Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 11 februari 2016

Deskundig lid bipolaire stoornissen gezocht

Deelname vrijgevestigde in adviesgroep van groot belang!

In het kader van de ontwikkeling van zorgstandaarden in de ggz is de LVVP op zoek naar een deskundige op het terrein van bipolaire stoornissen om namens de LVVP zitting te nemen in de gelijknamige adviesgroep. Deze adviesgroep fungeert als schil rondom de werkgroep bipolaire stoornissen en komt niet fysiek bijeen. Leden in de adviesgroep geven inhoudelijk advies ten aanzien van conceptteksten en kunnen worden uitgenodigd om over specifieke onderwerpen mee te denken in een werkgroepbijeenkomst.

Lees meer

Conceptmodel kwaliteitsstatuut: de laatste loodjes

LVVP organiseert drie informatiebijeenkomsten in het land

De afgelopen weken hebben de voorzitter en directeur van de LVVP hard gewerkt aan de afronding van het conceptmodel kwaliteitsstatuut, waaraan ook LPGGz, NVvP, NIP, V&VN, Ineen, Meer ggz, GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland meewerken. De laatste puntjes worden op de spreekwoordelijke i gezet. Het kwaliteitsstatuut gaat gelden voor alle (gecontracteerde en niet-gecontracteerde) aanbieders van verzekerde zorg.

Lees meer

Zilveren Kruis nu akkoord met beperkte verwijsbrief

Gerechtelijke procedure leidt tot schikking

In het kader van de gerechtelijke procedure van de LVVP tegen Zilveren Kruis over de vraag of de zorgverzekeraar in het kader van een 'formele controle' afschriften van volledige verwijsbrieven mag opvragen, geeft Zilveren Kruis nu te kennen dat hij voortaan in de brieven duidelijk zal verwoorden dat hij alleen een `beperkte verwijsbrief` opvraagt en wat de inhoud daarvan is. Met deze toezegging zijn LVVP en Zilveren Kruis tot een schikking gekomen. De LVVP gaat toezien op nakoming van deze toezegging.

Lees meer

Menzis vraagt volledige verwijsbrief op bij formele controle

Nederlandse Zorgautoriteit pakt LVVP-melding direct op

Ondanks de in het vorige artikel genoemde toezegging van Zilveren Kruis om voortaan de beperkte verwijsbrief te hanteren bij een formele controle, melden leden dat Menzis toch een volledige verwijsbrief opvraagt als voorwaarde voor vergoeding van zorg van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Op ons bericht aan Menzis dat dit onrechtmatig is, meldt de verzekeraar zijn beleid niet te willen wijzigen. We deden daarom een melding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Lees meer

Autoriteit Persoonsgegevens schrijft zorgverzekeraars aan

Opvragen verwijsbrief verzekerde met privacyverklaring mag niet

De Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen: College bescherming persoonsgegevens) heeft een aantal grote zorgverzekeraars aangeschreven over het opvragen van verwijsbrieven en behandelplannen van verzekerden met een privacyverklaring. Dit is in strijd met de wet, omdat er zo toch diagnosegegevens naar de zorgverzekeraar gaan. Uit de door de zorgverzekeraars verstrekte inlichtingen blijkt dat één zorgverzekeraar om een verwijsbrief vroeg aan verzekerden met een privacyverklaring.

Lees meer

Hoe te handelen bij een controle door de zorgverzekeraar?

Over de (grenzen van) formele en materiële controle

Met enige regelmaat ontvangen wij vragen van leden over een verzoek van een zorgverzekeraar om patiëntgegevens in te zien, bijvoorbeeld bij de betaling van een behandeling die langer dan 6000 minuten in beslag nam. Zonder nadere motivering heeft de zorgverzekeraar niet voldoende grondslag voor de inzet van dit vergaande controlemiddel. Hij moet op basis van een controleplan aangeven waarom inzage in het dossier gerechtvaardigd zou zijn. Hoe zit het ook alweer met uw rechten en plichten in geval van een formele of een materiële controle?

Lees meer

Contract 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

LVVP gaat ook met VNG in overleg over modelcontract jeugd-ggz

Alle zorgverzekeraars hebben de LVVP-leveringsvoorwaarden 2017 ontvangen. De lopende gesprekken met de zorgverzekeraars over het contract voor 2017 zijn op het modelcontract gebaseerd. De LVVP wil de leveringsvoorwaarden ook voorleggen aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het oog op de contracten met gemeenten in het kader van de Jeugdwet. Het modelcontract is mede gebaseerd op de nieuwe Wkkgz en anticipeert waar mogelijk op het kwaliteitsstatuut in wording.

Lees meer

Bezwaar tegen registratieplicht vermoeden kindermishandeling

Maatregel kan averechtse uitwerking hebben

Op initiatief van de NVO heeft de LVVP samen met VKJP, NVP, NVGzP, NIP en VGCt in een brief haar bezwaren geuit tegen de registratieplicht bij een vermoeden van kindermishandeling. Staatssecretaris Van Rijn heeft zo’n registratieplicht voorgesteld. Het feit dat een hulpverlener verplicht persoonsgegevens moet aanleveren als hij kindermishandeling niet kan uitsluiten, kan een patiënt ervan weerhouden hulp te zoeken of een al bestaande hulpverleningsrelatie schaden.

Lees meer

Nieuwe regeling publicatie wachttijden per 1 april 2016

Ook andere vermelding wachttijden in de LVVP-zoekmachine

Vanaf 2010 zijn zorgaanbieders binnen de ambulante gespecialiseerde ggz verplicht wachttijden op hun website te plaatsen. Vanaf 1 april 2016 is de regeling uitgebreid naar zorgaanbieders in de generalistische basis-ggz. In de nieuwe regeling is de wijze van differentiëren gewijzigd, omdat de oude regeling hiervoor achterhaald was. Tevens dienen zorgaanbieders verplicht algemene informatie, ter aanvulling op de keuze-informatie voor de patiënt en verwijzer, op hun website te plaatsen. De wachttijdinformatie in de LVVP-zoekmachine verwijst per 1 april rechtstreeks naar de website van de leden.

Lees meer

Geschillencommissie voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars

Opzet voldoet nog niet aan ieders wensen

In het kader van de brief ‘kwaliteit loont’ van minister Schippers d.d. 5 februari 2015 zijn ggz-branchepartijen en zorgverzekeraars al enige tijd in overleg over de totstandkoming van een onafhankelijke geschillencommissie voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De minister vindt de installatie van een onafhankelijke , laagdrempelige commissie van groot belang voor herstel van de machtsbalans in de contractering, na de commotie rondom het ‘tekenen bij het kruisje’. De LVVP neemt deel aan genoemd overleg en focust daarbij onder meer op het betrekken van niet alleen de precontractuele maar ook de contractuele fase in de geschillenbeslechting.

Lees meer

FGzPt keurt regelingendocument Kamer Psychotherapeut goed

Nieuwe en aangepaste regelingen op een rij

Op 11 januari jl. heeft de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) besloten dat alle besluiten en regelgeving in het kader van de opleiding tot psychotherapeut door de federatie worden overgenomen. Daarmee is (opnieuw) wettelijke grondslag gelegd aan deze regelgeving.

Lees meer