Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 12 mei 2016

Bijeenkomsten voor LVVP-leden

12 mei: minisymposium e-mental health in de vrijgevestigde ggz-praktijk (klik hier)
26 mei: LVVP-conferentie over de jeugd-ggz (klik hier)

18 mei: informatiebijeenkomst in Zwolle over het kwaliteitsstatuut (klik hier)

1 juni: informatiebijeenkomst in Utrecht over het kwaliteitsstatuut (klik hier)
15 juni: informatiebijeenkomst in Eindhoven over het kwaliteitsstatuut (klik hier)

22 juni: algemene ledenvergadering met extra informatie over de nieuwe Wkkgz (de agenda volgt in mei). U kunt zich voor deze bijeenkomsten aanmelden bij Sacha Wammes (s.wammes@lvvp.info).

Verzonden brieven

Vorige week hebben we vanuit het LVVP-bureau een aantal belangrijke brieven verzonden waarin wij uw belangen als vrijgevestigd ggz-professional weer extra belichten. In deze nieuwsbrief en in de k&j-nieuwsbrief van volgende week kunt u er in de betreffende artikelen meer over lezen. Hieronder een overzichtelijke opsomming:

Lees meer

Binnenkort in uw mailbox: LVVP-nieuwsbrief jeugd-ggz

Volgende week kunnen onze leden die kinderen en jeugdigen behandelen weer een zeer informatieve nieuwsbrief tegemoetzien met het laatste relevante nieuws over het werken in de jeugd-ggz.

LVVP informeert minister, ZN en NZa over zorginkoopbeleid 2017

Zoals u weet heeft de LVVP onlangs een special opgesteld over het zorginkoopbeleid 2017, dat de zorgverzekeraars vóór 1 april jl. publiceerden. De LVVP heeft de inkoopdocumenten gedownload van de websites van de diverse zorgverzekeraars en van commentaar voorzien. De komende maanden stellen wij ons contractenoverzicht voor 2017 op, voorzien van de nodige alerts zodat onze leden een weloverwogen keuze kunnen maken voor het al dan niet aangaan van een contract voor 2017. Wij adviseren hen om dit jaar nog kritischer te zijn dan voorheen. We hebben inmiddels ook minister Schippers, ZN en de NZa op de hoogte gesteld van onze kanttekeningen bij het zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraars, en ook de Vaste Kamercommissie voor VWS hebben wij geïnformeerd.

Lees meer

Het kwaliteitsstatuut, UW kwaliteitsstatuut

In onze recente extra nieuwsbrief over het kwaliteitsstatuut treft u alle informatie aan die voor u als vrijgevestigd ggz-professional van belang is. Wij brengen deze graag nogmaals onder uw aandacht, als ook het interview met Arnoud van Buuren over dit relevante onderwerp. Want, het kwaliteitsstatuut geldt met ingang van 2017 als veldnorm en als voorwaarde om binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) geestelijke gezondheidszorg te mogen aanbieden, zowel voor gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorg. De LVVP heeft in samenspraak met andere branchepartijen een format voor de vrijgevestigde ggz-professional opgesteld dat zijn vorm begint te vinden. Op onze regionale bijeenkomsten over het kwaliteitsstatuut lichten wij praktisch toe hoe u uw eigen kwaliteitsstatuut opstelt, zodat het ruim voor 1 januari 2017 klaar is en ingediend bij het Zorginstituut. Tot slot: let in de aanloop naar 2017 op het correcte gebruik van de agb-codes en bereid u tijdig voor op de aanlevering van ROM-data bij SBG!

Lees meer

Aanlevering ROM-data kan per 1-10-2016, moet per 1-1-2017

Tot op heden kunnen vrijgevestigde ggz-professionals nog geen ROM-data aanleveren bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Dat gaat veranderen: door diverse ontwikkelingen wordt aanlevering van ROM-data vanaf 1 oktober 2016 mogelijk via een centrale infrastructuur. Wij informeren u over de ontwikkelingen en benodigde stappen, zodat u op tijd klaar bent om uw ROM-data aan te leveren. Aanlevering van uw ROM-data is verplicht vanaf 1 januari 2017, zowel voor gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Bereid u daarop voor!

Lees meer

Van Rijn reageert op brief schending beroepsgeheim jeugd-ggz

Op 28 april ontvingen wij een reactie van staatssecretaris Van Rijn op onze brief van 24 november 2015 over de schending van het medisch beroepsgeheim in de jeugd-ggz. De brief van de staatssecretaris is verhelderend waar het gaat om het indiceren van een vervolgbehandeling; we delen zijn mening dat een professionele beroepsbeoefenaar dient te beoordelen of hulp voor een vervolgbehandeling nodig is. Echter, ten aanzien van het medisch beroepsgeheim deelt de LVVP de mening van de staatssecretaris niet.

Lees meer

Verzoek aan BIG-register tot aanpassing urenberekening herregistratie

De LVVP heeft aan het bestuur van het BIG-register laten weten, bezorgd te zijn over problemen die kunnen ontstaan door de urenberekening bij de herregistratie van gz-psychologen en psychotherapeuten. Veel leden zijn bang dat ze door de urenberekening hun registratie kwijt zullen raken en daarom nu al geen langerdurende behandelingen meer kunnen starten. Behandelingen die al lopen, zouden om die reden op 31 december 2016 afgebroken moeten worden. De LVVP pleit voor een verhoging van het percentage voor bedrijfsvoering van 15 naar 30%, wat neerkomt op gemiddeld 13 patiënten per werkweek.

Lees meer

VAR wordt vervangen door modelovereenkomst

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), een beschikking van de Belastingdienst die zich uitspreekt over loonheffingsplicht in geval van werken met zzp’ers, is op 1 mei jl. vervangen door een systeem van goedgekeurde modelovereenkomsten. Dit is geregeld in de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba). De LVVP gaat in samenwerking met de VvAA een modelovereenkomst ontwikkelen voor de vrijgevestigde ggz-professional en die ter goedkeuring voorleggen aan de Belastingdienst. Deze modelovereenkomst houdt tevens rekening met de vereisten vanuit de nieuwe Wkkgz.

Lees meer

NZa: informatie over wachttijden ggz nog onvolledig

Aanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) melden nog niet goed hoe lang patiënten op een behandeling moeten wachten. De informatie die sinds 1 april over de wachttijden op hun website moet staan, is vaak onvolledig, zo constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) na een controle. Op de meeste websites staat wel hoe lang het duurt voor de patiënt voor een eerste gesprek terecht kan, maar veel zorgaanbieders melden niet of de wachttijd per verzekeraar verschilt, aldus de NZa. Per 1 april 2016 is de verplichting om wachttijden op de praktijkwebsite te plaatsen binnen de ambulante gespecialiseerde ggz uitgebreid naar zorgaanbieders in de generalistische basis-ggz. Bovendien geldt vanaf 1 april jl. aanstaande een aantal aanvullende eisen.

Lees meer

Geen vast aantal sessies in de generalistische basis-ggz

Zoals bekend, worden voor de generalistische basis-ggz vier producten onderscheiden: kort, middel, intensief of chronisch. Op basis van vijf objectieve criteria (DSM-stoornis, ernst problematiek, risico, complexiteit, beloop klachten) wordt bekeken welk product het beste past bij de zorgvraag van de patiënt. Aan de hand van de gestelde objectieve criteria kan worden bezien welk product volstaat om de patiënt adequaat te behandelen. Het aantal sessies per behandeling staat daarmee niet vast.

Lees meer

De verwijsbrief voor een vervolgtraject in de gb-ggz

We krijgen signalen van LVVP-leden dat er huisartsen zijn die geen verwijsbrief willen geven voor een tweede traject in de generalistische basis-ggz (gb-ggz). Dit zou het gevolg zijn van de eerdere ‘roer-om-actie’ van de huisartsen, die ondermeer tot doel had om de administratieve overbelasting te reduceren. Er lijkt nu echter een discrepantie te ontstaan met de regelgeving vanuit de NZa, die ggz-aanbieders verplicht tot het opvragen van een dergelijke verwijsbrief. Ook verzekeraars stellen deze eis in hun contracten.

Lees meer

Manifest: betere geestelijke gezondheid kan!

Geestelijke gezondheid raakt ons allemaal. Een goede geestelijke gezondheid is voor ieder mens persoonlijk van belang, is een economische factor van betekenis en een belangrijke voorwaarde voor een vitale en veilige samenleving. Vanuit deze overtuiging namen Federatie Opvang, GGZ Nederland, InEen, LHV, LVVP, Platform MeerGGZ, P3NL, RIBW Alliantie en V&VN het initiatief tot een manifest ‘Betere Geestelijke Gezondheid’.

Lees meer