Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 10 november 2016

Dien uw kwaliteitsstatuut nu in!

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het voor de voortgang van uw lopende behandelingen is dat u uw kwaliteitsstatuut voor 1 januari 2017 geregeld hebt! Het hebben van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut is vanaf die datum namelijk een strikte voorwaarde voor de vergoeding van verzekerde zorg. De laatste mogelijkheid tot het tijdig indienen van uw kwaliteitsstatuut is een aanlevering vóór 1 december a.s. bij ggzkwaliteitsstatuut.nl. Gebruik daarbij de invulinstructies van de LVVP als hulpmiddel!

Lees meer

Algemene ledenvergadering 23 november

Op woensdag 23 november aanstaande vindt de najaarsledenvergadering van de LVVP plaats in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. Vanaf 18.30 uur kunt u inlopen voor een kop koffie of thee. De vergadering duurt van 19.00 tot 21.00 uur. Naast de gebruikelijke informatie over relevante recente ontwikkelingen, kunt u in deze bijeenkomst kennismaken met de klachtenfunctionarissen die per 1 januari 2017 als zodanig gaan functioneren binnen de nieuwe klachten- en geschillenregeling in het kader van de Wkkgz. Drs. Marga Timmers komt uitleg geven over de ins en outs ervan. U kunt zich opgeven via s.wammes@lvvp.info

Lees meer

Koplopers gevraagd voor praktijktest nieuw bekostigingsmodel

Sinds 2015 werken partijen in de ggz en de forensische zorg(fz) samen aan een nieuw bekostigingsmodel, voor zowel de generalistische basis-ggz als de gespecialiseerde ggz. Het nieuwe model is gebaseerd op het in Engeland gebruikte model van zorgclusters (klik hier voor een verhelderend filmpje), dat wordt aangepast aan de specifieke wensen en behoeften van de dagelijkse zorgpraktijk in Nederland. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doet dit samen met zorgprofessionals uit de ggz en fz en is nu op zoek naar koplopers voor het testen van de tweede versie. Verdere toetsing van het model in de dagelijkse zorgpraktijk is essentieel. Uw bijdrage als vrijgevestigd zorgaanbieder is van groot belang! Doet u mee?

Lees meer

LVVP zoekt zes nieuwe visiteurs

De LVVP is op zoek naar zes leden die opgeleid willen worden tot LVVP-visiteur. De bestaande groep van 36 visiteurs is weer aan uitbreiding toe vanwege natuurlijk verloop en het grote aantal visitaties. Elk visitatietraject van de LVVP wordt begeleid door een koppel van twee visiteurs. Een visiteur is een collega die zelf is gevisiteerd, vervolgens is getraind tot visiteur en voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Lees meer

Trainingsavonden 'snel succes met ROM'

Reflectum organiseert een aantal trainingsavonden in november en december. Deze trainingsavonden bestaan uit twee onderdelen. De avond start met een korte toelichting over de functionaliteiten van de nieuwste versie van de LVVP ROM-portal, waarbij u gelegenheid krijgt om vragen te stellen aan onze aanwezige teamleden. Tijdens het tweede gedeelte van de trainingsavond bieden we u een inhoudelijk trainingsprogramma aan, in samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau Mark Bench.

Lees meer

RINO organiseert extra cursus DSM-5 voor LVVP-leden

Op verzoek van de LVVP organiseert RINO Amsterdam een ééndaagse cursus DSM-5 speciaal voor LVVP-leden. Deze dag leert u alles wat u moet weten over de DSM-5. Docent Peter Hanneman is werkzaam als vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut en heeft o.m. gewerkt bij de Amsterdamse crisisdienst. Daarnaast heeft hij veel ervaring als docent. Enige jaren geleden heeft hij een cursus (DSM-IV) verzorgd voor leden van de LVE. Wegens succes is een extra datum toegevoegd voor de locatie Amsterdam.

Lees meer

LVVP strijdt voor correct tarief 2017

Recentelijk heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een beslissing op bezwaar genomen naar aanleiding van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in de beroepsprocedure van de verzekeraars over de dbc-tarieven van de curatieve ggz in 2014 en 2015. Op basis van een nadere onderbouwing is de NZa tot de conclusie gekomen dat de meeste tarieven te laag waren vastgesteld. Enkele tarieven waren te hoog vastgesteld. In een bestuurlijk overleg hebben partijen, waaronder Zorgverzekeraars Nederland (ZN), daarop vastgesteld dat het om vele redenen niet wenselijk is om de tarieven over 2014 en 2015 met terugwerkende kracht te wijzigen. Het geeft namelijk een te grote administratieve rompslomp als alle nota’s over 2014 en 2015 gecrediteerd zouden moeten worden.

Lees meer

Geschilleninstantie voor geschillen rond zorgcontractering

Individuele zorgverleners, zorgorganisaties en zorgverzekeraars met een conflict of meningsverschil rond zorgcontractering kunnen vanaf nu terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering. Dat is sneller, gemakkelijker en goedkoper dan een gang naar de rechter. U kunt bij de Geschilleninstantie terecht met precontractuele en contractuele geschillen. Er is een korte doorlooptijd, met behoud van een zorgvuldig proces en goede kwaliteit van de inhoudelijke kanten. Er zijn drie vormen, oplopend in zwaarte: mediation, bindend advies en arbitrage. De LVVP heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de geschilleninstantie. De belangen van vrijgevestigde ggz-professional zullen in de geschilleninstantie vertegenwoordigd zijn.

Lees meer

Inzage dossier zonder toestemming patiënt in strijd met mensenrechten

De LVVP heeft de leden van de Eerste Kamer recentelijk laten weten dat wij ons aansluiten bij het standpunt van de VvAA over het wetsvoorstel inzake de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). We delen de zorgen van de VvAA dat inzage in het medisch dossier zonder toestemming van de patiënt in strijd is met het mensenrecht op privacy. Met dit wetsvoorstel nemen de bevoegdheden van zorgverzekeraars wederom toe. De privacy van de patiënt is meer en meer in het geding; een onrustbarende ontwikkeling!

Lees meer

LVVP levert input voor NRC-publicaties over kwesties jeugd-ggz

De afgelopen tijd had de LVVP veelvuldig contact met een journalist van de NRC over de problemen in de jeugd-ggz. Recentelijk plaatste de NRC twee artikelen die daarop zijn gebaseerd: ‘macht gemeenten ondermijnt jeugdzorg’ en ‘jij hebt helemaal geen psychiater nodig kind’. De LVVP bereidt inmiddels een brandbrief voor aan de staatssecretaris, waarin we onze grote zorg uiten over de knelpunten die nu spelen.

Ministeriële regeling uitwisseling informatie zorgaanbieders en gemeenten

We ontvingen van een aantal leden die kinderen en jeugdigen behandelen signalen, dat verschillende gemeenten de accountant opdracht geven om vertrouwelijke medische informatie op te vragen bij zorgaanbieders. Dit met het oog op toetsing op de rechtmatigheid van de zorg. We hebben het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om een reactie gevraagd. We ontvingen een geruststellend antwoord van de VNG: de controlerende persoon is te allen tijde gehouden aan de geheimhoudingsplicht, en voor GGZ-cliënten zelfs aan het medisch beroepsgeheim.

Lees meer

Veilige berichtgeving in de ggz-praktijk via WhatsApp?

Zoals u wellicht weet, is een vijftigtal LVVP-leden betrokken bij de pilot van ZIVVER om veilig en makkelijk te e-mailen, chatten en bestanden met cliënten en collega’s te kunnen uitwisselen. Als de uitkomsten van de pilot gunstig zijn, doet ZIVVER dit najaar nog een voordelig aanbod aan alle LVVP-leden. Hoe zit het eigenlijk met de beveiliging van WhatsApp via encrypted messages? Die vraag legden we voor aan Berend de Vries van IBindezorg, waar leden een check kunnen uitvoeren naar de veiligheid van hun digitale praktijkvoering.

Lees meer

Mededingingswet en samenwerking in de eerstelijnszorg

Zoals bekend geeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in haar nieuwe beleid meer speelruimte aan zorgaanbieders in de eerstelijnszorg alvorens procedures te beginnen en/of boetes uit te delen. De ACM hanteert het beginsel dat zij pas ingrijpt als afstemming schadelijk is voor patiënten en/of verzekerden. Zolang zorgaanbieders, patiënten (of hun vertegenwoordigers) en zorgverzekeraars er gezamenlijk uitkomen, en de samenwerking/afstemming niet in het geheim plaatsvindt, is er voor de ACM geen aanleiding om aan te nemen dat een samenwerking schadelijk uitpakt. De ACM zal dan terughoudend zijn met ingrijpen en eerst een waarschuwing afgeven en het gesprek met partijen aangaan.

Lees meer