Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 9 juni 2016

Zoek informatie via het zoekvakje op lvvp.info

Weet u al hoe handig het is om informatie te zoeken via het zoekvakje op de LVVP-website? De zoekfunctie is vorig jaar geoptimaliseerd. Als u een zoekitem typt in het zoekvakje, dan verschijnen er meestal diverse resultaten, waarvan de bovenste de meest actuele is. Het zoekvakje staat rechtsboven op de homepage van onze site.

Grote belangstelling voor informatieavonden kwaliteitsstatuut

Ruim 600 leden kwamen naar de tweede informatieavond over het kwaliteitsstatuut op 1 juni jl. in Nieuwegein, die naar tevredenheid is verlopen. De aanwezige leden stelden relevante vragen aan voorzitter en directie, waren blij met de geboden praktische hulpmiddelen en voelden zich gesteund. De laatste van drie bijeenkomsten wordt gehouden op op 15 juni in Eindhoven. De presentatie van de informatieavond staat inmiddels ook op Mijn LVVP. Hoewel het aantal inschrijvingen groot is, kunt u zich nog aanmelden via s.wammes@lvvp.info.

Lees meer

Praktische informatie over Wkkgz op ledenvergadering 22 juni

Op 22 juni a.s. vindt de algemene ledenvergadering van de LVVP plaats in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. Het extra informatiethema is dit keer de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Mr. Annemarie Smilde, senior jurist gezondheidsrecht bij de VvAA, informeert u uitgebreid over de gevolgen van de nieuwe wet voor uw praktijkvoering: de vergewisplicht, de plicht tot het melden van calamiteiten, de verplichting tot het informeren van patiënten over incidenten met merkbare gevolgen, het verstrekken van keuze-informatie aan patiënten, het veilig melden van incidenten en tot slot de nieuwe klachtenregeling. Zie hier het filmpje van de VvAA over de Wkkgz. U dient zich voor de vergadering aan te melden via s.wammes@lvvp.info. We starten om 19 uur; u kunt inlopen vanaf 18.30 uur.

Werkbezoek Kinderombudsman aan vrijgevestigde ggz-praktijk

Op 9 juni 2016 bezochten twee beleidsmedewerkers van de nieuwe Kinderombudsman, Margrite Kalverboer, de vrijgevestigde praktijk van LVVP-lid Bob van Eerd in Voorschoten. Van Eerd behandelt vooral kinderen, jongeren en of hun ouders in de gespecialiseerde ggz. Dit werkbezoek vond plaats op verzoek van de voormalige Kinderombudsman Marc Dullaert. De nieuwe Kinderombudsman, Margrite Kalverboer, heeft op het allerlaatste moment aangegeven voorrang te moeten geven aan een vergadering van de Europese Unie over kinderarmoede.

Lees meer

Urentelling BIG-herregistratie: meer dan direct cliëntcontact

Na ons verzoek daartoe, ontvingen wij deze week een heldere uitleg van het BIG-register over de urentelling bij de herregistratie van gz-psychologen en psychotherapeuten. Het percentage 'bedrijfsvoering' blijft gehandhaafd op 15%, maar onder cliëntcontacturen blijken meer werkzaamheden te vallen dan de 45 minuten directe tijd met uw cliënt. Het betreft alle werkzaamheden die vermeld staan in de deskundigheidsomschrijving in de beroepsspecifieke bijlage van het beoordelingskader.

Lees meer

Uitleg over de check van de kwalificatiecode onder uw agb-code

Wij informeerden u al eerder over het correcte gebruik van uw agb-code in lijn met het kwaliteitsstatuut, dat met ingang van 1 januari 2017 van kracht wordt voor alle ggz-aanbieders van verzekerde zorg. Om vanaf januari 2017 te mogen declareren, is het cruciaal dat verzekeraars kunnen toetsen of degene die declareert ook daadwerkelijk regiebehandelaar is volgens het kwaliteitsstatuut. Uw kwalificatiecode die onder uw agb-code hangt, geeft aan over welke kwalificatie u beschikt. Het LVVP-bureau ontvangt hierover nog steeds vragen. Daarom leggen wij hieronder uit hoe u op de website agbcode.nl bij de betreffende informatie uitkomt, zodat u uw kwalificatiecode kunt controleren.

Lees meer

Over de verplichte vermelding van uw wachttijden

Van een aantal leden vernamen wij dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bezig is met een controle op de sinds 1 april jl. verplichte vermelding van wachttijden op praktijkwebsites. De NZa kan daarbij ook boetes opleggen, indien de aanpassingen niet tijdig plaatsvinden. De nieuwe 'regeling publicatie wachttijden' roept in de uitvoering echter nogal wat vragen op.

Lees meer

Convenant geschillencommissie zorgcontractering

Op 2 juni jl. hebben zorgverzekeraars en diverse zorgpartijen, waaronder de LVVP, het convenant (met bijlage a, bijlage b, bijlage c en addendum) ondertekend waarmee een commissie in het leven is geroepen die geschillen oplost of beslecht die plaatsvinden in het contracteerproces van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het convenant is aangeboden aan minister Schippers. De onafhankelijke geschillencommissie -die voorziet in bemiddeling, bindend advies of arbitrage- is een van de maatregelen die de minister aankondigde in haar brief 'kwaliteit loont' van 6 februari 2015, met als doel een eventuele impasse in het contracteerproces te doorbreken en het contracteerklimaat te verbeteren.

Lees meer

Nieuwe geschillencommissie zorgcontractering zoekt arbiters

Voor de op 2 juni 2016 opgerichte onafhankelijke geschilleninstantie zorgcontractering (zie bovenstaand artikel), zoeken de branche- en beroepsorganisaties van zorgverzekeraars en van zorgaanbieders naar geschikte kandidaten voor de functie van mediator, bindend adviseur en/of arbiter. Voldoet u aan het profiel?

Lees meer

Gezocht: deskundigen die willen bijdrage aan kwaliteitsontwikkeling

In het kader van de ontwikkeling van zorgstandaarden in de ggz zoekt de LVVP enkele deskundigen om namens de LVVP zitting te nemen in een werk- of adviesgroep van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling. De zorgstandaarden en generieke modules worden ontwikkeld door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ waarin de LVVP participeert. Wij zoeken regelmatig leden voor deelname aan werk- en adviesgroepen voor standaarden die nog in de ontwikkelingsfase verkeren. Daarnaast zoeken wij leden die conceptstandaarden willen becommentariëren. Mocht u als LVVP-lid belangstelling hebben voor een van deze taken, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met Tineke Ruijl, via T.Ruijl@lvvp.info.

Lees meer

AP: NZa mag diagnosegegevens uit DIS beperkt verstrekken

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onderzoek gedaan naar het verstrekken van diagnosegegevens door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan derde partijen. Na de aankondiging van het onderzoek eind 2015 kondigde de NZa aan voorlopig te stoppen met het leveren van gegevens uit het dbc-informatiesysteem (DIS) aan derde partijen. Inmiddels heeft de AP geconcludeerd dat niet alle partijen aan wie de NZa de gegevens verstrekte, deze mogen ontvangen. De NZa heeft naar aanleiding hiervan aangegeven geen DIS-informatie meer aan de betreffende partijen te geven.

Lees meer

Aanlevering ROM-gegevens niet meer via DIS

De NZa en VWS hebben besloten dat het DBC-Informatiesysteem (DIS) definitief geen ROM-gegevens over de ggz gaat verwerken. Oorspronkelijk was het idee dat de NZa als beheerder van het DIS de ROM-gegevens in de nieuwe publieke setting aan SBG kon doorleveren. Dit doorleveren is echter een private taak, terwijl het DIS door het samengaan met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een publieke functie heeft gekregen. Voor het doorleveren was de DIS-dataset in 2014 uitgebreid met ROM-gegevens. Het aanleveren was overigens niet verplicht.

Lees meer

Vooralsnog geen opt-outregeling voor ROM

Conform het kwaliteitsstatuut rust vanaf 1 januari 2017 op ggz-aanbieders de verplichting om te ROM'en en gegevens aan te leveren aan SBG ten behoeve van de benchmark. Wij hebben geluiden gehoord dat er patiënten zijn die gebruik willen maken van de opt-outregeling hiervoor. Er zijn namelijk patiënten die hun gegevens niet willen laten uploaden naar een externe partij. Het tegenargument is dat deze gegevens versleuteld worden, gepseudonimiseerd, et cetera en dat het daarmee geen persoonsgegevens meer zouden zijn. Echter voor de aanlevering van DSM-informatie aan verzekeraars en daarmee ook de aanlevering aan DIS geldt eenzelfde procedure van versleuteling en dan nog is de opt-outregeling van toepassing op de aanlevering aan DIS. Dat tegenargument is dus niet steekhoudend. Bovendien weten we dat pseudonimisering nog geen anonimisering is!

Lees meer

Patiëntenkoepels onderzoeken privacy in de zorg

“Wat doen zorgverleners met uw patiëntgegevens en wat vindt u daarvan?” Die vraag stellen Patiëntenfederatie NPCF, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz aan hun leden en aan iedereen die er iets van wil zeggen. Ze willen zo zicht krijgen op hoe het is gesteld met de privacy van patiënten in de zorg.

Lees meer

Reactie LVVP op NZa-marktscan 2015

Recentelijk is de NZa-marktscan door de minister aangeboden aan de Tweede Kamer. In deze marktscan beschrijft de NZa de ontwikkelingen in de ggz, met de focus op de betaalbaarheid en de fysieke toegankelijkheid (wachttijden). Uit de marktscan valt af te leiden dat het totaal van de aanmeldingswachttijd en de behandelingswachttijd (dus de wachttijd vanaf de aanmelding tot aan het begin van de behandeling) voor de ambulante gespecialiseerde ggz binnen de Treeknorm van 14 weken blijft. De wachttijd voor de aanmelding op zich is wel te lang.

Lees meer

22 september: congres over dbc-regels in 2017

Ook dit jaar organiseert de NZa een congres over het nieuwe dbc-pakket voor de ziekenhuiszorg en de ggz. Nieuw is dat nu ook regels voor de langdurige en eerstelijns zorg aan bod komen. Het congres over de 2017-regels vindt plaats op 22 september 2016. Aanmelding kan vanaf eind juni.

Lees meer