Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 14 januari 2016

Nieuwsjaarsboodschap

Hans Kamsma over de ggz in 2016

U kunt hier het filmpje bekijken waarin waarnemend voorzitter Hans Kamsma het nieuwe jaar inluidt en de visie van de LVVP verwoordt op de geestelijke gezondheidszorg in 2016 en met name op de positie van de vrijgevestigde ggz-professional. In 7 minuten tijd wordt u uitgebreid geïnformeerd!

 

 

Ledenvoordeel bij VvAA-verzekeringen

Inclusief gratis toegang tot juridische helpdesk

Vanaf 1 januari 2016 kunt u als LVVP-lid met een korting van 10% de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de beroepsrechtsbijstandverzekering afnemen bij de VvAA. Deze verzekeringen zijn toegesneden op uw vrijgevestigde ggz-praktijk. U ontvangt als LVVP-lid:

Lees meer

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Presentatie in minisymposium voorjaar 2016

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot van de LVVP en zij passen e-mental health toe in hun praktijk. Op 21 januari komen zij bijeen om een tiental emh-platforms te testen: vanuit het perspectief van de zorgaanbieder en dat van de patiënt. Die informatie is nadien beschikbaar voor alle leden die met e-mental health aan de slag willen.

Lees meer

OPROEP voor deelname aan het ggz-kwaliteitsnetwerk

Werk mee aan de ontwikkeling van zorgstandaarden!

In eerdere nieuwsbrieven deden wij een oproep aan leden om deel te nemen aan een werkgroep of adviescommissie van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. Vertegenwoordiging namens de LVVP is van groot belang, zodat ook de visie van de vrijgevestigd ggz-professional erin tot uiting komt. Een aantal zorgstandaarden wordt namelijk al in de loop van 2016 van kracht, ook voor uw praktijk!

Lees meer

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Overleg met verzekeraars op basis van voorbeeldcontract

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om input te leveren voor de LVVP-leveringsvoorwaarden, op grond waarvan leden een contract zouden willen sluiten met een zorgverzekeraar. De ruim 60 reagerende leden noemden bijna allemaal de LVVP-kwaliteitscriteria, inclusief de verplichte visitatie, als uitgangpunt voor de leveringsvoorwaarden.

Lees meer

Kamervragen over omzetplafonds en de vrije artsenkeuze

Tegenstrijdige stellingname over omzetplafonds bij restitutiepolis

CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot stelde minister Schippers onlangs een aantal vragen naar aanleiding van onder meer het artikel ‘omzetplafond in de zorg bedreigt vrije artsenkeuze’. De minister zegt in haar antwoorden dat de verzekerde uit hoofde van de zorgplicht van de zorgverzekeraar en ongeacht de polis altijd binnen redelijke termijn en op redelijke afstand zorg moet krijgen, ook bij het bereiken van een omzetplafond. De zorgplicht wordt dan ingevuld doordat de zorgverzekeraar de verzekerde naar een andere zorgaanbieder bemiddelt of door aanvullende afspraken te hebben gemaakt (doorleverplicht) dan wel te maken met de betreffende zorgaanbieder. Maar hoe zit het met de restitutiepolis?

Lees meer

Ontwijkende antwoorden op Kamervragen privacy jeugd-ggz

Artikel in Balans over negatieve ervaringen van LVVP-leden

De staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Dijkhoff (V&J) hebben onlangs Kamervragen beantwoord van Kamerlid Voortman (GroenLinks) over hoe gemeenten omgaan met privacy onder de nieuwe Jeugdwet. Zij antwoorden bij herhaling dat het college van B&W primair verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat de gemeente voldoet aan de wettelijke en in de gemeente afgesproken vereisten ten aanzien van informatiebeveiliging en privacybescherming, dat de gemeenteraad hier op toeziet en dat de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen Cbp) vanuit de wettelijke kaders toezicht houdt op de vraag of de gemeenten voldoen aan de beveiligingseisen en de privacywetgeving. Wij krijgen de indruk dat de overheid hiermee zijn verantwoordelijkheid afschuift.

Lees meer

Brief LVVP en NVRG aan VNG over vergoeding systeemtherapie

Dringende oproep tot inzet en vergoeding systeemtherapeuten NVRG

De LVVP heeft samen met de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) een brief gestuurd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het belang van systemische behandeling en taxatie binnen de jeugd-ggz. We verzoeken alle gemeenten dringend om systeemtherapie onder te brengen in de verzekerde zorg onder de jeugd-ggz.

Lees meer

CBP wordt Autoriteit Persoonsgegevens

Melding datalekken vanaf 1-1-2016 verplicht

Op 1 januari 2016 treden belangrijke wijzigingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in werking. De naam van het College bescherming persoonsgegevens verandert op dat moment in Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens kan direct boetes opleggen als organisaties de Wbp overtreden. Daarnaast geldt vanaf 1 januari de meldplicht datalekken.

Lees meer

Meldplicht datalekken per 1 januari 2016

Korting voor LVVP-leden op beveiligings-check

Per 1 januari 2016 is de Meldplicht Datalekken in werking getreden. Deze Meldplicht is een uitbreiding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en loopt vooruit op Europese wetgeving die in de komende jaren wordt verwacht. Iedereen die persoonsgegevens verwerkt, krijgt hiermee te maken. Medische en zorggegevens zijn altijd persoonsgegevens. Check de beveiliging in uw praktijk via een speciaal daarvoor ontwikkelde vragenlijst. U krijgt als LVVP-lid 10% korting.

Lees meer

Resultaten eerste project betekenisvol ROM'en

U kunt zich nog aanmelden voor de workshops!

Sinds oktober 2014 werken vrijgevestigden en teams uit instellingen samen aan het betekenisvol gebruiken van Routine Outcome Monitoring (ROM) in de behandeling voor zowel patiënt als hulpverlener. Het zogeheten ROM-doorbraakproject is één van de projecten van het Netwerk Kennisontwikkeling GGZ en wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut. Het project kent twee rondes van circa één jaar; de resultaten van het eerste ronde kunt u hieronder lezen.

Lees meer

Vervolgrapport monitor gb-ggz naar Tweede Kamer

LVVP bezorgd over toename patiënten poh-ggz

In opdracht van minister Schippers voeren KPMG Plexus en Vektis samen een onderzoek uit naar het behalen van de beoogde doelen na de echelonnering in de ggz, met name in de generalistische basis-ggz. Deze rapportage toont resultaten uit Friesland, Zuid-Limburg en Utrecht in de eerste en tweede helft van 2014 en de eerste helft van 2015 in vergelijking met de jaren ervoor. Vanaf 2014 blijkt het aantal patiënten bij zowel de poh-ggz als bij de generalistische basis-ggz toe te nemen, terwijl het aantal patiënten in de gespecialiseerde ggz daalt. Toch stijgen in deze regio’s de totale behandelkosten voor alle drie de sectoren, dus ook voor de gespecialiseerde ggz.

Lees meer

Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt DIS-gegevens bij NZa

NZa stopt voorlopig met levering gegevens aan derden

De Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College bescherming persoonsgegevens) doet onderzoek naar de verwerking van DIS-gegevens door Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa heeft na aankondiging van het onderzoek bekendgemaakt voorlopig te stoppen met het leveren van gegevens uit het Diagnose Informatie Systeem (DIS) aan derden.

Lees meer

De Monitor: werkervaringsplekken zijn vaak schijnconstructies

Gebrek aan gz-opleidingsplaatsen voor basispsychologen

NCRV’s journalistiek programma De Monitor komt in zijn onderzoek naar uitbuiting van starters en stagiairs enkele opmerkelijke werkervaringscontracten tegen, die eigenlijk reguliere arbeidsovereenkomsten zijn. De werkervaringsplek wordt niet beschreven in de wet. Wat een stage of werkervaringsplek onderscheidt van een normaal betaalde baan is dat het accent ligt op leren en niet op het behalen van productie. De SP heeft er inmiddels Kamervragen over gesteld.

Lees meer