Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 24 november 2016

Binnenkort: kerstnummer LVVP-magazine

Binnenkort verschijnt het volgende LVVP-magazine. Dit kerstnummer bevat onder meer een interview met bijzonder hoogleraar Patrick Jeurissen over de betaalbaarheid van de ggz. We hebben daarnaast gesproken met Tweede Kamerlid Vera Bergkamp van D66. Zij zegt in het interview dat zij de knip tussen volwassenen-ggz en jeugd-ggz onlogisch vindt. Ook gaat ze in op de evaluatie van de Jeugdwet. Verder kunt u in dit magazine kennismaken met Janneke Dijs; zij wordt de vertrouwenspersoon van de LVVP. Ook maakt u kennis met de LVVP-coaches, de klachtenfunctionarissen en Andree Booltink, het nieuwe bestuurslid van de LVVP.

Lees meer

Koplopers gevraagd voor praktijktest nieuw bekostigingsmodel

Sinds 2015 werken partijen in de ggz en de forensische zorg(fz) samen aan een nieuw bekostigingsmodel, voor zowel de generalistische basis-ggz als de gespecialiseerde ggz. Het nieuwe model is gebaseerd op het in Engeland gebruikte model van zorgclusters (klik hier voor een verhelderend filmpje), dat wordt aangepast aan de specifieke wensen en behoeften van de dagelijkse zorgpraktijk in Nederland. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doet dit samen met zorgprofessionals uit de ggz en fz en is nu op zoek naar koplopers voor het testen van de tweede versie. Verdere toetsing van het model in de dagelijkse zorgpraktijk is essentieel. Uw bijdrage als vrijgevestigd zorgaanbieder is van groot belang! Doet u mee?

Lees meer

Dien uw kwaliteitsstatuut nu in!

De tijd dringt… en we kunnen dan ook niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het voor de voortgang van uw behandelingen is dat u uw kwaliteitsstatuut voor 1 januari 2017 geregeld hebt! Het hebben van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut is vanaf die datum namelijk een strikte voorwaarde voor het leveren van zorg binnen de Zorgverzekeringswet. De laatste mogelijkheid tot het tijdig indienen van uw kwaliteitsstatuut is een aanlevering vóór 1 december a.s. bij ggzkwaliteitsstatuut.nl.

Lees meer

Brief Zorginstituut aan ggz-professionals over publicatie kwaliteitsstatuut

Alle ggz-professionals hebben onlangs een brief ontvangen van Zorginstituut Nederland over de verplichting om per 1 januari 2017 te beschikken over een kwaliteitsstatuut, waarin zij informatie geven over de behandeling en de kwaliteit van zorg die zij bieden. Die informatie is belangrijk voor mensen die naar de psycholoog, psychotherapeut of psychiater willen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bepaald dat ggz-aanbieders het statuut op hun website moeten publiceren, of, als zij geen website hebben, op een andere manier aan cliënten beschikbaar moeten stellen.

Lees meer

Transparantieregeling: publiceer uw kwaliteitsstatuut

Naar aanleiding van de ontwikkeling van het kwaliteitsstatuut heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onlangs de ‘transparantieregeling zorgaanbieders ggz’ (NR/REG-1731) vastgesteld. De regeling zal vanaf 1 januari 2017 in werking treden. In het kwaliteitsstatuut beschrijft de zorgaanbieder het gehele zorgproces voor de (potentiële) cliënt, van binnenkomst tot aan nazorg. Ook de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de regiebehandelaar en medebehandelaren zijn in het kwaliteitsstatuut vastgelegd.

Lees meer

Branchepartijen vragen verzekeraars om coulance rondom kwaliteitsstatuut

De LVVP, NVvP, V&VN, P3NL, InEen, NIP, GGZ Nederland, Platform MEER GGZ en LPGGz hebben deze week een brief gestuurd aan alle zorgverzekeraars, met het verzoek om een ruime periode in acht te nemen voor de soepele invoering en hantering van het kwaliteitsstatuut in 2017. De branchepartijen dringen er bij de verzekeraars op aan om tot 1 juli 2017 coulance te betrachten met zorgaanbieders die ondanks hun inspanningen nog niet exact per 1 januari 2017 over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut beschikken of dit nog niet volledig hebben geïmplementeerd.

Lees meer

LVVP stuurt brandbrief aan Van Rijn over knelpunten jeugd-ggz

De LVVP luidt de noodklok voor leden die in het kader van de Jeugdwet kinderen en jongeren behandelen voor psychische problematiek. ‘Steeds meer praktijken van vrijgevestigde gz-/eerstelijnspsychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen sluiten noodgedwongen hun deuren of nemen uitsluitend nog volwassenen in behandeling. Wachtlijsten voor kinderen en jongeren nemen hierdoor toe. Ook wordt de keuzevrijheid en de mogelijkheid voor een adequate behandeling van de patiënt beperkt. Daardoor kunnen problemen erger worden; met alle gevolgen van dien’, schrijven we in een brandbrief aan staatssecretaris Van Rijn.

Lees meer

Tarieven voor gespecialiseerde ggz 2017 voorlopig gehandhaafd

De voorzieningenrechter heeft het verzoek van de zorgverzekeraars afgewezen om de gewijzigde tariefbeschikking 2017 voor de gespecialiseerde ggz te schorsen en de oude tariefbeschikking voor dat jaar weer van kracht te laten worden. De NZa past namelijk een gewijzigde berekeningswijze toe op de tarieven voor 2017 en besloot dat het tarief voor 2017 verhoogd mag worden met het bedrag dat de zorgaanbieders in 2014 en 2015 tekort zijn gekomen door de oude berekeningswijze. Volgens de zorgverzekeraars geeft de NZa op onjuiste wijze uitvoering aan de uitspraak van 14 juli 2016 en is het nu vastgestelde tarief veel te hoog.

Lees meer

Constructief overleg met Menzis over normatief uurtarief

Menzis benadert contractanten die in 2014 een overschrijding hadden van het normatieve uurtarief. Met het normatieve uurtarief bedoelt Menzis een vastgesteld bedrag van € 110,- als er sprake is van een behandeling in de gespecialiseerde ggz, en voor de generalistische basis-ggz de producten 1-3 € 96,- en product 4 € 89,-. Menzis berekent de hoogte van de terugvordering als volgt: de realisatie 2014 (de gedeclareerde behandelomzet) minus het aantal geregistreerde patiëntgebonden uren maal het toegekende percentage, maal het normatieve uurtarief. In een gesprek met Menzis vorige week heeft de LVVP vele argumenten kunnen aandragen om te betuigen waarom dergelijk beleid uiterst onwenselijk is.

Lees meer

Patiënt de dupe van beperkende voorwaarden zorgverzekeraars

Ruim driekwart van de zorgverleners die met zorgverzekeraars contracten sluiten, kan door beperkende voorwaarden van zorgverzekeraars steeds vaker niet de behandeling geven die zij als professional nodig vinden. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond en VvAA. Patiënten krijgen hierdoor vaak niet de zorg die zij nodig hebben: behandelingen worden onder druk van zorgverzekeraars ingekort en patiënten krijgen niet de meest geschikte medicijnen. De Consumentenbond en VvAA willen dat beperkende afspraken vanaf het begin glashelder zijn, zo melden zij in een gezamenlijk persbericht."

Lees meer

Handhaving van Wet DBA verder uitgesteld

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) blijft (vooralsnog) van kracht maar de handhaving van dze wet wordt verder uitgesteld tot in ieder geval1 januari 2018. Op grond van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) geldt voor zorgaanbieders dat opdrachtgever en opdrachtnemer op 1 januari 2017 de invulling van de Wkkgz-verplichtingen schriftelijk geregeld dienen te hebben. Daarvoor blijft een geactualiseerde overeenkomst met ‘Wkkgz-paragraaf’ nodig. LVVP en VvAA zijn momenteel in de afrondende fase bij het opstellen van enkele modelovereenkomsten-van-opdracht voor de vrijgevestigde ggz-professional. Daarbij houden we ook rekening met de vereisten vanuit de nieuwe Wkkgz. Zodra de modelovereenkomsten door de Belastingdienst zijn goedgekeurd, berichten wij onze leden daarover. We verwachten binnenkort uitsluitsel.

Lees meer