Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 24 februari 2016

Drie regionale bijeenkomsten over het kwaliteitsstatuut

Laat u informeren over de opstelling van uw kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut, waarover alle partijen onlangs overeenstemming hebben bereikt, geldt met ingang van 2017 als veldnorm en als voorwaarde om binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) geestelijke gezondheidszorg aan te mogen bieden. Die voorwaarde geldt dus voor gecontracteerde én niet-gecontracteerde zorg: elke zorgaanbieder moet straks een kwaliteitsstatuut hebben en indienen. Vanwege die relevantie en impact voor de vrijgevestigde ggz-professional organiseert de LVVP drie regionale bijeenkomsten om u voor te bereiden op het maken en indienen van uw kwaliteitsstatuut. U kunt zich nu al aanmelden.

Lees meer

26 mei 2016: speciale bijeenkomst over de jeugd-ggz

Kritiek op jeugdzorg in jaarrapportage 2015 Monitor Transitie Jeugd

De LVVP organiseert op 26 mei 2016 in Utrecht een speciale bijeenkomst over de jeugd-ggz. Keynotespreker is hoogleraar Tom van Yperen. De overige twee sprekers zijn Ruud van Herk (VWS) en Geert Schipaanboord (VNG). Van Herk geeft een lezing over de privacy in de jeugd-ggz en Schipaanboord licht de drie voorkeursbekostigingsmodellen in de jeugd-ggz toe. De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor LVVP-leden; niet-leden betalen € 75,= entree. Meer informatie over de bijeenkomst en andere actualiteiten rondom de jeugd-ggz treft u aan in de volgende k&j-nieuwsbrief, die u in de week van 7 maart via de e-mail ontvangt. U kunt zich al voor de bijeenkomst aanmelden via t.ruijl@lvvp.info.

Lees meer

Minisymposium e-mental health in de vrijgevestigde ggz-praktijk

Binnenkort meer informatie over de inschrijving

Wilt u onderzoeken of en hoe u met online therapie ofwel e-mental health aan de slag wilt in uw eigen praktijk en weet u niet waar te beginnen? Dan kunt u alvast uitkijken naar ons minisymposium dat wij op korte termijn in Utrecht voor u organiseren. Ons expertteam zal u daar informeren over hun eigen ervaringen met e-mental health in de vrijgevestigde ggz-praktijk en u een opstap bieden naar toepassing in uw eigen praktijk. Het expertteam heeft aan de hand van een aantal relevante criteria een voorselectie gemaakt van zes e-mental-health-platforms. Op het minisymposium zullen de zes leveranciers hun platform aan u presenteren. Zij bieden u tevens een gratis proefaccount aan, zodat u tot een weloverwogen keuze kunt komen. De toegang tot het minisymposium is gratis voor LVVP-leden.

Lees meer

LVVP-stappenplan sturen op functioneren nadert afronding

Onafhankelijke onderzoekscommissie, coaches en vertrouwenspersoon

Eén op de vier zorgverleners trekt niet aan de bel als hij of zij een collega structureel onverantwoorde zorg ziet geven, zo blijkt uit onderzoek van het Radboudmc onder 1.000 zorgaanbieders, waaronder gz-psychologen. De ‘aanzeggingsplicht’ is vervat in de beroepscode, maar blijkt in de praktijk moeilijk te realiseren. Dat is de reden waarom de LVVP al enige tijd bezig is met het zorgvuldig opstellen en inrichten van een stappenplan ‘sturen op functioneren’. Aan de hand van dit stappenplan kan de zorgprofessional een collega aanspreken bij een vermoeden van professioneel disfunctioneren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is nauw betrokken geweest bij de opstelling van het stappenplan. De invulling van de diverse functies in de onderzoeks- en de coachingsfase is bijna rond. Er wordt ook voorzien in een vertrouwenspersoon.

Lees meer

Oproep: deskundige psychische stoornissen en licht verstandelijke beperking

Visie van vrijgevestigde ggz-professional van belang!

In het kader van de ontwikkeling van zorgstandaarden in de ggz zoekt de LVVP een deskundige op het terrein van psychische stoornissen en een licht verstandelijke beperking (lvb) om namens de LVVP zitting te nemen in de gelijknamige adviesgroep van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling. Deze adviesgroep fungeert als schil rondom de werkgroep waarin de LVVP al is vertegenwoordigd en komt niet fysiek bijeen. Leden in de adviesgroep geven inhoudelijk advies over conceptteksten en kunnen worden uitgenodigd om over specifieke onderwerpen mee te denken in een werkgroepbijeenkomst.

Lees meer

LVVP pakt samen met andere zorgsectoren bureaucratie aan

Vermoedelijk eerste concrete oplossingen in april 2016

De LVVP gaat samen met andere eerstelijnssectoren overbodige bureaucratie te lijf. Naast de ggz gaat het om de wijkverpleging, mondzorg, paramedische hulp, farmacie en verloskunde. Die hebben inmiddels hun grootste ergernissen over de bureaucratie geïnventariseerd en willen in april de eerst afspraken over verbeteringen maken. De huisartsen hebben al concrete stappen gezet met als eerste resultaat de afschaffing van een aantal formulieren per 1 januari 2016. In navolging daarvan riep ZN november vorig jaar de andere eerstelijns organisaties bijeen om ook voor hen de administratieve lastendruk te verminderen.

Lees meer

Nieuws over opleidingsplaatsen in de ggz

Inschrijving voor opleiden in 2017

In 2015 heeft de Stichting Toewijzing Opleidingsplaatsen (TOP) het maken van een verdelingsvoorstel voor het verkrijgen van een beschikbaarheidsbijdrage ter hand genomen. Eén van de besluiten die het TOP-bestuur heeft genomen, is om bij het maken van het voorstel meer dan voorheen rekening te houden met de plaats waar de gz-professional uiteindelijk gaat werken; de zogenoemde vindplaats. Om dit besluit goed uit te kunnen voeren wordt voor de opleiding tot gz-psycholoog vanaf 2016 een onderscheid gemaakt tussen instellingen en vrijgevestigde praktijken. Alle betrokken instellingen en vrijgevestigden uit de ggz-sector hebben deze week van TOP een mail ontvangen met een voorlopige indeling. Indien u opleidt tot gz-psycholoog en behoort tot de ggz-sector en nog geen voorstel tot indeling van TOP hebt ontvangen, neemt u dan contact op met TOP via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

Lees meer

VAR wordt vervangen door ‘overeenkomst geen gezagsrelatie’

LVVP doet onderzoek naar geschikte modelovereenkomst

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het afschaffen van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), een verklaring over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en zzp’er. Daarvoor in de plaats komt de 'overeenkomst geen gezagsrelatie', waarvan het model bij voorkeur van tevoren moet zijn goedgekeurd door de Belastingdienst. De LVVP onderzoekt of er een geschikte door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst is voor leden die een VAR gebruiken. Mocht die er niet zijn, dan gaat de LVVP zelf een modelovereenkomst ontwikkelen en die ter goedkeuring voorleggen aan de Belastingdienst.

Lees meer