Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 8 september 2016

28 september: laatste informatiebijeenkomst over het kwaliteitsstatuut!

Op woensdag 28 september organiseren wij in Utrecht onze vierde en laatste informatiebijeenkomst over het kwaliteitsstatuut. U kunt zich daarvoor opgeven via s.wammes@lvvp.info. Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve ggz onder de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. U kunt uw kwaliteitsstatuut aanbieden op www.GGZKwaliteitsstatuut.nl. U kunt zich hier als zorgaanbieder aanmelden, het format kwaliteitsstatuut downloaden, opslaan(!) en vervolgens ingevuld opsturen. Na de toets ontvangt u na enige tijd via de e-mail bericht of uw kwaliteitsstatuut al dan niet compleet is. De e-mail waarin staat dat uw kwaliteitsstatuut is goedgekeurd, moet u goed bewaren, als ook de versie van het kwaliteitsstatuut die in de bijlage van die e-mail wordt meegestuurd!

LVVP-spreekuur voor vragen over invulling kwaliteitsstatuut

Vanwege de vele vragen van leden over de invulling van het kwaliteitsstatuut hebben we op het LVVP-bureau een speciaal telefonisch spreekuur ingesteld. U kunt van maandag tot en met donderdag bellen tussen 11-13 uur en tussen 16 -17 uur. U kunt uw vraag ook mailen naar j.janssen@lvvp.info. Vergeet niet eerst de uitgebreide ondersteunende informatie met invulinstructies te raadplegen op Mijn LVVP! Lees hieronder een aantal belangrijke (nieuwe) feiten over het kwaliteitsstatuut.

Lees meer

Kwaliteitsstatuut al in 2017 in polisvoorwaarden zorgverzekeraars

Zeer tegen onze zin wordt het kwaliteitsstatuut al per 2017 door zorgverzekeraars in de zorgpolissen opgenomen. Dit betekent dus dat als u niet per 1 januari 2017 beschikt over een kwaliteitsstatuut maar wel de zorg levert, deze door u geboden zorg voor uw patiënt geen verzekerde zorg zal zijn. De patiënt zal de rekening volledig zelf moeten betalen. Er zal ook geen sprake zijn van restitutie in de hoofdverzekering omdat het dan geen verzekerde zorg betreft. De houding van de verzekeraars is uitermate teleurstellend, maar ook zorgwekkend.

Lees meer

LVVP-visitatie bij Zilveren Kruis goed voor 95% vergoeding in contract gb-ggz

Zoals u weet hebben zorgverzekeraars Zilveren Kruis, CZ en VGZ in hun contract opgenomen dat zij deelname aan het keurmerk van de stichting Kwaliteit in de Basis GGZ (KiBG) honoreren met een verhoging van 3-15% van het basistarief. De zorgverzekeraars creëren hiermee een exclusiviteit van een commerciële partij als KiBG waarin, naast een aantal grote instellingen de genoemde drie zorgverzekeraars in het bestuur participeren. Inmiddels heeft Zilveren Kruis ons laten weten de LVVP-visitatie in het gb-ggz-contract te honoreren met een vergoeding van 95% als gelijkwaardig alternatief naast KiBG. Wij waarderen dit beleid van Zilveren Kruis zeer vanwege de overlap tussen de LVVP-kwaliteitscriteria en de normen van KiBG. Zilveren Kruis biedt een vergoedingspercentage van 85% voor een contract in de gespecialiseerde ggz.

Lees meer

Oproep aan zorgaanbieders in de gb-ggz tot deelname aan pilot Engelse model

Zoals u wellicht weet, loopt er al enige maanden een pilot waarin ggz-aanbieders testen of de geleverde zorg past binnen de nieuw te ontwikkelen productstructuur, het zogenoemde Engelse model. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontwikkelt het systeem in nauw overleg met brancheorganisaties van zorgaanbieders (waaronder de LVVP), verzekeraars en patiënten en is nog op zoek naar zorgaanbieders in de generalistische basis-ggz. Eerder werden al zorgaanbieders werkzaam in de gespecialiseerde ggz bij de pilot betrokken. Deelnemers kunnen rekenen op een vergoeding. Doet u mee?

Lees meer

Consumentenbond en VvAA starten grootschalig onderzoek naar zorgcontractering

De Consumentenbond en VvAA starten een grootschalig onderzoek naar zorgcontractering. Jaarlijks gaan zorgverzekeraars met een groot aantal zorgverleners en zorginstellingen in onderhandeling om afspraken te maken over de te leveren zorg en de vergoeding daarvan. Daar is de afgelopen jaren steeds meer om te doen. Het onderzoek moet inzicht geven hoe afspraken tussen zorgverleners en zorgverzekeraars tot stand komen en welke consequenties die hebben voor de zorg aan patiënten. Voor het onderzoek worden circa 25.000 zorgverleners benaderd. Niet eerder werd op deze schaal onderzoek gedaan naar contractering. De LVVP is blij met die initiatief en zeer benieuwd naar de uitkomsten!

Lees meer

Duidelijkheid over verstrekken persoonsgegevens aan gemeenten

Op 1 augustus jl. is de ministeriële regeling Jeugdwet in werking getreden. Deze regeling maakt het voor jeugd-ggz-aanbieders mogelijk om gegevens te verstrekken aan gemeenten met het oog op debekostiging van de behandeling en controle door de gemeente. De regeling biedt het kader en geeft de voorwaarden waarbinnen gegevensverkeer kan plaatsvinden. De ministeriële regeling bepaalt, met het oog op de borging van de privacy van cliënten welke persoonsgerelateerde gegevens bij de declaratie van verleende diensten verstrekt mogen worden en voor welke doelen, en hoe de gemeenten deze gegevens mogen verwerken. Daarnaast bepaalt de regeling wanneer en hoe gemeenten materiële controles en fraudeonderzoek verrichten.

Lees meer

Publicatie resultaten enquête onder k&j-leden

Enige tijd geleden hield een freelancejournaliste met medewerking van de LVVP een korte enquête onder de k&j-leden van de LVVP. Een van haar vragen ging over de contractering van jeugd-ggz. De uitkomsten van dit onderwerp heeft zij beschreven in een artikel dat recentelijk is gepubliceerd in het vakblad Zorg en Welzijn van Zorgvisie (pag.1pag. 2, pag 3). Ook wordt in het artikel het LVVP-standpunt over contractering verwoord door plaatsvervangend directeur Dick Nieuwpoort.

Lees meer

Rolstoelstoegankelijkheid toegevoegd aan LVVP-zoekmachine

Vanwege vragen van patiënten daarover, hebben wij recentelijk informatie aan onze zoekmachine toegevoegd over de mogelijkheid van toegang tot de praktijk voor rolstoelgebruikers. Als u deze informatie wilt toevoegen aan uw praktijkinformatie op onze website, dan kunt u dat doen via Mijn Gegevens op Mijn LVVP.

Videoboodschap minister Schippers over publiekscampagne depressie

Zoals we eerder meldden, start VWS eind september van dit jaar een brede publiekscampagne met als doel het verlagen van de drempel om over depressie te praten. Daarnaast zet de campagne verschillende doelgroepen aan tot positieve actie. De campagne heeft een meerjarig karakter. Minister Schippers heeft inmiddels een videoboodschap ingesproken om de campagne nog breder onder de aandacht te brengen. De LVVP vindt dit een goed initiatief en we gaan dan ook met zorgverzekeraars in gesprek, omdat we vinden dat zij de toegang tot goede zorg van een toenemend aantal patiënten met depressie mogelijk moeten maken.

Lees meer