Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 25 augustus 2016

Informatie op Mijn LVVP over werken met of zonder contracten

Evenals vorige jaren heeft de LVVP voor haar leden informatie verzameld over het werken met of zonder zorgcontracten. We staan daarbij uitgebreid stil bij relevante onderwerpen voor de vrijgevestigde ggz-praktijk in 2017: het zorginkoopbeleid 2017 van de diverse zorgverzekeraars voor sectie II van het kwaliteitsstatuut (vrijgevestigden), het contractenoverzicht waarin de zorginkoopspecificaties 2017 van de diverse  zorgverzekeraars zijn verwerkt, de contractering per 2017 voor groepspraktijken die vallen onder sectie III van het kwaliteitsstatuut (instellingen). Verder ook informatie voor nieuwe praktijkhouders en informatie over het werken zonder contracten. U vindt deze informatie op Mijn LVVP, het ledendeel van onze site, waar u tevens uitgebreide en ondersteunende informatie  vindt voor het invullen van uw kwaliteitsstatuut.

Reminder: ledenvoordeel bij VvAA-verzekeringen

Sinds 1 januari 2016 kunt u als LVVP-lid met een korting van 10% de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de beroepsrechtsbijstandverzekering afnemen bij de VvAA. Deze verzekeringen zijn toegesneden op uw vrijgevestigde ggz-praktijk. U ontvangt als LVVP-lid 10% korting op de aansprakelijkheidsverzekering beroep en 10% korting op uw rechtsbijstandverzekering beroep en uw rechtsbijstandverzekering particulier, als u deze heeft meeverzekerd. Verder krijgt u kosteloos toegang tot de juridische helpdesk van de VvAA voor eenvoudig kortdurend juridisch advies, bijvoorbeeld over de grenzen van uw beroepsgeheim. Als u een verzekering afsluit, is het lidmaatschap van de VvAA het eerste jaar gratis (jaarlijks € 39).

Lees meer

Congrescommissie zoekt psychotherapeut / klinisch psycholoog

Het eerstvolgende congres van de LVVP zal plaatsvinden in september 2017. De congrescommissie is van start gegaan met een eerste brainstorm. Voor een gebalanceerde samenstelling is de commissie echter nog op zoek naar een LVVP-lid, werkzaam in de gespecialiseerde ggz (psychotherapeut of klinisch psycholoog). De congrescommissie bestaat momenteel uit bestuurslid Ria Mous (eerstelijns/gz-psycholoog), Jolanda van Melick (psychotherapeut), Eugène Oostveen (eerstelijns/gz-psycholoog), Tineke Ruijl en Jeanne Janssen (bureau). Belangstellenden voor deelname aan de congrescommissie kunnen zich melden bij Jeanne Janssen (j.janssen@lvvp.info) of Tineke Ruijl (t.ruijl@lvvp.info).

Oproep aan zorgaanbieders in de gb-ggz tot deelname aan pilot Engelse model

Zoals u wellicht weet, loopt er al enige maanden een pilot waarin ggz-aanbieders testen of de geleverde zorg past binnen de nieuw te ontwikkelen productstructuur, het zogenoemde Engelse model. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontwikkelt het systeem in nauw overleg met brancheorganisaties van zorgaanbieders (waaronder de LVVP), verzekeraars en patiënten en is nog op zoek naar zorgaanbieders in de generalistische basis-ggz. We roepen leden die via deze pilot willen kennismaken met het Engelse model op, zich te melden bij Tineke Ruijl (t.ruijl@lvvp.info). De dagen waarop de pilot voor de generalistische basis-ggz plaatsvindt zijn 9, 19 en 22 september a.s. Bij de pilot zijn zowel ggz-instellingen als vrijgevestigde ggz-professionals betrokken. Deelnemers aan de pilot kunnen rekenen op een vergoeding.

Lees meer

Oproep: kritische leden voor de ontwikkeling van zorgstandaarden

In het kader van de ontwikkeling van zorgstandaarden in de ggz zoekt de LVVP deskundigen op een van de volgende terreinen:
•    E-health : deelname aan de praktijktest
•    SOLK : becommentariëren van concepten
•    Bipolaire stoornissen : conjunct analyse
•    Arbeid als medicijn : becommentariëren eindconcept
•    ADHD : deelname werkgroep
•    Angststoornissen : becommentariëren eindconcept
•    Ouderenpsychiatrie : deelname adviesgroep.

Lees meer

Vierde en laatste informatiebijeenkomst over het kwaliteitsstatuut!

Op woensdag 28 september organiseren wij in Utrecht onze vierde en laatste informatiebijeenkomst over het kwaliteitsstatuut. U kunt zich daarvoor opgeven via s.wammes@lvvp.info. Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve ggz onder de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Vanaf nu kunt u uw kwaliteitsstatuut aanbieden op www.GGZKwaliteitsstatuut.nl. U kunt zich hier als zorgaanbieder aanmelden, het format kwaliteitsstatuut downloaden en ingevuld opsturen. Raadpleeg de uitgebreide ondersteunende informatie op Mijn LVVP!

Lees meer

Uitvoeringsprobleem bij transformatie ggz-praktijken tot instelling en vice versa

Deze week hebben wij alle zorgverzekeraars -en tevens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en VWS- geïnformeerd over het uitvoeringsprobleem dat zich voordoet bij leden die zich in het kader van het kwaliteitsstatuut transformeren van vrijgevestigde ggz-praktijk naar ggz-instelling en vice versa. Zij krijgen deze transformatie niet op tijd rond om een passend contract te kunnen afsluiten met de zorgverzekeraars, omdat zij hiervoor een WTZi-toelating en vervolgens bij Vektis een passende agb-code (code 22) moeten aanvragen. De contracteringstermijn sluit bij veel zorgverzekeraars echter medio september.

Lees meer

Grote belangstelling voor pilot veilig e-mailen

Na de oproep daartoe in onze nieuwsflits van 10 augustus jl. hebben zich ruim veertig leden aangemeld om deel te nemen aan de pilot van ZIVVER om veilig en makkelijk te e-mailen, chatten en uitwisselen van bestanden met cliënten en collega’s. Met de pilot onderzoeken LVVP en ZIVVER de mogelijkheden tot samenwerking, met de intentie om leden tegen een sterk gereduceerd tarief gebruik te laten maken van deze veilige manier van mailen. Als de uitkomsten van de pilot gunstig zijn, doet ZIVVER in het najaar van 2016 een voordelig aanbod aan alle LVVP-leden.

Lees meer

SVR-klantportaal voor aanlevering ROM-data aan SBG

Recentelijk is de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) opgericht ten behoeve van de aanlevering van ROM-data aan de stichting Benchmark GGZ (SBG). De stichting is een initiatief van de ggz-branchepartijen zelf: LVVP, NVvP en NIP. Het klantportaal van de SVR is al enige tijd open voor het beantwoorden van vragen en is dé centrale plek voor alle vrijgevestigde ggz-aanbieders om de (verplichte) aanlevering van ROM-data aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG) mogelijk te maken. U kunt zich nu via het klantportaal van SVR registreren. Zonder die registratie is het niet mogelijk om vanaf 1 januari 2017 uw ROM-data bij SBG aan te leveren; die aanlevering is verplicht en is al mogelijk vanaf 1 oktober 2016. Let op: een eventueel eerdere registratie bij SBG leidt niet automatisch tot een registratie bij het klantportaal van de SVR. U dient zich dus opnieuw te registreren via het SVR-klantportaal. Bewaar de documentatie zorgvuldig voor uw externe verplichtingen.

Lees meer

LVVP bereidt zich voor op Wkkgz-klachtenregeling 2017

Een van de verplichtingen vanuit de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is een laagdrempelige klachtenregeling voor cliënten. Het wordt de opvolger van de huidige klachtenregeling onder de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ), in welk kader de LVVP een klachtenregeling en een klachtencommissie heeft. De LVVP is bezig om haar leden ook nu weer te faciliteren bij de inrichting van de nieuwe klachten- en geschillenregeling onder de Wkkgz.

Lees meer

VWS start brede publiekscampagne over depressie

VWS start eind september van dit jaar een brede publiekscampagne met als doel het verlagen van de drempel om over depressie te praten. Daarnaast zet de campagne verschillende doelgroepen aan tot positieve actie. De campagne heeft een meerjarig karakter. De aanpak in 2016 is tweeledig: er start een massamediale bewustwordingscampagne gericht op het algemeen publiek (omstanders), bedoeld om als eerste aftrap het onderwerp te agenderen, kennis te vergroten en het taboe rondom depressie te doorbreken. Met social media en televisie wordt het publiek erop gewezen dat een depressie een ernstige ziekte is die niet vanzelf overgaat en dat er een website is waar je terecht kunt voor meer informatie en voor hulp en advies. Daarnaast richt de campagne zich in het eerste campagnejaar (2016) specifiek op jonge vrouwen (18-35) en jongeren (13-18).

Lees meer