de ggz op elkaar afgestemd. We zoeken dringend deskundige leden voor enkele expertgroepen. Er staat een vergoeding tegenover.

Lees meer

Generieke module Zelfmanagement voor de ggz gereed

In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de Generieke module Zelfmanagement, die is ontwikkeld in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Onlangs is de module afgerond, geautoriseerd en nu gereed voor implementatie. Deze module past binnen de stoornisspecifieke zorgstandaarden en geeft zorgverleners handvatten om het proces van zelfmanagement in de ggz inhoudelijk en organisatorisch beter vorm te geven, met als doel dat iedereen de best passende informatie én ruimte krijgt om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen. Ook de LVVP heeft deze module geautoriseerd.

Lees meer

Handvatten voor organisatie samenwerking en ondersteuning naasten

De generieke module Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek, die eveneens is ontwikkeld in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz, is nu beschikbaar en vormt een belangrijke stap naar erkenning van de rol die naasten hebben in het herstelproces van mensen met psychische problematiek. De LVVP heeft deze generieke module geautoriseerd. Psychische aandoeningen raken niet alleen de patiënt, maar ook zijn naasten: partners, ouders, (volwassen) kinderen, vrienden, broers en zussen. Het doel van de module is een toename van samenwerking in de triade van patiënt, naasten en zorgprofessionals en daarmee een kwaliteitsimpuls voor het zorgproces.

Lees meer

Nieuwe keuzewebsite ggz in ontwikkeling

Het Landelijk Platform GGz (LPGGz) gaat een keuzewebsite voor de ggz ontwikkelen. De site wordt gemaakt voor cliënten, hun naasten, huisartsen/poh’s-ggz, andere verwijzers en zorgbemiddelaars. Doel is mensen te helpen met het vinden van informatie over hun aandoening, mogelijke behandelingen, mogelijke hulpverleners, behandellocaties, ervaringen met zorg, vergoedingen en wachttijden. Tevens is het doel om ‘samen beslissen’ te ondersteunen.

Lees meer

Website invoering basis-ggz uit de lucht

VWS liet ons recentelijk weten dat de website www.invoeringbasisggz.nl per 2017 uit de ether is gehaald. De platte tekst van de website zal voorlopig nog wel via een PDF-document op rijksoverheid.nl beschikbaar zijn. Bezoekers van invoeringbasisggz.nl zullen automatisch naar dit document worden doorgeleid. Daarnaast zullen enkele (voor burgers relevante) onderwerpen worden omgezet naar losse vragen en antwoorden op rijksoverheid.nl.

De kracht van de eerstelijnszorg

Met het oog op de verkiezingen in maart geeft VELO – beste zorg in de buurt (VELO) tien aanbevelingen waarmee betere zorg dichtbij de patiënt tegen lagere kosten georganiseerd kan worden. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld het zorgen voor goede opleiding en bijscholing en het belonen van samenwerking. De tien punten hebben vooral te maken met het verbeteren van samenwerking en het versnellen van verplaatsing van zorg naar de eerste lijn. Lees hier de brief met alle tien aanbevelingen. VELO is het samenwerkingsverband van ActiZ – InEen – KNGF – KNMP – KNMT – KNOV – LHV – LVVP – V&VN.

Lees meer