Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 7 april 2016

Bijeenkomsten voor LVVP-leden

12 mei: minisymposium e-mental health in de vrijgevestigde ggz-praktijk (klik hier)
26 mei: LVVP-conferentie over de jeugd-ggz (klik hier)

18 mei: informatiebijeenkomst in Zwolle over het kwaliteitsstatuut (klik hier)

1 juni: informatiebijeenkomst in Utrecht over het kwaliteitsstatuut (klik hier)
15 juni: informatiebijeenkomst in Eindhoven over het kwaliteitsstatuut (klik hier)

22 juni: algemene ledenvergadering met extra informatie over de nieuwe Wkkgz (de agenda volgt in mei). U kunt zich voor deze bijeenkomsten aanmelden bij Sacha Wammes (s.wammes@lvvp.info). Graag tot ziens!

Bijeenkomst Nijmegen e.o. over de organisatie van een opleidingsplaats voor psychotherapeuten

Hebt u een vrijgevestigde psychotherapiepraktijk en wilt u graag een opleidingsplaats voor psychotherapeuten bieden? Op 29 juni a.s. organiseert opleidingsinstituut Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (voormalig SPON) in samenwerking met de LVVP van 16.00 tot 18.00 uur een regionale  informatiebijeenkomst over dit onderwerp voor leden in Nijmegen en omstreken.

Lees meer

Toelichting op LVVP-ledenvergadering over de verplichtingen vanuit de nieuwe Wkkgz

De LVVP wil haar leden voorbereiden op en faciliteren bij het nakomen van de vereisten vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), die vanaf 1 januari 2016 gefaseerd wordt ingevoerd. Tussen 1 januari en 1 juli 2016 treedt een aantal verplichtingen in werking die te maken hebben met het onderdeel ‘kwaliteit’. Aan de vereisten voor de behandeling van ‘klachten en geschillen’ hoeft pas per 1 januari 2017 te worden voldaan. Lees in dit artikel waaraan u al moet voldoen als vrijgevestigd ggz-professional en waarop u zich moet gaan voorbereiden. Op de algemene ledenvergadering van 22 juni a.s. komt mr. Annemarie Smilde, senior jurist gezondheidsrecht van de VvAA hierover een uitgebreide toelichting geven. Wees erbij!

Lees meer

Model-kwaliteitsstatuut opgenomen in Register voor kwaliteitsstandaarden

Zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten, beroepsgroepen in de ggz en zorgverzekeraars hebben een model-kwaliteitsstatuut ggz opgesteld. Het kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet curatieve ggz te mogen verlenen. Het statuut bepaalt onder andere welke beroepsgroepen in verschillende onderdelen van de ggz als regiebehandelaar mogen optreden. Het model-kwaliteitsstatuut ggz is op 31 maart 2016 door Zorginstituut Nederland (ZINL) opgenomen in het Register voor kwaliteitsstandaarden. De LVVP is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het kwaliteitsstatuut en ondersteunt haar leden bij het opstellen ervan. Daarvoor is een speciaal format in de maak. De LVVP organiseert drie regionale informatiebijeenkomsten in Zwolle, Utrecht en Eindhoven. Vicevoorzitter Hans Kamsma beantwoordde onlangs een aantal relevante vragen over het kwaliteitsstatuut. U kunt het interview hier lezen.

Lees meer

LVVP doet melding bij NZa: Zilveren Kruis weigert gebruik akte van cessie

De LVVP heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd een uitspraak te doen over het beleid van Zilveren Kruis inzake de ‘akte van cessie’. Zilveren Kruis heeft namelijk in zijn polisvoorwaarden een verbod opgenomen tot het gebruik van de akte van cessie. De verzekeraar negeert daarmee de uitspraak van de Gelderse rechtbank d.d. september 2015 dat een zorgverzekeraar een akte van cessie niet mag weigeren als een zorgaanbieder daar om vraagt. Menzis heeft na die rechterlijke uitspraak per direct geregeld dat niet-gecontracteerden toch in aanmerking komen voor gebruik van de akte van cessie. Van overige zorgverzekeraars hebben we geen signalen ontvangen dat zij de akte niet willen hanteren. Met de akte van cessie wordt -in geval van werken zonder contract- een vordering overgedragen van de zorgaanbieder aan de zorgverzekeraar.

Lees meer

In behandeling bij NZa: signaal over onrechtmatige opvraag volledige verwijsbrief door Menzis

Zoals we in de nieuwsbrief van 11 februari jl. meldden, hebben we de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd onderzoek te doen naar de opvraag van een volledige verwijsbrief door Menzis als voorwaarde voor vergoeding van zorg van niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Eerder corrigeerde Zilveren Kruis onder druk van de LVVP zijn beleid hierin door voortaan een beperkte verwijsbrief op te vragen, zonder vermelding van persoonsgegevens van patiënten. Menzis weigert zijn beleid hierin te wijzigen. Hoewel de NZa ons liet weten het signaal direct op te pakken binnen het lopende onderzoek naar de naleving van privacyregels bij controles in de ggz door zorgverzekeraars, en vervolgmaatregelen te treffen zodra is vastgesteld dat sprake is van een overtreding, hebben we tot op heden niets vernomen. We hebben de zorgautoriteit daarom wederom verzocht om een spoedige reactie.

Lees meer

Let op: correct gebruik AGB-code per 1 januari 2017

In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over correct gebruik van uw agb-code in lijn met het kwaliteitsstatuut, dat met ingang van 1 januari 2017 van kracht wordt voor alle ggz-aanbieders van verzekerde zorg. Het LVVP-bureau ontving hier verschillende ledenvragen over.

Lees meer

Werkbezoek Kinderombudsman aan vrijgevestigde jeugd-ggz-praktijk

Begin juni brengt de Kinderombudsman op initiatief van de LVVP een werkbezoek aan de praktijk van LVVP-lid Bob van Eerd, die een praktijk voor jeugd-ggz runt in Voorschoten. Hij zal de Kinderombudsman over de ins en outs van zijn praktijk vertellen. Ook zal de Kinderombudsman daar kennismaken met de leden van de LVVP-commissie kind&jeugd waarvan Bob lid is, en met het bureauteam van de LVVP dat zich bezighoudt met de jeugd-ggz. De LVVP bereidt een programma voor en kijkt uit naar het werkbezoek, waarover wij nadien zullen rapporteren.

Van Rijn over de Monitor Transitie Jeugd en de 3e voortgangsrapportage Kinderombudsman

In antwoord op een verzoek van de Tweede Kamer om een reactie op de berichtgeving in BN/deStem over de jaarrapportage 2015 Monitor Transitie Jeugd, reageert staatssecretaris Van Rijn tevens op de derde voortgangsrapportage van de Kinderombudsman. De LVVP herkent zich in de constateringen van de Kinderombudsman; we ontvangen bijna dagelijks zorgelijke signalen van leden die in de jeugd-ggz werkzaam zijn. De LVVP bespreekt deze met de VNG. We zullen de acties van staatssecretaris Van Rijn op de voet volgen. Op de conferentie die we organiseren voor k&j-leden komen de thema’s aan de orde die de Kinderombudsman in de voortgangsrapportage beschrijft. Zo zal hoogleraar Tom van Yperen een inleiding verzorgen over de wijkteams en de rol van de vrijgevestigde daarin.

Lees meer

NZa-onderzoek: correct declareren belangrijk maar ggz-declaratieregels zijn ingewikkeld

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het naleven van de declaratieregels door ggz-aanbieders. De resultaten van het onderzoek moeten de NZa helpen om behandelaars in staat te stellen om gemakkelijker de declaratieregels na te leven. Uit het op 4 april gepubliceerde onderzoek van TNS-nipo blijkt onder meer dat verreweg de meeste zorgaanbieders correct declareren belangrijk vinden, maar dat de declaratieregels in de ggz ingewikkeld zijn. Ook bleken ze op de website van de NZa niet eenvoudig vindbaar.

Lees meer

2017: DSM-5 is basis voor aanspraken verzekerde ggz – bekostiging nog via DSM-IV

Minister Schippers heeft de Tweede Kamer op 31 maart jl. haar besluit bekendgemaakt over het gebruik van de DSM-5 voor het verzekerde pakket en de bekostiging. De minister heeft in haar advies de impactanalyses van de NZa over de toepassing van de DSM-5 en twee rapporten van het Zorginstituut betrokken. De volledige kamerbrief kunt u hier lezen. Dit betekent dat de verzekerde ggz-aanspraken per 1 januari 2017 worden geduid en uitgelegd op grond van de DSM-5, die daarmee leidend wordt voor de klinische praktijk. Om de impact in de bekostiging tot een minimum te beperken, worden de DSM-5-classificaties via een conversietabel ‘vertaald’ in DSM-IV-classificaties. Het ministerie voert overleg met de auteursrechthebbenden om te komen tot een passende licentie hiervoor.

Lees meer

Kamerbrief minister Schippers over privacywaarborgen bij materiële controle

In maart stuurde minister Schippers een brief aan de Tweede Kamer over hoe de regeling voor de materiële controle in elkaar zit en welke garanties hierin zijn ingebed om de privacy van de verzekerde te bewaken. De brief behandelt de regels voor de materiële controle en de daarin opgenomen garanties voor het bewaken van de privacy van de verzekerde. Verder gaat zij in op het vragen van toestemming aan of informeren van de verzekerde indien tijdens detailcontrole inzage in zijn medisch dossier aan de orde is en de impact die dat op hem zou hebben. De zorgverzekeraar heeft in geval van een detailcontrole geen toestemming van de betreffende patiënt/verzekerde nodig. De LVVP vindt dat de patiënt in ieder geval vooraf geïnformeerd moet worden als zijn dossier wordt ingezien door de zorgverzekeraar, en niet achteraf, zoals de minister voorstelt.

Lees meer