Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 23 juni 2016

LVVP-magazine juni 2016: ‘De inhoud van het vak moet weer een stem krijgen!’

Volgende week verschijnt het tweede digitale LVVP-magazine van dit jaar. De inhoud is ook nu weer verrassend en boeiend. Het magazine opent dit keer met een kennismaking van LVVP-voorzitter Arnoud van Buuren met Damiaan Denys, voorzitter van de NVvP. In dit duo-interview spreken zij af gezamenlijk een bijeenkomst te organiseren om weer een stem te geven aan de inhoud van hun vak. De LVVP is blij met dit gezamenlijke initiatief. Binnenkort vindt dan ook een eerste gesprek tussen beide verenigingen plaats om het initiatief uit te werken. Verder in het magazine….

Lees meer

Exclusieve gratis service voor LVVP-leden: de Eiswijzer

Een toenemend aantal leden sluit niet met alle zorgverzekeraars een contract af. Of zij sluiten helemaal geen contracten meer af, uit onvrede met de almaar toenemende eisen die zorgverzekeraars stellen. Vanwege de zeer grote variëteit aan zorgpolissen zijn wij een samenwerking aangegaan met Eiswijzer.nl, een website waar LVVP-leden in luttele seconden kunnen zien wat hun patiënt vergoed krijgt op basis van restitutie (klik hier voor een korte demo). Deze nieuwe service is vanaf 30 juni beschikbaar via www.eiswijzer.nl en exclusief voor LVVP-leden gratis te gebruiken!

Lees meer

Laatste bijeenkomst over kwaliteitsstatuut: 28 september 2016

Ruim 1000 LVVP-leden hebben de afgelopen tijd een van de drie succesvol verlopen bijeenkomsten bezocht over het kwaliteitsstatuut, dat op 1 januari 2017 van kracht wordt voor alle aanbieders van verzekerde zorg, al dan niet gecontracteerd. Op 28 september aanstaande organiseren wij in Utrecht voor alle leden die er niet bij konden zijn een laatste informatiebijeenkomst over het kwaliteitsstatuut. U kunt zich nu al inschrijven via s.wammes@lvvp.info.

Lees meer

Binnenkort: het contractenoverzicht 2017, inclusief alerts

Omdat de contracten voor 2017 van alle zorgverzekeraars op 1 juli a.s. klaar moeten zijn, stelt het LVVP-bureau binnenkort het jaarlijkse vergelijkende contractenoverzicht op . U kunt het zo spoedig mogelijk na 1 juli tegemoet zien. Net als vorig jaar zullen wij alerts vermelden bij de contracteisen, op onderdelen waar wij als LVVP niet uitgekomen zijn in de gesprekken met de zorgverzekeraars en waar wij ontevreden over zijn.

Lees meer

Veilige incidentmelding (vim) verplicht per 1 juli 2016

Vanuit de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn zorgaanbieders per 1 juli 2016 verplicht om een interne procedure te hebben waarmee zij en hun eventuele medewerkers op een veilige manier incidenten kunnen melden. Dat geldt ook voor incidenten die niet tot schade hebben geleid of bijna-ongelukken. De wet en de uitvoeringsregeling kennen geen speciale regeling voor vrijgevestigde zorgaanbieders. U voldoet aan de letter van de wet als u kunt laten zien dat u incidenten apart registreert en hierbij noteert welke maatregelen u naar aanleiding hiervan hebt ondernomen om dit soort incidenten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Om de zorg te verbeteren moet u ook het onderzoeken en bespreken van deze incidenten regelen.

Lees meer

Kunt u per 1-1-2017 registreren conform de DSM-5?

Eerder berichtten wij u over het besluit van minister Schippers om de verzekerde ggz-aanspraken per 1 januari 2017 te duiden op grond van de DSM-5, die daarmee leidend wordt voor de klinische praktijk. Om de impact in de bekostiging tot een minimum te beperken, worden de DSM-5-classificaties via een conversietabel ‘vertaald’ ofwel afgeleid naar DSM-IV-classificaties. De NZa heeft naar de praktijksoftwareleveranciers gecommuniceerd dat zij de conversietabel voor 1 januari moeten inbouwen in de praktijksoftware voor de gb-ggz (prestaties) en de g-ggz (dbc’s), zodat u de DSM-5-classificatie daadwerkelijk kunt gebruiken.

Lees meer

LVVP verzoekt ACM om doorlichten van marktvervalsende afspraken

De LVVP heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gevraagd de exclusieve afspraken die zorgverzekeraars Zilveren Kruis, CZ en VGZ hebben gemaakt met Keurmerk Basis GGZ (KiBG) tegen het licht te houden van de mededinging, eerlijke concurrentie en bescherming van de  consumentenbelangen. Ook hebben wij de ACM gevraagd kritisch te kijken naar de werkwijze van ketenorganisaties als Vicino, die in het VGZ-inkoopbeleid worden gestimuleerd en gehonoreerd. Naar onze mening veroorzaken deze organisaties een ongelijke toegang tot de markt. U kunt onze brief hier lezen.

Lees meer

LVVP pleit voor heropname aanpassingsstoornissen en V-codes in verzekerde pakket

De LVVP heeft in een brief aan Zorginstituut Nederland gereageerd op het verzoek om consultatie van de duiding 'participatie in de ggz'. We pleiten daarbij onder meer voor heropname van aanpassingsstoornissen en V-codes in het verzekerde pakket. Ze werden daar destijds uit geschrapt met het argument dat deze stoornissen een lage ziektelast hebben. Het is echter een hardnekkig misverstand om te denken dat er binnen de DSM diagnoses te onderscheiden zijn met een lage ziektelast. Psychische problemen worden in de DSM alleen in het kader van aanwezige psychopathologie geclassificeerd. Ook de V-codes zijn verwijderd vanwege het argument dat het lichte ziektelast betreft en geen geneeskundige ggz zou zijn. De LVVP is het hiermee oneens.

Lees meer

Overleg over de jaarverantwoording in de jeugd-ggz

Met de nieuwe Jeugdwet zijn zorgaanbieders in de jeugd-ggz verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over hun prestaties. Dit gebeurt middels de jaarverantwoording jeugd, die is bedoeld om de transparantie van de jeugdhulp in de Jeugdwet te bevorderen en de administratieve lasten te verminderen door harmonisering van verantwoordingsvragen. Het aanleveren van deze verantwoording zorgt echter voor veel problemen bij en vragen van vrijgevestigde professionals. Solopraktijken (die als natuurlijk persoon jeugd-ggz bieden) zijn in de Jeugdwet vrijgesteld van deze verplichting.

Lees meer

Borging van privacy in de jeugd-ggz: op de goede weg

De LVVP heeft via een internetconsultatie gereageerd op de conceptministeriële regeling Jeugdwet. We hebben aangegeven dat we veel waarde hechten aan de vraag wie de dossiergegevens mag inzien bij een materiële controle in de jeugd-ggz. We zijn van mening dat dit alleen mag gebeuren door iemand die gehouden is aan een medisch beroepsgeheim conform de wet BIG. Bij dossierinzage bij materiële controle gaat het erom dat degene die inzage heeft ter zake kundig is om de gegevens te kunnen interpreteren en dat er op zorgvuldige wijze met de patiëntgegevens wordt omgegaan.

Lees meer

Tips voor informatiebeveiliging in uw praktijk

In de praktijk gaat u om met zeer vertrouwelijke informatie, bent u voor uw dagelijks werk afhankelijk van uw computer en wellicht uw smartphone en hebt u te maken met wet- en regelgeving. Om u te helpen bij het zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie in uw praktijk, geven wij u hieronder weer enkele tips.

Lees meer

Weer een nieuw particulier initiatief…

Wellicht hebt u een e-mail ontvangen van het ‘Nationaal Register Geestelijke Gezondheidszorg’ met het aanbod om u als behandelaar tegen betaling te registreren op vindjebehandelaar.nl. Het betreft hier een particulier initiatief waarvoor wij u willen waarschuwen. De registratie biedt geen enkele meerwaarde en u wordt geregistreerd als de behandelaar van een of meerdere diagnoses. De nadelen daarvan zijn makkelijk te bedenken. De LVVP beschouwt deze ‘service’ dan ook als onwenselijk en overbodig. Met ggz-partijen, waaronder LPGGz zijn we bezig met het ontwikkelen van een website met keuze-ondersteunende informatie voor patiënten. De LVVP volgt dit traject betrokken en kritisch. Maar we helpen de burger niet met een wildgroei aan particuliere en commerciële initiatieven.