Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 27 oktober 2016

Algemene ledenvergadering 23 november

Op woensdag 23 november aanstaande vindt de najaarsledenvergadering van de LVVP plaats in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. Vanaf 18.30 uur kunt u inlopen voor een kop koffie of thee. De vergadering duurt van 19.00 tot 21.00 uur. Naast de gebruikelijke informatie over relevante recente ontwikkelingen, kunt u in deze bijeenkomst kennismaken met de klachtenfunctionarissen die per 1 januari 2017 als zodanig gaan functioneren binnen de nieuwe klachten- en geschillenregeling in het kader van de Wkkgz. Drs. Marga Timmers komt uitleg geven over de ins en outs ervan.

Lees meer

LVVP zoekt zes nieuwe visiteurs

De LVVP is op zoek naar zes leden die opgeleid willen worden tot LVVP-visiteur. De bestaande groep van 36 visiteurs is weer aan uitbreiding toe vanwege natuurlijk verloop en het grote aantal visitaties. Elk visitatietraject van de LVVP wordt begeleid door een koppel van twee visiteurs. Een visiteur is een collega die zelf is gevisiteerd, vervolgens is getraind tot visiteur en voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Lees meer

LVVP nauw betrokken bij terugdringing administratieve lasten

Minister Schippers geeft grote prioriteit aan het terugdringen van de administratieve lasten in de Nederlandse gezondheidzorg. Om die reden is er een ggz-werkgroep actief waarin -naast de LVVP- veldpartijen participeren zoals ZN, GGZ Nederland, LPGGz, NVvP en NIP. Deze werkgroep heeft vorig jaar onderzoeksbureau Arteria de opdracht gegeven om te onderzoeken of er correct gedeclareerd wordt en zo niet wat hiervan de oorzaak is. Dit onderzoek is uitgevoerd onder vrijgevestigde ggz-professionals. LVVP-leden hebben hieraan meegewerkt, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn.

Lees meer

Koplopers gevraagd voor praktijktest nieuw bekostigingsmodel

Sinds 2015 werken partijen in de ggz en de forensische zorg(fz) samen aan een nieuw bekostigingsmodel, voor zowel de generalistische basis-ggz als de gespecialiseerde ggz. Het nieuwe model is gebaseerd op het in Engeland gebruikte model van zorgclusters, dat wordt aangepast aan de specifieke wensen en behoeften van de dagelijkse zorgpraktijk in Nederland. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doet dit samen met zorgprofessionals uit de ggz en fz en is nu op zoek naar koplopers voor het testen van de tweede versie. Verdere toetsing van het model in de dagelijkse zorgpraktijk is essentieel. Uw bijdrage als vrijgevestigd zorgaanbieder is van groot belang! Doet u mee?

Lees meer

Dien uw kwaliteitsstatuut in voor 1 november!

We willen nogmaals herhalen dat indien u uw kwaliteitsstatuut vóór 1 november a.s. indient bij ggzkwaliteitsstatuut.nl, u nog tijd hebt om wijzigingen aan te brengen in geval dat nodig is. U kunt uw kwaliteitsstatuut vervolgens opnieuw indienen zodat het met de volgende ‘batch’ meegaat van 1 december. Als u uw (verbeterde) kwaliteitsstatuut voor die datum hebt ingediend, voldoet u per 1 januari 2017 aan de criteria om verzekerde zorg te kunnen blijven leveren. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is voor de voortgang van uw lopende behandelingen! Een tip: verwijs in uw kwaliteitsstatuut zoveel mogelijk naar uw eigen website, zodat u daar wijzigingen kunt aanbrengen, bijvoorbeeld over uw wachttijden. Dan hoeft u niet telkens ook uw kwaliteitsstatuut aan te passen.

Lees meer

LVVP faciliteert leden bij nieuwe klachten- en geschillenregeling

Bij het invullen van het kwaliteitsstatuut stuiten leden onder meer op de vraag naar een klachten- en geschillenregeling. Het betreft de nieuwe regeling in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), die op 1 januari 2017 van kracht wordt. De LVVP gaat haar leden hierin opnieuw faciliteren, net als in de huidige klachtenregeling onder de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ). In de ledenvergadering van 23 november a.s. staat de nieuwe klachten- en geschillenregeling op de agenda en stelt het bestuur de nieuwe klachtenfunctionarissen aan u voor.

Lees meer

NZa doet landelijk onderzoek naar uitvoering privacyregeling

Recentelijk informeerde minister Schippers de Tweede Kamer per brief over het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de privacyregeling. De NZa voerde dit onderzoek het afgelopen jaar uit. Algemene conclusie van de NZa is dat zorgverzekeraars de privacyregeling in de ggz in het algemeen goed naleven. Eén zorgverzekeraar is onder verscherpt toezicht geplaatst vanwege de onjuiste uitvoering van de privacyregeling door het opvragen van diagnose-informatie. Dit verscherpte toezicht houdt in dat de betreffende verzekeraar verplicht is om de NZa tot en met maart 2017 periodiek te rapporteren over de juiste uitvoering van de privacyregeling.

Lees meer

Modelovereenkomsten voor de vrijgevestigde ggz-professional

Omdat de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) op 1 mei jl. is vervangen door een systeem van goedgekeurde modelovereenkomsten, vragen steeds meer leden naar de modelovereenkomsten in het kader van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba). LVVP en VvAA zijn momenteel in de afrondende fase bij het opstellen van enkele modelovereenkomsten voor de vrijgevestigde ggz-professional. Daarbij houden we ook rekening met de vereisten vanuit de nieuwe Wkkgz. Zodra de modelovereenkomsten door de Belastingdienst zijn goedgekeurd, berichten wij onze leden daarover. We verwachten binnenkort uitsluitsel.

Lees meer

Hersteltarief in 2017 mogelijk voor ggz-tarieven 2014 en 2015

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) biedt zorgaanbieders en zorgverzekeraars de mogelijkheid om afspraken te maken over een eventuele verrekening van de ggz-tarieven in 2014 en 2015 via een hersteltarief in 2017. Hiermee volgt de NZa de uitspraak van de rechter, die het beroep van zorgverzekeraars tegen de tarieven voor de ggz van 2014 en 2015 deels gegrond verklaarde. De LVVP gaat met de zorgverzekeraars in gesprek over de nieuwe tarieven voor 2017.

Lees meer