Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 26 mei 2016

Grote belangstelling voor informatieavonden kwaliteitsstatuut

Ruim 200 leden kwamen naar de eerste informatieavond over het kwaliteitsstatuut op 18 mei jl. in Zwolle, die naar tevredenheid is verlopen. De aanwezige leden stelden relevante vragen aan voorzitter en directie en gingen gerustgesteld naar huis. De overige twee bijeenkomsten worden gehouden op 1 juni in Nieuwegein en op 15 juni in Eindhoven. De presentatie van de informatieavond staat inmiddels ook op Mijn LVVP. Hoewel het aantal inschrijvingen groot is (ruim 600 in Nieuwegein en ruim 200 in Eindhoven), kunt u zich nog aanmelden via s.wammes@lvvp.info

Lees meer

Geslaagd minisymposium e-mental health

Op 12 mei organiseerden we het minisymposium 'e-mental health in de vrijgevestigde praktijk'. Met ruim 100 deelnemers, workshops van de zes geselecteerde e-health-platforms en een enthousiast expertteam van vijf ervaren LVVP-leden kunnen we spreken van een geslaagde bijeenkomst. Tijdens het plenaire deel gaf het expertteam een uiteenzetting over de blended toepassing van online behandelingen in de ggz-praktijk. De aanwezigen hadden aanvullend veel vragen voor het team, waardoor er een prettige dynamiek ontstond.

Lees meer

Geslaagde tweede LVVP-conferentie jeugd-ggz

Op 26 mei organiseerden we onze tweede LVVP-conferentie voor leden die kinderen en jongeren behandelen. Met ruim tachtig deelnemers, boeiende bijdragen van sprekers hoogleraar Tom van Yperen (NJi), Ruud van Herk (ministerie van VWS) en Geert Schipaanboord (VNG) en een interessante, geanimeerde discussie, kunnen we spreken van een geslaagde bijeenkomst. 

Lees meer

LVVP in gesprek met zorgverzekeraars over contractering

Zoals bekend, is de LVVP volop in gesprek met de zorgverzekeraars over zorginkoop en zorgcontractering. Deze week was dat VGZ, binnenkort zijn dat Zilveren Kruis, Menzis en De Friesland. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn met name de knelpunten die we eerder in onze special hebben beschreven. We leggen wederom onze leveringsvoorwaarden op tafel, die zijn gebaseerd op alle vigerende wet- en regelgeving, als ook het kwaliteitsstatuut en de LVVP-kwaliteitscriteria die worden getoetst via de voor leden verplichte praktijkvisitatie. We hebben minister Schippers dringend gevraagd maatregelen te nemen tegen de forse en onnodige administratieve belasting, die vooral de grote zorgverzekeraars in hun zorginkoopbeleid creëren.

Lees meer

LVVP voert gesprekken met Kamerleden over knelpunten (jeugd-)ggz

De afgelopen weken heeft de LVVP afzonderlijke gesprekken gevoerd met Kamerleden van CDA, VVD, D66, SP en GroenLinks. Wij hebben daarbij onder meer aandacht gevraagd voor de forse toename van de administratieve lasten vanwege met name het zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars en gemeenten. Ook is er gesproken over de introductie van het kwaliteitsstatuut, de LVVP-leveringsvoorwaarden, de nadelige gevolgen van omzetplafonds voor zowel patiënten als zorgaanbieders, en het functioneren van de poh-ggz. Tevens hebben wij de problemen benoemd die onze leden ervaren in de jeugd-ggz, zoals ingewikkelde inkoopprocedures, schending van de privacy en het niet kunnen declareren van nota’s.

Lees meer

Krappe budgetten leiden tot groeiende wachtlijsten

Aansluitend bij het vorige artikel in deze nieuwsbrief heeft ook het Landelijk Platform GGz in het kader van het Algemeen Overleg van 26 mei bij de Tweede Kamer aan de bel getrokken. Het platform geeft aan dat de budgetten die ggz-aanbieders van de zorgverzekeraars krijgen vaak nu al op zijn, waardoor de wachttijden tot wel een jaar oplopen. Lees ter illustratie dit artikel in het Brabants Dagblad, waaraan de LVVP heeft meegewerkt.

Lees meer

Werkgroep administratieve lasten presenteert eerste resultaten

Op 25 mei jl. heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de eerste resultaten vanuit de werkgroep ‘terugdringing administratieve lasten vrijgevestigden ggz’ gepresenteerd aan minister Schippers. De LVVP participeert in de werkgroep naast een aantal verzekeraars, ZN, NVvP en NIP. Inmiddels is de werkgroep een aantal keren bijeen geweest. Dit heeft nog niet geleid tot daadwerkelijke terugdringing van de administratieve lasten. Wel zijn er afspraken gemaakt over hoe de lasten kunnen worden geïnventariseerd. Zo worden de contracteisen van verzekeraars, de kwaliteitscriteria van onder meer de LVVP, maar ook de eisen van het Keurmerk Basis GGZ vergeleken met het kwaliteitsstatuut. Intentie is om overlappende eisen te schrappen.

Lees meer

LVVP verzoekt CIBG om herziening verantwoordingsplicht groepspraktijken

Op 25 mei jl. zonden wij een brief aan het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) waarin wij dringend aandacht vragen voor de groepspraktijken van vrijgevestigde ggz-aanbieders die kinderen en jongeren behandelen in het kader van de Jeugdwet. Wij vernemen van deze groep LVVP-leden namelijk verontrustende berichten dat het CIBG vrijgevestigde groepspraktijken verplichtstelt om een jaarverantwoording af te leggen. Zij worden door het CIBG kennelijk gezien als instelling, waardoor zij een verantwoordingsplicht hebben. Solopraktijken zijn hiervan vrijgesteld.

Lees meer

Holland Rijnland past inkoopprocedure niet aan

De LVVP stuurde recentelijk een brief naar Holland Rijnland met het verzoek de inkoopprocedure aan te passen voor vrijgevestigden die kinderen en jongeren behandelen. Holland Rijnland is de samenwerkingsorganisatie van 14 gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. In een reactie laat Holland Rijnland weten geen aanpassingen te willen doen.

Lees meer

Pilot voor nieuw ggz-model van start: het Engelse model

Enkele tientallen aanbieders in de gespecialiseerde en de generalistische basis-ggz gaan testen of de geleverde zorg past binnen het nieuw te ontwikkelen model. De pilot waarin dat gebeurt, is onlangs van start gegaan. De NZa ontwikkelt het systeem in nauw overleg met brancheorganisaties van zorgaanbieders (waaronder LVVP-leden), verzekeraars en patiënten. Het wordt de komende jaren zorgvuldig getest en getoetst; de pilot is de eerste in het ontwikkelproces. Betrokken partijen streven naar invoering van de nieuwe systematiek in 2019.

Lees meer

Betekenisvol gebruik van ROM in de dagelijkse ggz-praktijk

In het kader van het ‘doorbraakproject ROM’ zijn 32 ggz-teams en 12 vrijgevestigde ggz-professionals vanaf oktober 2014 in twee rondes aan de slag gegaan met het betekenisvol gebruik van ROM. De organisatie van het project is in handen van het Trimbos-instituut en wordt gesubsidieerd door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. In het project is ROM benut als informatiebron in het gesprek tussen patiënt en behandelaar (shared decision making) en daarnaast is feedback uit ROM gebruikt om de zorgprocessen te verbeteren. Tijdens de eindconferentie op woensdag 20 april jl. zijn onder het motto ‘Let’s turn the lights on’ de eindresultaten van het doorbraakproject gepresenteerd en bediscussieerd.

Lees meer

Bijeenkomst Nijmegen e.o. over de organisatie van een opleidingsplaats voor psychotherapeuten

Hebt u een vrijgevestigde psychotherapiepraktijk en wilt u graag een opleidingsplaats voor psychotherapeuten bieden? Op 29 juni a.s. organiseert opleidingsinstituut Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (voormalig SPON) in samenwerking met de LVVP van 16.00 tot 18.00 uur een regionale  informatiebijeenkomst over dit onderwerp voor leden in Nijmegen en omstreken.

Lees meer

Folder voor cliënten in het Engels vertaald

De folder die wij sinds jaar en dag opstellen voor de cliënten van onze leden, is nu ook in het Engels beschikbaar. U vindt hem onder de informatie voor cliënten op onze site en u kunt hem hier downloaden.